Günümüzde dünya genelinde klasik ve mevzuata dayalı teftiş sisteminden, yol gösterici ve çözüm üreten performans odaklı denetim sistemine doğru bir geçiş gözlenmektedir. Ülkemiz yargı alanında bilgi teknolojilerini her boyutuyla kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Bu gelişimin doğal sonucu olarak...
Plan dönemi içinde adalete erişim alanında da önemli adımlar atılmıştır. Hukuk yargılamalarında adli yardım hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için başvuru yolları Hukuk Mukamemeleri Kanunu’nda değişiklik yapılarak kolaylaştırılmış, bilgiye erişim kapsamında www.hukukiyardim.gov.tr internet adresi üzerinden gerekli hukuki bilgilere tarafların ulaşımı...
Sosyal ve ekonomik ilişkilerin karmaşıklaşması, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hukuk sistemlerine yansıması sonucu yeni uyuşmazlıklarla karşılaşılan bir dönemde, mahkemelerin mevcut yapısının, yargılama usullerinin ve yetki alanlarının aynı kalmasının beklenilmesi güçtür. Yargı sistemi ve mahkemelerin teşkilâtlanmasında, ülkelerin toplumsal ve...
İstikrarlı, basitleştirilmiş ve öngörülebilir prosedürler yargının etkinliği ve verimliliğinin sağlanmasında önem taşımaktadır. Bu kapsamda soruşturmalarda rehber ilkelerin belirlenmesi etkinlik ve verimliliğin güçlendirilmesi ile adalete güven duygusunun pekişmesine yardımcı olacak değerli bir enstrümandır. Her suç türüne göre soruşturma aşamalarının belirlenmesi,...
Raportör: Av. Tarek Chindeb 2011 yılında patlak veren Mısır Devrimi’nden bu yana birçok değişiklik meydana geldi. Eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in devrilmesiyle Askerî Konsey ülke yönetimine el koydu ve bu dönem boyunca, Muhammed Mahmut olayı gibi sivillere...
Önümüzdeki dönemde yargı yollarındaki çok başlılık tartışmaya açılacaktır. Bu hedef doğrultusunda kamuoyunda oluşacak konsensüs neticesinde Anayasa ve ilgili diğer mevzuatta değişiklikler yapılarak ülkemizdeki yargı yolları çeşitliliğinin sadeleştirilmesi düşünülmektedir. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının önemi konusunda kamuoyunda farkındalığın artırılması Bağımsızlık ve tarafsızlığın...
GİRİŞ VE RAPORUN AMACI BİRİNCİ KISIM ISLAHA DAVET CEMİYETİ’NİN KURULUŞU VE OPERASYON GEREKÇESİNE DAİR İDDİALAR BİRİNCİ BÖLÜM CEMİYETİN HUKUKSAL KONUMU İKİNCİ BÖLÜM ISLAH CEMİYETİ TUTUKLULARININ İDDİALARI İKİNCİ KISIM CEMİYET ÜYELERİNE ATILI SUÇLAR, TUTUKLAMA VE YARGILAMA AŞAMASI BİRİNCİ BÖLÜM ...
Ülkemizdeki çok başlı yargı sistemi yargı aktörleri arasında kurumsal işbirliği yapma imkânını da zorlaştırmaktadır. Bilgiye ulaşımın kolaylaşması, bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, artan nüfus ve göç nedeniyle oluşan insan sayısındaki artış birçok hukuksal sorunu da beraberinde getirmiştir....
Kısaltmalar Genel Olarak Uluslararası Hukukçular Birliği Bangladeş Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi Davanın Tarihsel Artalanı C.1 BANGLADEŞ DEVLETİNİN KURULUŞU C.2 PAKİSTANIN İKİYE BÖLÜNMESİ VE BANGLADEŞİN BAĞIMSIZLIĞI C. 3 SAVAŞ SUÇLARI MAHKEMESİ VE YARGILAMA Dava Süreci A.Davada Adil...
2002 yılından itibaren hâkim, savcı ve yargı çalışanı sayısının uluslararası standartlara ulaştırılması yönünde çalışmalar yapılmıştır. Diğer yandan yalnızca sayısal yetersizliğin giderilmesi için değil eğitim çalışmalarının etkinliğinin artırılması için de büyük çaba sarf edilmiştir. Yargı alanında önemli bir kurumsal...