Mağdur haklarının kurumsal düzeyde etkili bir şekilde takibi ile savunmasız grupların adalete erişiminde daha etkin ve proaktif bir çalışma düzeni oluşturulmuştur. Bu kapsamda Adalet Bakanlığında Mağdur Hakları Daire Başkanlığı kurulmuştur. Başkanlıkça mağdurlara yönelik etkin bir müdahale programı uygulamak...
Sosyal ve ekonomik ilişkilerin karmaşıklaşması, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hukuk sistemlerine yansıması sonucu yeni uyuşmazlıklarla karşılaşılan bir dönemde, mahkemelerin mevcut yapısının, yargılama usullerinin ve yetki alanlarının aynı kalmasının beklenilmesi güçtür. Yargı sistemi ve mahkemelerin teşkilâtlanmasında, ülkelerin toplumsal ve...
Yargı mensuplarının uyması gereken temel etik değerler yargı camiasının öteden beri tartıştığı temel alandır. Adil yargılanma hakkı kapsamında; yargılamaların bağımsız, tarafsız ve etkin bir şekilde yapıldığına dair gerek davanın taraflarında gerekse kamuoyunda kuvvetli bir inancın olması bir zorunluluktur....
İstikrarlı, basitleştirilmiş ve öngörülebilir prosedürler yargının etkinliği ve verimliliğinin sağlanmasında önem taşımaktadır. Bu kapsamda soruşturmalarda rehber ilkelerin belirlenmesi etkinlik ve verimliliğin güçlendirilmesi ile adalete güven duygusunun pekişmesine yardımcı olacak değerli bir enstrümandır. Her suç türüne göre soruşturma aşamalarının belirlenmesi,...
GİRİŞ VE RAPORUN AMACI BİRİNCİ KISIM ISLAHA DAVET CEMİYETİ’NİN KURULUŞU VE OPERASYON GEREKÇESİNE DAİR İDDİALAR BİRİNCİ BÖLÜM CEMİYETİN HUKUKSAL KONUMU İKİNCİ BÖLÜM ISLAH CEMİYETİ TUTUKLULARININ İDDİALARI İKİNCİ KISIM CEMİYET ÜYELERİNE ATILI SUÇLAR, TUTUKLAMA VE YARGILAMA AŞAMASI BİRİNCİ BÖLÜM ...
2802 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre hazırlanmış olan Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 2nci maddesi “Adalet teşkilâtı bulunan yerler, coğrafi ve ekonomik şartları, sağlık, sosyal ve kültürel durumları; mahrumiyet dereceleri ile ulaşım,...
Ülkemizdeki çok başlı yargı sistemi yargı aktörleri arasında kurumsal işbirliği yapma imkânını da zorlaştırmaktadır. Bilgiye ulaşımın kolaylaşması, bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, artan nüfus ve göç nedeniyle oluşan insan sayısındaki artış birçok hukuksal sorunu da beraberinde getirmiştir....
Adil yargılanma hakkı AİHS’nin 6 ncı maddesi ile 1982 Anayasasının çeşitli maddelerinde düzenlenmiştir. İnsan haklarının, yargılama alanındaki en önemli yansımalarından biri adil yargılanma hakkıdır. Adil yargılanma hakkının en temel unsuru yasal, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde yargılanma...
Günümüzde dünya genelinde klasik ve mevzuata dayalı teftiş sisteminden, yol gösterici ve çözüm üreten performans odaklı denetim sistemine doğru bir geçiş gözlenmektedir. Ülkemiz yargı alanında bilgi teknolojilerini her boyutuyla kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Bu gelişimin doğal sonucu olarak...
Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukukî güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve Kanunla verilen diğer görevleri yaparlar. Tarafsız, bağımsız ve meslekî yetkinlikleri güçlü bir noterlik sistemi, hukukî hizmetlerin daha sorunsuz ifasında rol alarak ihtilafları azaltır. Toplumsal...