Noterlik sisteminin yeniden yapılandırılması

Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukukî güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve Kanunla verilen diğer görevleri yaparlar. Tarafsız, bağımsız ve meslekî yetkinlikleri güçlü bir noterlik sistemi, hukukî hizmetlerin daha sorunsuz ifasında rol alarak ihtilafları azaltır.

Toplumsal yaşamda önemli bir yere sahip olan noterlik müessesini ülkemizde meydana gelen ekonomik, sosyal ve hukukî alanlardaki hızlı değişime uygun hâle getirmek, Avrupa Birliğine uyum süreci içinde Birliği oluşturan devletlerin noterlik mevzuatı ile birlikteliği sağlamak amacıyla, noterliklerin sınıflandırılması, görevleri, işlemlerinin şekli, hukukî ve cezai sorumlulukları ile görev tanımlarının ve açılış kriterlerinin yeniden belirlenmesi önem taşımaktadır.

Hedef kapsamında, noterleri daha işlevsel hâle getirmek ve günümüz ihtiyaçlarına daha iyi bir şekilde yanıt vermesini sağlamak için noterlik mesleğine giriş sisteminin yeniden yapılandırılması, bu anlamda mesleğe başlangıç yaşı getirilmesi, çekişmesiz yargı işlerinde görevlerinin artırılması, taşınmazın devri ve sınırlı ayni hak tesisi gibi hususlarda mevcut yasalarda düzenlemeler yapılması ve noterlikçe üstlenilen yargı işleri hakkında kamuoyunda farkındalığın artırılması ile Türkiye Noterler Birliği ve Adalet Bakanlığı arasında bir işbirliği oluşturularak noterler için profesyonel ilkelerin oluşturulması amaçlanmaktadır.

yargi3