Çevre Hukuku – Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ

Elinizdeki eser, yeni bir alan olarak günümüzde artık daha sık bir biçimde karşımıza çıkan çevre hukukunun temel konularını ele almayı amaçlamaktadır.

Kitabın Künyesi:

Yazar: Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ
Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
ISBN: 978-605-152-249-4
Baskı tarihi: 2015-Mayıs
Cilt: Amerikan Cilt
Boyut: 16,5 x 23,5 cm
Sayfa Sayısı: XXII + 477

9786051522494

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ
KISALTMALAR

Birinci Bölüm
Çevre Hukukunun Temelleri
I. Genel Olarak
II. Çevre Kavramı
III. Ekoloji
IV. Çevre Sorunları
V. Çevre Sorunsalı
VI. Çevreye İlişkin Etik Yaklaşımlar
VII. Çevre Hukukunun Konusu ve Amacı
VIII. Çevre Hukukunun Kaynakları
IX. Çevre Hukukunun Nitelikleri
X. Çevre Hukukunun Tarihsel Gelişimi
A. İlk Çağlardan 1950’lere
B. 1950’lerden Günümüze
C. Türk Çevre Hukukunun Gelişim Seyri

İkinci Bölüm
Çevre Hukukunun Temel İlkeleri
I. Genel Açıklamalar
II. Önleme İlkesi
A. İçerik ve İşlev
B. Uygulamaya Aktarım
C. Türk Hukukundaki Yansımalar
III. İhtiyat İlkesi
A. Genel Olarak
B. Risk Toplumu Teorisi
C. Uygulama Alanı
D. Üç Aşamalı Güvenlik Modeli
E. Uygulamaya Aktarım
F. Türk Hukukundaki Yansımalar
IV. Kirleten Öder İlkesi
A. Genel Olarak
B. Tanım ve İçerik
C. Kirleten ve Dışsallıklar
D. Uygulamaya Aktarım
E. Eleştiriler
F. Kullanan Öder İlkesi ve Toplum Öder İlkesi
G. Türk Hukukundaki Durum
V. Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi
A. Genel Olarak
B. Ortaya Çıkış ve Gelişim
C. Kavramsal Çerçeve
D. Uygulamaya Aktarım
E. Türk Hukukundaki Yansımalar
VI. Katılım İlkesi
A. Genel Olarak
B. Gelişim Seyri
C. Çevresel Bilgiye Erişim
D. Türk Hukukundaki Durum
VII. Entegrasyon İlkesi
A. Genel Olarak
B. Dış Entegrasyon
C. İç Entegrasyon
D. Uygulamaya Aktarım
E. Türk Hukukundaki Yansımalar
VIII. İşbirliği İlkesi

Üçüncü Bölüm
Çevre Hukukunun Araçları
I. Genel Açıklamalar
II. Düzenleyici Araçlar
A. Yasaklama
B. İzin
C. Bildirim
D. Yükümlülükler
E. Standartlar
F. Koruma Alanlarının Oluşturulması
G. Çevresel Etki Değerlendirmesi
III. Piyasaya Dayalı Araçlar
A. Mülkiyet Hakları
B. Emisyon Ticareti
C. Çevresel Vergiler
D. Kirlilik Ücretleri
E. Teşvikler
IV. Katılımcı Araçlar
A. Planlama
B. Bilgi Edinme
C. İdari ve Yargısal Başvurular
D. Gönüllü Uygulamalar
1. Çevre Sözleşmeleri
2. Örgütsel Uygulamalar
3. Bilgilendirmeye Dayalı Uygulamalar

Dördüncü Bölüm
İnsan Hakları ve Çevre
I. Genel Açıklamalar
II. Çevrenin Anayasal Düzeyde Korunması
III. Çevre Hakkı
A. İnsan Haklarının Evrimi Bağlamında Dayanışma Hakları
B. İnsan Hakkı olarak Çevre Hakkı
1. Çevre Hakkının Gelişimi
2. Çevre Hakkının Konusu
3. Çevre Hakkının Sahipleri
4. Çevre Hakkının Yükümlüleri
5. Çevre Hakkının Diğer Haklarla İlişkisi
C. Çevre Hakkının Güvenceleri Olarak Usuli Haklar
D. Türk Hukukunda Çevre Hakkı
1. Anayasal Düzeyde
2. Yasal Düzeyde
IV. Bölgesel ve Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinde Çevre
A. Genel Olarak
B. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
1. Genel Saptamalar
2. Özel Hayata Saygı Hakkı
3. Yaşam Hakkı
4. Adil Yargılanma Hakkı ve Etkili Başvuru Hakkı
5. Bilgi Edinme Hakkı
6. Mülkiyet Hakkı
C. Diğer Sözleşmeler

Beşinci Bölüm
Çevresel Etki Değerlendirmesi
I. Genel Açıklamalar
II. ÇED’in Tanımı ve Özellikleri
III. Tarihsel Gelişim
IV. Düzenleme Biçimleri
V. ÇED’in Hukuki Niteliği
VI. ÇED’in Usul Aşamaları
A. Genel Saptamalar
B. Projenin Gerçekleştirilmesine İlişkin Başvurunun Yapılması
C. Ön İnceleme
D. Kapsam Belirleme
E. ÇED Raporunun Hazırlanması
F. ÇED Raporunun Yetkili Makamlarca İncelenmesi
G. Projeye İlişkin Nihai Kararın Verilmesi
H. İzleme ve Denetim
I. ÇED Sürecine Katılım
VII. Stratejik Çevresel Değerlendirme
VIII. Türk Hukukunda ÇED
A. Genel Olarak
B. ÇED’e Tabi Projeler
C. ÇED Sürecinin Aşamaları
1. Bakanlığa Başvuru
2. Ön İnceleme
3. Kapsam Belirleme
4. ÇED Raporunun Hazırlanması
5. ÇED Raporunun İncelenmesi
6. Kararın Verilmesi
7. İzleme ve Kontrol
8. Halkın Katılımı
D. ÇED Sürecindeki İdari İşlemler
E. ÇED Sürecinin Etkililiği

Altıncı Bölüm
Çevre İdare Hukuku
I. Genel Olarak
II. İdari Örgütlenme
A. Üniter ve Federal Örgütlenme Biçimleri
B. Merkezi, Yerel, Sektörel ve Danışsal Yapılanmalar
C. Türkiye’de Çevre İdaresi
1. Tarihsel Gelişim
2. Merkezi İdare
a. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
b. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Diğer Bakanlıklar
3. Yerel Yönetimler
a. Belediyeler
b. Büyükşehir Belediyeleri
c. İl Özel İdareleri ve Köyler
4. Sektörel ve Danışsal Birimler
III. Kamu Hizmetleri
A. Genel Açıklamalar
B. Çevresel Kamu Hizmetleri
IV. Kolluk Faaliyetleri
A. Genel Açıklamalar
B. Çevre Kolluğu
V. Yargısal Korunma
A. Genel Açıklamalar
B. Türk Hukukundaki Durum

Yedinci Bölüm
Çevre Ceza Hukuku
I. Genel Açıklamalar
II. Çevrenin Korunmasında Ceza Hukukunun Rolü
III. Çevre Suçu Kavramı
IV. Çevrenin Ceza Hukuku Aracılığıyla Korunmasına İlişkin Modeller
V. Çevrenin Ceza Hukuku Uygulamasında Karşılaşılan Temel Sorunlar
A. Tüzel Kişilerin Sorumluluğu
B. Hukuka Aykırılık Bağlamında İdari İzinler
C. Nedensellik Bağı
D. Manevi Unsur
VI. Türk Hukukunda Çevresel Suçlar ve Kabahatler
A. Genel Olarak
B. Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Çevre Suçları
1. Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçu
a. Genel Görünüm
b. Atık ve Artıkların Toprağa, Suya ve Havaya Kasten Verilmesi Suçu
c. Atık ve Artıkları İzinsiz Olarak Ülkeye Sokma Suçu
d. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu
2. Çevrenin Taksirle Kirletilmesi Suçu
a. Suçun Unsurları
b. Suça İlişkin Diğer Hususlar
c. Suçun Nitelikli Hali
3. Gürültüye Neden Olma Suçu
a. Suçun Unsurları
b. Suça İlişkin Diğer Hususlar
C. Çevre Kanunu’nda Düzenlenen Suçlar
D. Çevre İle İlgili Kabahatler
1. Kabahatler Kanunu
2. Çevre Kanunu

Sekizinci Bölüm
Çevre Özel Hukuku
I. Genel Açıklamalar
II. Komşuluk Hukuku
A. Genel Olarak
B. Türk Hukukundaki Durum
1. Genel Görünüm
2. Taşınmaz Mülkiyetinin Çevresel Etkiler Nedeniyle Sınırlanması (TMK md. 737)
a. Çevresel Etkiler Doğuran Müdahaleler
b. Müdahalelerin Taşkınlığı
c. Yerel Âdete Uygun Kaçınılmaz Taşkınlıklar
3. Taşınmaz Malikinin Çevresel Etkiler Doğuran Müdahalelerden Sorumluluğu (TMK md. 730)
a. Sorumluluğun Koşulları
b. Kirletene Karşı Açılabilecek Davalar
III. Çevresel Sorumluluk Hukuku
A. Genel Olarak
B. Sorumluluğun Koşulları
C. Çevresel Sorumluluğun Uygulanması Bağlamında Karşılaşılan Güçlükler
D. Çevre Kanunu’na Göre Sorumluluk
1. Genel Görünüm
2. Sorumluluğun Hukuki Niteliği
3. Sorumluluğun Koşulları
a. Çevrenin Kirletilmesi
b. Hukuka Aykırılık
c. Zarar
d. Nedensellik Bağı
4. Çevre Kanunu’nun 28. Maddesinin Diğer Sorumluluk Halleri ile İlişkisi

Dokuzuncu Bölüm
Uluslararası Çevre Hukuku
I. Genel Açıklamalar
II. Tarihsel Gelişim
A. İlk Dönemler
B. Yetmişli Yıllar
C. Seksenli Yıllar
D. Doksanlı Yıllar
E. İkibinli Yıllar
III. Uluslararası Çevre Hukukunun Kaynakları
A. Uluslararası Antlaşmalar
1. Genel Olarak
2. Çevrenin Korunmasına İlişkin Bazı Uluslararası Antlaşmalar
3. Uluslararası Çevre Antlaşmalarının Türk Hukukundaki Değeri
B. Uluslararası Teamül Hukuku
1. Genel Olarak
2. Çevrenin Korunmasına İlişkin Uluslararası Teamül Hukuku Kuralları
a. Ciddi Nitelikteki Sınıraşan Çevresel Kirliliklere Neden Olma Yasağı
b. İşbirliği Yükümlülüğü
c. İhtiyat İlkesi
d. Hakça Kullanım İlkesi
3. Oluşum Sürecindeki Uluslararası Teamül Hukuku
C. Hukukun Genel İlkeleri
D. Yardımcı Kaynaklar
E. Esnek Hukuk (Soft Law)
IV. Uluslararası Çevre Hukukunda Temel Aktörler
A. Devletler
B. Uluslararası Örgütler
C. Sivil Toplum Örgütleri
V. Uluslararası Çevre Hukukunun Gelişim Perspektifleri

Onuncu Bölüm
Avrupa Birliği Çevre Hukuku
I. Genel Açıklamalar
II. Tarihsel Gelişim
III. Birincil Hukuk
A. Genel Çerçeve
B. Avrupa Birliği Çevre Politikasının Hedefleri
C. Avrupa Birliği Çevre Politikasının İlkeleri
1. Genel Olarak
2. Yüksek Seviyede Koruma İlkesi
3. İhtiyat İlkesi
4. Önleme İlkesi
5. Kaynakta Önleme İlkesi
6. Kirleten Öder İlkesi
7. Entegrasyon İlkesi
8. Diğer İlkeler
D. Temel Haklar Şartı’nda Çevre
IV. İkincil Hukuk

KAYNAKÇA
EK-I: Çevre Kanunu
EK-II: Çevreye İlişkin Diğer Düzenlemeler