Türk Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı – Prof. Dr. Yavuz KAPLAN

Türk Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatında ciddi değişiklikler olmuştur. Bu anlamda, 2675 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun yürürlükten kalkmış, bunun yerine 27.11.2007 T. ve 5718 S.lı yeni Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, ülkemiz önceki basım tarihinden bu yana pek çok yeni anlaşmaya taraf olmuş, yasalar çıkarmış, yasalarda değişiklikler yapmıştır. Mesela, Türkiye 2007-Ağustos’undan bu yana muhtelif iki taraflı adli yardım, vize muafiyeti, sosyal güvenlik ve yatırımların korunması anlaşmaları imzalamıştır. Yine Türkiye, 2007-Ağustos’undan bu yana nüfus ve vatandaşlık, iskân, yabancıların çalışması ve arazi iktisabı konularında yeni yasalar çıkarmış veya yasalarda değişiklikler yapmıştır. Ağustos-2007’den bu yana Milletlerarası Özel Hukuk alanında meydana gelen yenilik ve değişiklikler bu yayında işlenmiştir.

Kitabın Künyesi:

Yazar: Prof. Dr. Yavuz KAPLAN – Arş. Gör. Ceren KAYA
Yayınevi: Filiz Kitabevi
ISBN: 978-975-368-391-3
Baskı tarihi: 2014/10
Cilt: Karton kapak
Boyut: 13.5 x 19.5 cm
Sayfa Sayısı: 973

Lale_Organizasyon

İÇİNDEKİLER

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası -1

KANUNLAR İHTİLAFI HUKUKU VE MİLLETLERARASI USUL HUKUKU MEVZUATI

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun-9
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Gerekçesi-27
Türk Medeni Kanunu-65
Türk Borçlar Kanunu -78
Türk Ticaret Kanunu-80
Hukuk Muhakemeleri Kanunu-91
İcra İflas Kanunu-115
Milletlerarası Tahkim Kanunu -116
Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Yön ve Kapsamına Dair Kanun-136
Küçüklerin Evlat Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük – 144
Nüfus Hizmetleri Kanunu-156
Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik-168
Evlendirme Yönetmeliği-201
Tebligat Kanunu-210
Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik-212
Yurtdışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ-235

İLGİLİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER

Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesi-239
Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol-245
Elektronik Yolla Ahvali Şahsiye Konusunda Uluslararası Bilgi İletişimine
İlişkin Sözleşme-250
Kişi Halleri Konusunda Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşme-254
Hukuk Usulüne Dair Sözleşme- 259
Evlilik Bağına İlişkin Kararların Tanınması Hakkında Sözleşme-268
Çocukların Velayetine İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi ile Çocukların Velayetinin Yeniden Tesisine İlişkin Avrupa Sözleşmesi-275
Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme-286
Evlilik Dışı Çocukların Tanınmalarını Kabule Yetkili Makamların Yetkilerinin Genişletilmesi Hakkında Sözleşme-297
Evlilik Dışı Doğan Çocukların Tanınmasına Dair Sözleşme-300
Meşru Olmayan Çocukların Ana Bakımından Nesebinin Tesisine Ait Sözleşme-306
Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme-309
Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlât Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşme-312
Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsiline İlişkin 1956 Tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesi-325
Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınmasına ve Tenfizine İlişkin Lahey Sözleşmesi-333
Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme-343 Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) -349
Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkında 10 Haziran 1958 Tarihinde New York’ta Yapılan Sözleşme-376
Milletlerarası Ticari Hakemlik Konusundaki 21 Nisan 1961 Tarihinde Cenevre’de Yapılan Avrupa Sözleşmes-382
Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasında Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Hakkında Sözleşme (ICSID)-391
Hukukî veya Ticarî Konularda Adlî ve Gayri Adlî Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair Sözleşme-410
Hukuki veya Ticari Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleşme-420
Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetin Kaldırılması Sözleşmesi-432
Bazı İşlem ve Belgelerin Tasdikten Muaf Tutulmasına Dair Sözleşme-437
Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca Düzenlenen Belgelerde Onay İşlemlerinin Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme-440
Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi-443
Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek
Protokol (Moskova, 4.X.2001)-448

TÜRK VATANDAŞLIK HUKUKU MEVZUATI

Türk Vatandaşlığı Kanunu-455
Türk Vatandaşlığı Kanunu Gerekçesi-469
Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik-484

İLGİLİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER

Vatansızlık Hallerinin Sayısının Azaltılmasına Dair Sözleşme-524
Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşme-527

YABANCILAR HUKUKU MEVZUATI

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu-539
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Gerekçesi-615
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği-632
Pasaport Kanunu-641
Türkiyede Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik-656
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun-665
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği-676
Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun -708
Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu veya Özel Kurum, Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Dair Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelik-711
Türkiyeye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiyeden İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik-717
Tapu Kanunu (İlgili Hükümler)-728
Hudutları Dahilinde Tebaamızın Emlakine Vaziyet Eden Devletlerin Türkiye’deki Tebaaları Emlakine Karşı Mukabelei Bilmisil Tedabiri İttihazı Hakkında Kanun-732
İskan Kanunu-733
İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği-757
Dernekler Kanunu-775
Vakıflar Kanunu-792
Vakıflar Yönetmeliği-830
Bankacılık Kanunu (İlgili Hükümler)-839
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu-853
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği-858
Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı
Hakkında Yönetmelik-865
Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlgili Hükümler)-873
Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında 555 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname (İlgili Hükümler)-877
Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlgili Hükümler) -886
Türk Ceza Kanunu (İlgili Hükümler) -892
Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkumiyetlerinin İnfazına Dair Kanun-904

İLGİLİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER

Avrupa İkamet Sözleşmesi-910
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme-925
Mültecilerin Hukuk Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü-942
Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi-946
Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol-958