1.Uluslararası İlaç ve Eczacılık Hukuku Kongresi

1.Uluslararası İlaç ve Eczacılık Hukuku Kongresi, Hukukçu Eczacılar Derneği tarafından Ankara’da düzenlenecektir.

Kongre Takvimi:

 • Son bildiri özeti gönderme tarihi: 20 Ağustos 2021
 • Sonuçların açıklanması: 25 Ağustos 2021
 • Kesin programın açıklanması: 27 Ağustos 2021
 • Kongre tarihi: 04-05 Eylül 2021
 • Bildiri tam metinlerinin son gönderim tarihi: 15 Ekim 2021

Kongre Konuları*

 • KKTC Hukukunda Eczacının Özen Yükümlülüğü
 • Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun Hükümlerine Aykırı Olarak Reçetesiz İlaç Satma Kabahati
 • Acil Kullanım Onayı ve Hukuki Sonuçları
 • İlaç Ruhsatlarının Rehni, Haczi ve Devri
 • Teletıp ve İlaç Tedavileri
 • Yargı Kararları Işığında İlaç Zararlarından Hukuki Sorumluluk
 • Farmasötik Pazarlamada Etik
 • Covid-19 Sonrasında İlaç Patentinde Yeni Tartışmalar
 • Eczacının Reçetede Yazılı İlaçtan Dolayı Hekimi Uyarması ve Hukuki Sorumluluğu
 • Reçete Türleri ve Beşeri İlaç Şekillerine Kavramsal Yaklaşım
 • Avrupa Birliğinde İlaç ve Tıbbi Ürünlere İlişkin Hukuki Çerçeve
 • Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Kapsamında İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu
 • Eczacılıkta Muvazaa
 • Eczanelerin İdarecilerle Denetlenmesi ve İdarelerce Uygulanan Yaptırımların Hukuka Uygunluk Sorunu
 • Kozmetik Ürünlerin Kullanımı ve Malpraktis
 • Eczacı ve Hekimin Hastaya Karşı Etik Sorumlulukları
 • Eczacının İlaç Tavsiyesinden Kaynaklanan Sorumluluğu
 • Beşeri Tıbbi Ürünlerde Reklam
 • Veri Koruma Mevzuatı Açısından Eczacıların Sorumlulukları
 • Alternatif Tıp Uygulamalarında Eczacının Yasal Sorumluluğu
 • Yardımcı Eczacı Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
 • Eczacılıkta Deontolojik Rekabet İhlalleri
 • Hasta ve Yakınının İlaçla Tedavide (Kullanımında) Yükümlülük ve Sorumlulukları
 • Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’de Serbest Eczanelerde Yaşanan Deontolojik Sorunlar
 • Tıbbi Onkolojide Klinik İlaç Araştırmalarında Hekimlerin Hukuki ve Etik Yükümlülükleri
 • Sağlık Mesleği Mensuplarının Bu Bağlamda Özellikle Eczacıların Suçu Bildirmemesi Suçu
 • İlaç Tedarik Sürecinde Hastane Eczacılarının Cezai Sorumluluğu
 • Adli Vakaların Çözümünde Adli Farmakovijilans
 • İzinsiz Eczane Açma Suçu
 • Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma Suçu
 • Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunda Yer Alan Muvazaa Tabirinin Özel Hukuk Bakımından Değerlendirilmesi
 • Ortalama Tüketici Ölçütü ve Kullanma Zorunluluğu İlkesi Açısından Marka Hukukunda İlaç Markaları
 • Yargıtay Kararları Işığında Eczacılık Mesleği Yönünden Belgede Sahtecilik Suçu
 • Türk Eczacılık Mevzuatında Mahremiyet ve Etik Bakış Açısı
 • Eczanelerin Sahte Tanzim Edilen Reçetede Cezai Sorumluluğu
 • Eczacılıkta Muvazaada Ceza Hukuku Sorumluluğu

*Yukarıdaki konu listesi güncellenmeye devam etmektedir.

Katılım Ücreti:

 • Öğrenci: 50 TL
 • Diğer: 100 TL

İletişim:

Kongre Programı

f6f6ec_787874d5d53d4b468945050dcf293f27