1. İcra İflas ve Ticaret Hukuku Uygulamaları Hesap Bilirkişiliği Eğitimi

Düzenleyen:

1. İcra İflas ve Ticaret Hukuku Uygulamaları Hesap Bilirkişiliği Eğitimi, Ankara Barosu ile Avukatlık ve Staj Akademisi iş birliğinde düzenlenmektedir.

Eğitim süresi:

 • Eğitim tarihleri: 08, 09, 10, 11, 12 – 15, 16, 17 Mayıs 2017
 • Saatler: 16.00 – 20.00
 • 50’şer dakikalık toplam 32 ders

Eğitim yeri:

Raymar Hotels, Çankaya – Ankara

Eğitmenler:

 • Av. Erdal Dülgar
 • Av. Turan Şat
 • Cemal Fazıl Karakaş – Yargıtay Tetkik Hâkimi
 • Yrd. Doç. Dr. Tamer Bozkurt – Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi
 • Av. Şükriye Altunbaşak Kirkil

Eğitim konuları:

 • Hacizden doğan sıra cetvelleri
 • İşçilik alacakları
 • Nafaka alacakları
 • Kamu alacaklarının ve özel kanunlarda öncelikli olduğu belirtilen alacakların aynı derece içerisinde karşılaşmaları
 • Hacizden doğan sıra cetvellerinde, özel hukuk ve kamu alacaklarının diğer imtiyazlı ya da imtiyazsız alacaklara (hacizlere) göre iştirakinin ihtimaller dahilinde özellik arz ettiği durumlar
 • Sıra cetvellerinde bilirkişi raporu hazırlanmasında uyulacak ilkeler
 • İşçilik alacaklarının infazına ilişkin ihtilaflar
 • İşçilik alacaklarının netleştirilmesi
 • İşçilik alacaklarına uygulanacak faiz türleri
 • İşçilik alacaklarına ilişkin örnek rapor ve hesaplamalar
 • 3095 sayılı yasadan kaynaklı ihtilaflar
 • Kira alacaklarına ilişkin ihtilaflar
 • Nafaka alacaklarına ilişkin ihtilaflar
 • Örnek rapor ve hesaplamalar
 • İflas erteleme (6728 sayılı yasa bağlamında) davaları ve yeni yasaya genel bakış
 • İflas erteleme davalarında bilirkişi raporu hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, bilirkişi heyetinin ve yapması gerekli incelemenin kapsamı
 • İflas erteleme sürecinde kayyum tarafından hazırlanan raporlar ve kayyumun dikkat etmesi gereken hususlar
 • Bilirkişi raporlarındaki hatalar ve Yargıtay incelemeleri bağlamında bilirkişi raporundan beklenenler
 • Şirketler hukuku – Adli ortaklıklarla ilgili uyuşmazlıklarda dikkat edilmesi gereken noktalar (tasfiye payına haciz)
 • Ticaret şirketlerinde ortakların kişisel alacaklarının haciz bakımından izlemesi gereken yol (TTK m.133)
 • Anonim şirket genel kurulunun yapılması, uygulama
 • Anonim şirketlerde hisse devri ve bununla ilgili sorunlar, devir sınırlamaları (bağlam)
 • Anonim şirketlerde haklı sebeplerle fesih davası, uygulamada ortaya çıkabilecek sorunlar
 • Limited şirketler hukuku, esas sermaye paylarının iradi ve yasal geçişleri ve sonuçları; Limited şirkette haklı sebeple fesih davası, ortağın çıkması ve çıkarılması ve ayrılma akçesi hesaplama ölçütleri, uygulamada ortaya çıkabilecek sorunlar.
 • Ticari işletme hukukuna ilişkin muhtelif konular
 • Faiz
 • Ticari işletmenin devri, şirket birleşmesi, hisse devri  arasındaki ayrımlar, uygulamada ortaya çıkabilecek sorunlar
 • 6750 sayılı Ticari işletmelerde Taşınır Rehni Kanunu
 • 6769 sayılı yeni Sınai Mülkiyet Kanunu’na bakış (özellikle marka)
 • Kıymetli evrak hukuku ile ilgili muhtelif sorunlar
 • Ticaret mahkemelerinde görülmekte olan davalarda hesap bilirkişiliğinin esasları ve dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Kambiyo senetlerine dayalı icra takiplerinden kaynaklanan davalarda hesaplama
 • Sair ticari alacak için başlatılan icra takiplerinden kaynaklanan davalarda hesaplama
 • Kesinleşen icra talebine karşı ileri sürülen menfi tespit ve istirdat davalarında hesaplama
 • Rücu davalarında hesaplama, iflas ve kayıt kabul davalarında hesaplama
 • İcra Mahkemelerinde hesap bilirkişiliğinin esasları ve dikkat edilmesi gereken hususlar
 • İcra mahkemesinde özellik arz eden hesaplamalar

Eğitim ücreti:

 • Stajyer avukat, hukuk fakültesi öğrencisi, yüksek lisans – doktora öğrencisi: 500 TL
 • Avukat katılımcılar: 1.000 TL
 • Avukat dışı katılımcılar: 1.500 TL

Başvuru / Kayıt:

 • Sertifika programına başvurular Ankara Barosuna şahsen veya +90 312 309 22 37 numaralı fakstan kabul edilmektedir.
 • Son başvuru tarihi: 28 Nisan 2017