Nitelikli ve ihtiyaca uygun çalışma mekânları, güncel ve etkin bilişim sistemi, yeterli teknolojik donanım olmadan iyi adalet hizmeti verilmesi mümkün değildir. Altyapının en önemli unsurunu oluşturan teknolojik altyapı; kamu hizmetleri açısından verimliliğin ve etkinliğin artması yanında emek ve...
Bilirkişiler hâkimlerin ele almaları gereken özgün ve karmaşık sorunlar üzerine doğru ve bilimsel görüşler sunarak yargının adaleti gerçekleştirmesine ve verimli bir şekilde görevini yerine getirmesine katkıda bulunurlar. Bilirkişilerin seçimi hususunda değişik modeller olmakla birlikte pek çok ülkede bilirkişiler,...
Adil yargılanma hakkı AİHS’nin 6 ncı maddesi ile 1982 Anayasasının çeşitli maddelerinde düzenlenmiştir. İnsan haklarının, yargılama alanındaki en önemli yansımalarından biri adil yargılanma hakkıdır. Adil yargılanma hakkının en temel unsuru yasal, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde yargılanma...
Ülkemizdeki çok başlı yargı sistemi yargı aktörleri arasında kurumsal işbirliği yapma imkânını da zorlaştırmaktadır. Bilgiye ulaşımın kolaylaşması, bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, artan nüfus ve göç nedeniyle oluşan insan sayısındaki artış birçok hukuksal sorunu da beraberinde getirmiştir....
Mahkeme ve savcılık teşkilâtlarının adliye içindeki konumları ve mekânları ile adalet komisyonlarının yeniden yapılandırılması Yargı faaliyetlerinin yürütülmesindeki kalite unsurlarından birini de hizmet binalarının oluşturduğu kuşkusuzdur. Son yıllarda hizmet binaları yapılırken özellikle büyük mahallerde mahkemeler ile savcılıkların mümkün olduğunca mekânsal olarak ayrılması...
Etkinliği ve verimliliği hedefleyen bir yargı sisteminin varlığı hukuk devletinin gereklerindendir. Etkinlik ve verimlilik, adalet hizmetleri alanında kullanılan sınırlı kaynaklarla (beşeri, mali, teknolojik vb.) en iyi sonucun alınması ve amaçların gerçekleştirilmesine uygun araçları içeren sistemin kurulmasını ifade etmektedir. Bu kavramlar 1982 Anayasasında...
Yüksek mahkemelerden Anayasa Mahkemesi ile Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarının tamamı Resmi Gazete’de ve ayrıca internet ortamında yayımlanmakta, Yargıtay ve Danıştay’ın verdiği kararların ise sadece emsal nitelikte olanlarının yayımlanması ile yetinilmektedir. Bu durum ise yargı profesyonelleri ve diğer ilgililerin kararları...
Günümüzde dünya genelinde klasik ve mevzuata dayalı teftiş sisteminden, yol gösterici ve çözüm üreten performans odaklı denetim sistemine doğru bir geçiş gözlenmektedir. Ülkemiz yargı alanında bilgi teknolojilerini her boyutuyla kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Bu gelişimin doğal sonucu olarak...
Yargı-medya ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi ve yargıya olan güvenin arttırılması ile temel özgürlüklerin güçlendirilmesi amacıyla uygulanmaya başlanan ”Kitlesel Medya ve Yargı Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi“ başlıklı Avrupa Birliği Projesinin hedefi, yargının bağımsızlığı ilkesi ve masumiyet karinesi çerçevesinde yargısal...
Saydamlık, yargısal faaliyetler ve hizmetler hakkında anlaşılır, erişilebilir ve açık bilgiler sunulmasını içerir. Bu nedenle, yargı etkinliği ve verimliliği ile de doğrudan ilgili bir unsurdur. Saydamlığın sağlanabilmesi bilgilerin kamuoyu tarafından kolayca anlaşılabilir ve erişilebilir bir şekilde açıklanmasını gerektirir....