https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); İngiltere'de Avukatlık Sistemi Nasıl? İngiliz kanunlarına göre, davalının veya davacının...
Amerika Birleşik Devletleri'nde Avukatlık Sistemi Nasıl? ABD’de avukat olabilmek için eğitim süreci lise hayatından sonra genellikle yedi yıllık bir eğitim süreci gerektirmektedir. Bu yedi...
Yapılması planlanan Avukatlık Çalıştayı için Türkiye Hukuk Platformu tarafından hazırlanan, farklı ülkelerdeki avukatlık sistemlerinin özelliklerine yer verilen ve Türkiye'deki avukatlık sistemine dair değerlendirmeler ile önerilerin yer aldığı raporun tamamına aşağıdan ulaşılabilir.
2010 yılında kamuoyuna duyurulan ilk Yargı Reformu Stratejisinde gerek adli yargı gerekse idarî yargıda istinaf mahkemelerinin faaliyete geçirileceği öngörülmüştür. Bu kapsamda, adli ve idarî yargıda istinaf usulünü uygulayacak olan bölge adliye mahkemelerine ilişkin çalışmalarda önemli mesafe kaydedilmiştir. Bölge adliye...
İstikrarlı, basitleştirilmiş ve öngörülebilir prosedürler yargının etkinliği ve verimliliğinin sağlanmasında önem taşımaktadır. Bu kapsamda soruşturmalarda rehber ilkelerin belirlenmesi etkinlik ve verimliliğin güçlendirilmesi ile adalete güven duygusunun pekişmesine yardımcı olacak değerli bir enstrümandır. Her suç türüne göre soruşturma aşamalarının belirlenmesi,...
Adalet hizmetlerinde bilişim teknolojilerinin kullanımı adalete erişim olanaklarını geliştirmekte ve dolayısıyla hukuk devletinin güçlendirilmesine önemli bir katkı sağlamaktadır. Ülkemizde e-devletin önemli bileşenlerinden biri olan UYAP bir fikir olarak ortaya çıktığı 2000’li yılların başından itibaren çok büyük gelişme kaydetmiştir....
Sosyal ve ekonomik ilişkilerin karmaşıklaşması, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hukuk sistemlerine yansıması sonucu yeni uyuşmazlıklarla karşılaşılan bir dönemde, mahkemelerin mevcut yapısının, yargılama usullerinin ve yetki alanlarının aynı kalmasının beklenilmesi güçtür. Yargı sistemi ve mahkemelerin teşkilâtlanmasında, ülkelerin toplumsal ve...
Yargı alanında hizmet kalitesinin arttırılmasının önemli koşullarından biri de yargı üzerindeki iş yükünün azaltılmasıdır. Bu kapsamda, yargının iş yükünü olumsuz yönde etkileyen kamu kurum uygulamalarının belirlenerek çözüm önerileri geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerekmektedir. İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 10 uncu...
Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukukî güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve Kanunla verilen diğer görevleri yaparlar. Tarafsız, bağımsız ve meslekî yetkinlikleri güçlü bir noterlik sistemi, hukukî hizmetlerin daha sorunsuz ifasında rol alarak ihtilafları azaltır. Toplumsal...
İstatistiklerin raporlanması ve bilgiye dönüştürülmesi geleceğe yönelik politikalar oluşturma hususunda üst yöneticiler için hayati öneme sahiptir. İstatistik, salt verilerin toplanması olmayıp, verilerin sınıflandırılması, sunulması, tahlil edilmesi ve bu verilerden bir sonuca varılabilmesini içerir. Adalet hizmetlerinin fotoğrafı olan suç...