İş Kanunu Uygulaması İhtilafları ve Çözümü – İsa Karakaş

ÇSGB / SGK Başmüfettişi İsa Karakaş tarafından yayına hazırlanan ve 3. baskıya ulaşan 1.415 sayfalık İş Kanunu Uygulaması İhtilafları ve Çözümü, Aristo Yayınevi tarafından okuyucuyla buluşturuluyor. Avukatlar, bilirkişiler, hâkimler, akademisyenler, sendikalar, işverenler, işçiler, iş güvenliği personelleri, insan kaynakları departmanları, muhasebe departmanları, mali müşavirler ve konuyla ilgili herkese yönelik hazırlanan kitapta “İşverenlik Uygulamaları ile ihtilaflar ve çözüm yolları”ndan  “diğer İş Kanunu uygulamaları ile İş Kanunu İhtilaflarının Çözümü ve dava yolları”na kadar birçok konu ele alınmaktadır.

İş Kanunun uygulandığı tüm iş yeri sahipleri-işverenleri-alt işverenleri ve çalışanlarının iş kanunundan doğan tüm hak ve yükümlülükleri ile yaptırımları gibi bütün iş kanunu işlemleri uygulamalı olarak herkesin anlayacağı bir sistematik dizayn içerisinde bu rehber eserde açıklanmıştır.  Türk Borçlar Kanununun işverenleri ve çalışanları ilgilendiren uygulamalarının da yer aldığı kitapta iş sözleşmesinin sona ermesi, geçerli ibraname düzenlenmesi, İş Kanunundan doğan uyuşmazlıkların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mahkemelerde çözümü ile Yargıtayın uyuşmazlıklara ilişkin çözümleri de ayrıntılı olarak incelenmektedir. Ayrıca  İş Kanunu açısından uygulamada işveren ve çalışanlar bakımından önem addeden bazı ödemelerin vergi karşısındaki durumunun belirlenmesi bağlamında özelikli bazı özelgeleri, “Asgari geçim indirimi”nin uygulamalı-örnekli-form ve belge örnekleri de kitapta önemli bir yer tutuyor.

İş Kanunu Uygulaması İhtilafları ve Çözümü kitabının içinde yer alan ana konu başlıkları şu şekilde:

 • İş Kanununun kapsamında bulunan çalışanlar ve iş yerleri
 • İş Kanununun gelişim seyri ve genel esasları
 • İş Kanununun kapsamı dışında kalan işler-iş yerleri ve çalışanlar
 • İş Kanununun kapsamında bulunan işler-iş yerleri ve çalışanlar
 • İş Kanunu uygulamasında “iş yeri”
 • İşverenlik uygulamaları
 • İşverenlik kavramı
 • Asıl işveren – alt işveren ilişkisi uygulamaları
 • İş sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • Genel olarak iş sözleşmeleri
 • Geçici iş ilişkisi
 • İş sözleşmesinin tanımı ve şekil
 • Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri
 • Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi
 • Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımının sınırları
 • Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi
 • Çağrı üzerine çalışma ve ve uzaktan çalışma
 • Deneme süreli iş sözleşmesi
 • Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri
 • Yeni Borçlar Kanununda sözleşmelere ilişkin genel hükümler
 • Borçlar Kanununa göre hizmet sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükler
 • Genel olarak hizmet sözleşmelerine ilişkin düzenleme
 • Genel hizmet sözleşmesi
 • Pazarlamacılık sözleşmesi
 • Evde hizmet sözleşmesi
 • İş sözleşmelerinin sona ermesi
 • Süreli fesih
 • Feshin geçerli sebebe dayandırılması ve işe iade uygulamaları
 • Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi
 • Yeni işverenin sorumluluğu
 • İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı
 • İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı
 • Derhal fesih hakkını kullanma süresi
 • Yeni iş arama izni
 • Çalışma belgesi
 • Toplu işçi çıkarma
 • Engelli ve eski hükümlü istihdamı
 • Askerlik ve kanundan doğan çalışma
 • Ücretlendirme uygulamaları
 • Genel olarak ücret kavramı ve ödemesi
 • Ücrete ilişkin yasal düzenleme
 • Ücretin belirlenmesi ve ödenmesi
 • Fazla çalışma uygulamaları
 • İzin ve tatil uygulamaları
 • Çalışma sürelerinin düzenlenmesi
 • Çalıştırma yasakları
 • Çocuk işçi çalıştırma şartları
 • Denetim ve idari para cezaları
 • Kıdem tazminatı uygulaması
 • Geçerli ibraname düzenleme ile İş Kanunu ihtilaflarının çözümü ve dava yolları
 • Örnek bilirkişi raporları