Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirme Yükümlülüğü İstanbul Ceza Hukuku ve Kriminoloji Arşivi No: 4 – Rahime ERBAŞ

Yüksek Lisans tez çalışması olarak hazırlanan ve Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ, Prof. Dr. Adem SÖZÜER, Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ, Prof. Dr. Cemil KAYA ve Yard. Doç. Dr. Selman DURSUN’dan oluşan tez jürisi önünde 2012 yılında savunularak oy birliği ile başarılı bulunan bu çalışmada sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirme yükümlüğü, sır saklama yükümlülüğü ekseninde ele alınmıştır.

Sağlık mesleği mensuplarının Hipokrat’tan bu yana var olan sır saklama yükümlülüğü, günümüzde özel yaşamın gizliliği gibi bir takım hukuki değerlerin de korunmasına hizmet etmesi sebebiyle hukuk sistemleri tarafından çeşitli hukuk normlarıyla korunmaktadır. Ancak bu kişilerin sır saklama yükümlülüğünün yanı sıra belirli hususları da bildirmekle yükümlü kılınması, çözülmesi gereken önemli bir meseleyi oluşturmaktadır. Bilhassa bu kişilerin suçu bildirmekle yükümlü kılınması, öğretide farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirme ile yükümlü kılınmasının esasının daha iyi ortaya konulabilmesi için karşılaştırmalı hukukta sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirme yükümlülüğünün kapsamının belirlenmesinde yer verilen çeşitli ayrımların ortaya konulmasına gayret edilmiştir. Türk Hukuku bakımından ise, suçu bildirme yükümlülüğüne yer veren düzenlemelerden 5237 sayılı TCK’nın 280. maddesi incelenmiş ve yeri geldikçe kamu görevlisi olan sağlık mesleği mensupları açısından ayrıca TCK’nın 279. maddesine de değinilmiştir. Daha sonra bu maddelere yönelik getirilen eleştirilere yer verilmiştir. Çalışmamızda sağlık mesleği mensuplarının sır saklama yükümlülüğü karşısında suçu bildirmekle de yükümlü kılınmasının esası karşılaştırmalı hukuka yer verilmek suretiyle ele alınmıştır.

Kitabın Künyesi:

Yazar: Rahime ERBAŞ
Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
ISBN: 978-605-152-261-6
Baskı tarihi: 2015-Temmuz
Cilt: Amerikan Cilt
Boyut: 16,5 x 23,5 cm
Sayfa Sayısı: XI + 224

9786051522616

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
Birinci Bölüm
SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SIR SAKLAMA VE SUÇU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
I. SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARI KAVRAMI
A. Hekim
B. Eczacı
C. Hemşire
D. Ebe
E. Sağlık Hizmeti Veren Diğer Kişiler
II. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
A. Sır ve Meslek Sırrı Kavramları
B. Sağlık Mesleği Mensupları Bakımından Meslek Sırrının Kapsamı
C. Sır Saklama Yükümlülüğünün Tarihi Gelişimi
III. MESLEK SIRRINI SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN HUKUKİ ESASI
A. Sözleşme Görüşü
B. Kamu Düzeni Görüşü
C. Karma Görüş
IV. MESLEK SIRRININ KORUNMASI
A. Anayasa Hukuku Yönünden Korunması
B. Ceza Hukuku Yönünden Korunması
C. Özel Hukuk Yönünden Korunması
D. İdare Hukuku Yönünden Korunması
V. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İSTİSNALARI
A. Kamu Sağlığı
B. Suç Bildirimi
C. Zorunluluk Hali
D. Hastanın Rızası
E. Doğum ve Ölüm Olaylarının Bildirilmesi

İkinci Bölüm
SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUK
I. SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARI BAKIMINDAN SUÇU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER
A. Genel Olarak
B. Destekleyici Görüşler
1. Barış Esasına Dayalı Bir Hukuk Toplumunda Yaşama Hakkı
2. Suçluların Cezalandırılmasını Devletten İsteme Hakkı
3. Suçla ve Suçlulukla Mücadele
4. Çocukların ve Yaşlıların İstismarının ve İhmalinin Engellenmesi
5. Aile İçi Şiddet ile Mücadele
6. İşkencenin, İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Muamelelerin Engellenmesi
7. Terör Faaliyetleri Kapsamında İşlenen Suçların Engellenmesi
C. Karşıt Görüşler
1. Hekimlik Mesleğinin Etik Değerleri ile İlişkisi
2. Özel Hayatın Gizliliğinin İhlal Edilmesi
3. Suç İhbarının Mağdur ve Fail Üzerindeki Muhtemel Olumsuz Etkileri
4. Tanıklıktan Çekinme Hakkı İle İlişkisi
5. Bildirim Yükümlülüğünün Şikâyete Bağlı Suçların Varoluş Amacına Aykırılık Taşıması
6. Saağlık Mesleği Mensuplarına Mesleki Faaliyetlerinin Yanı Sıra Ayrıca Bir Görev Yüklendiği Tezi
II. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA DURUM
A. Sağlık Mesleği Mensuplarının Bildirmesi Gereken Suça İlişkin Ayrım Yapan Hukuk Sistemleri
1. Belirli Ağırlıktaki Suçlar Arasında Ayrım Yapılması
2. Suçun Şikâyete Tabi Olup Olmamasına Göre Ayrım Yapan Hukuk Sistemleri
3. Planlanan, İşlenmekte Olan veya İşlenmiş Olan Suça Göre Ayrımı
a. Planlanan Suçların Bildirilmesi
b. İşlenmiş veya İşlenmekte Olan Suçların Bildirilmesi
4. Suçun Mağdurunun Niteliğine Göre Yapılan Ayrım
a. Çocuk İstismarı ve İhmali Kapsamında İşlenen Suçlar
b. Yaşlıların ve Kendini İdare Edemeyecek Durumdaki Kişilerin İstismarı ve İhmali Kapsamında İşlenen Suçlar
c. Aile İçi Şiddet Kapsamında İşlenen Suçlar
5. Belirtinin Nedenine Göre Yapılan Ayrım
B. Bildirilmesi Gereken Suçta Herhangi Bir Ayrım Yapılmaması
C. Bildirim Yükümlülüğü Öngörülen Sağlık Mesleği Mensupları
1. Sağlık Mesleği Mensuplarının Sınırlı Sayıda Öngörülmesi
2. Sağlık Mesleği Mensuplarının Örnek Kabilinden Öngörülmesi
D. Bildirim Yükümlülüğünün Düzenlendiği Kanunlar
1. Ceza Kanunları
2. Ceza Muhakemesi Kanunları
3. Mesleğe İlişkin Düzenlemeler
E. Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmesinin Meslek Sırrını İfşa Suçunun Bir Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Ele Alınması
F. Anglo- Sakson Hukuk Sistemleri ile Kıta Avrupası Hukuk Sistemleri Arasındaki Farklılıkların Değerlendirilmesi

Üçüncü Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU
I. GENEL OLARAK
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER
III. SUÇUN UNSURLARI
A. Maddi Unsurlar
1. Suçun Konusu
a. Görevini Yaptığı Sırada Olma
b. İşlenmiş veya İşlenmekte Olan Suçlar
c. Belirti Kavramı
2. Fiil: Yetkili Makamlara Bildirmemek veya Bu Hususta Gecikme Göstermek
3. Fail
4. Mağdur
B. Manevi Unsur
C. Hukuka Aykırılık Unsuru
1. Meslek Sırrı ile Suçu Bildirmeme Suçu Arasındaki İlişki
2. Nemo Tenetur İlkesi
3. Tanıklıktan Çekinme Hakkı
IV. KUSURLULUK
A. Beklenebilirlik
B. Zorunluluk Hali
C. Cebir-Tehdit
D. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri
V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
A. Teşebbüs
B. İştirak
C. İçtima
VI. YAPTIRIM VE KOVUŞTURMA

SONUÇ
KAYNAKÇA