12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Akademik Programı Açıklandı

12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali akademik programı, 18 Kasım– 24 Kasım tarihleri arasında “Eşitiz” temasıyla gerçekleştirilecek.

Akademik programın konusu “Kadın-Erkek Eşitliği”

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Akademik programı, 18 Kasım 2022 Cuma günü saat 09.00‘da İstanbul Üniversitesi Doktora SalonundaUluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehtap Demir Güven İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Ekmekçi ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Açılış gününde, Afgan yönetmen Sahra Karimi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı Doç .Dr. Saadet Yüksel, KA-DER başkanı Nuray Karaoğlu, Eşitiz Kadın Hakları Grubundan Dr. Özlem Altıok,TİHEK Başkanı Prof.Dr. Muharrem Kılıç, Av. Nurdeniz Tunçer gibi sinema, hukuk ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, eşitlik ve kadın hakları perspektifli konuşmalar yapacaklar.

“Eşitiz” teması

“Eşitiz!” başlığı altında eşitlik ve kadınının insan haklarına ilişkin çeşitli sorunlar; on ülkeden 80 katılımcı tarafından ele alınacak. İstanbul Üniversitesi Doktora Salonunda ve çeşitli sinema salonlarında ağırlığı yüz yüze 16 oturumun yan sıra,paneller ve öğrenci kulüplerinin film analizleri yaptığı forumlarla yürütülecek programla ilgili olarak festival başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer: “Film festivalinde film programının yanı sıra farklı ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla geniş bir akademik program gerçekleşecek.

Akademik programa katılım ücretsiz

Kadın haklarındaki geri adımların aslında insan haklarının tümünde geri adım olduğunun bilincinde olan kadın hareketleri de dünyanın dört bir yanında canları pahasına hak mücadelesi vermektedir. İnsanlığın temel meselelerinden olan bu konuyla ilgili Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Kriminoloji, Psikoloji gibi farklı disiplinlerden sunumlar yapılacaktır. Karşılaştırmalı bir metotla gerçekleştirilecek akademik programa katılım herkese serbest ve ücretsiz olup, oturum, panel ve konferanslar, İstanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonunda yapılacaktır.” dedi.

12. ULUSLARARASI SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ AKADEMİK PROGRAMI

“EŞİTİZ!”

18-24 KASIM 2022

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA SALONU

BİRİNCİ GÜN / FIRST DAY 18.11.2022 CUMA/FRIDAY

KAYIT/REGISTRATION 08.00-09.00

AÇILIŞ KONUŞMALARI/OPENING SPEECHES 

09.00 – 09.20

Prof. Dr. Adem Sözüer 

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Başkanı/President of the International Crime and Punishment Film Festival

Doç. Dr. Mehtap Demir Güven 

İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü/ Istanbul University Director of Women’s Studies Application and Research Center

Prof. Dr. Ömer Ekmekçi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı/Dean of İstanbul University Faculty of Law

Prof. Dr. Mahmut Ak

İstanbul Üniversitesi Rektörü /Rector of Istanbul University 

AÇILIŞ PANELİ /OPENING PANEL 

09.20- 10.15 

Yönetici/Moderator: Bengi Semerci

Sahraa Karimi: Women in Afganistan Justice for Afghan Women / Afganistan’da Kadınlar Afgan Kadınlar için Adalet

Ehlimana Memisevic: Rape As A Weapon Of War And Genocide: Case Study Of The Eastern Bosnian Town Višegrad / Savaş ve Soykırım Silahı Olarak Tecavüz: Doğu Bosna Kasabası Višegrad Örneği)

Nurdeniz Tuncer: Doğu’dan Batı’ya Kadın Erkek Eşitsizliği / Gender Inequality from East to West

AÇILIŞ KONFERANSI /OPENING CONFERENCE Ara/Break 10.15 – 10.30

Saadet Yüksel

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı / Judge of the European Court of Human Rights

Ara/Break 10.30 – 10.45 

1.OTURUM/ 1st SESSION 10.45-12.00

Yönetici/Moderator: Adem Sözüer

Gülay Arslan Öncü: Toplumsal Cinsiyet ve Ayrımcılık Vakalarında CEDAW: Bireysel Şikayet Başvuru ve Soruşturma Usulleri Bağlamında Bir Potansiyel ve Etkililik Değerlendirmesi/ CEDAW in Gender and Discrimination Cases: An Assessment of Potential and Effectiveness in the Context of Individual Complaint Application and Investigation Procedures

Volkan Aslan: İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Feshedilmesi Hakkında Kararla İlgili Danıştay Kararlarının Değerlendirilmesi/ Evaluation of the Council of State Decisions on the Decision on the Withdrawal of the Istanbul Convention for the Republic of Türkiye 

Gökçeçiçek Ayata: Kadın Hareketinin Eşitlik Mücadelesi: İstanbul Sözleşmesi Davaları/ The Women’s Movement’s Struggle for Equality: Istanbul Convention Cases

Soru-Cevap/Q&A: 11.45-12.00

Öğle Arası/ Lunch Break: 12.00 –13.30

2.OTURUM/ 2nd SESSION 13.30-14.45

Yönetici / Moderator: Hüseyin Altaş

Muharrem Kılıç: Kadın-Erkek Eşitliğinin Sağlanmasında Ulusal İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumlarının RolüThe Role of National Human Rights and Equality Institutions in Ensuring Gender Equality

Ayşe Özkan Duvan: Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasında Pozitif Ayrımcılık, Korumacı Hükümler ve Ters Ayrımcılık/ Positive Discrimination, Protectionist Provisions and Reverse Discrimination in Ensuring Gender Equality

Nuray Karaoğlu: Siyasette Kadın Temsilinin Eksikliği/ Lack of Women Representation in Politics

Soru-Cevap/Q&A: 14.30-14.45

Ara/ Break 14.45 – 15.00

3.OTURUM/ 3th SESSION 15.00-16.15

Yönetici / Moderator: Tuba Kelep Pekmez

Kanita Pruscanovic: Violence against Women and Domestic Violence in Bosnia and Herzegovina: An Overview of the Implementation of the Istanbul Convention / Bosna Hersek’te Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddet: İstanbul Sözleşmesi’nin Uygulanmasına Genel Bir Bakış

Zeljko Nikac-Branko Lestanin: Women In The Police Of The Republic Of Serbia As An  Expression Of Equality In The Community / Toplumda Eşitliğin İfadesi Olarak Sırbistan Cumhuriyeti Polisinde Kadın Çevrimiçi /Online

Anna Maria Getôs-Kalac & Petra Sprem: From The Due Diligence Standard To The ‘Osman Test’ Regarding Domestic Violence Cases – An İllusion Of Greater Protection? / Aile İçi Şiddet Vakalarına İlişkin Durum Tespiti Standardından “Osman Testi” – Daha Fazla Koruma Yanılsaması mı? Çevrimiçi /Online

Soru-Cevap/Q&A:16.00 – 16.15

Ara/ Break:16.15 – 16.30

4.OTURUM/ 4th SESSION 17.00-18.15

Yönetici / Moderator : Volkan Aslan

Özlem Altıok: Women’s Platform for Equality, Turkey and its defense of the Istanbul Convention from Zoom to the Courtroom / Eşitlik için Kadın Platformu, Zoom’dan Mahkeme Salonuna Türkiye ve İstanbul Sözleşmesi’ni Savunması Çevrimiçi /Online

Rosalyn Park: The Anti-Gender Movement and Backlash to Women’s Human Rights and the Istanbul Convention / Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Hareketi ve Kadınların İnsan Haklarına ve İstanbul Sözleşmesi’ne Tepkisi Çevrimiçi /Online

Julia McReynolds-Pérez: Argentina’s Feminist Movement and the Legalization of Abortion  / Arjantin’in Feminist Hareketi ve Kürtajın Yasallaştırılması Çevrimiçi /Online

Soru-Cevap/Q&A:18.00-18.15

İKİNCİ GÜN/SECOND DAY – 19.11.2022 CUMARTESİ/SATURDAY

5.OTURUM/ 5th SESSION 09.00 – 10.15

Yönetici/Moderator: Elif Ergüne

Cansu Koç Başar: Geçmişte Eşit Miydik? Antik Yunan’dan Modern Devlet’e Cinsiyet Eşitliği  / Were We Equal? Gender Equalıty From Ancıent Greek To Modern State

Pınar Bacaksız: Adalet Dağıtırken Eşit Miyiz? Hakimlik Mesleği Bakımından Kadın-Erkek Eşitliği/ Are We Equal in Dispensing Justice? Equality Between Men and Women in Terms of the Profession of Judge

Seda Yağmur Sümer: Gelecekte Eşit Olacak Mıyız? Gelişen Teknoloji Karşısında Kadının Konumu: Çevrimiçi Oyunlarda Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar ve Rıza Kavramına İlişkin Bir Değerlendirme/ Will We Be Equal in the Future? The Position of Women in the Face of Developing Technology: An Evaluation on Crimes Against Sexual Immunity in Online Games and the Concept of Consent

Soru-Cevap/Q&A:10.00-10.15

Ara/Break: 10.15 – 10.30

6.OTURUM/ 6th SESSION 10.30 – 12.10

Yönetici/Moderator: Derya Tekin

Buket Abanoz-Öztürk: Suçta Cinsiyet Farkı ve Kadın Suçluluğunun Kriminolojik Olarak Değerlendirilmesi/ Evaluation of Gender Gap in Crime and Female Criminality

Arzu Erkan: Eşitlik Perspektifinden Aile İçin Şiddetin Nesillerarası Aktarımı/ Intergenerational Transmission of Domestic Violence from an Equality Perspective 

İrem Ünal: Aile İçi Şiddet Mağduru Kadınların Şiddetle Başa Çıkma Süreçleri/ Coping Processes of Women Victims of Domestic Violence

Ramazan Zeyrek: Türkiye’de COVID-19 Pandemisi Sürecinde Kadına Karşı Şiddetin Rutin Aktiviteler Teorisi Açısından İncelenmesi/ Examination of Violence Against Women During the COVID-19 Pandemic in Turkey in terms of Routine Activities Theory

Soru-Cevap/Q&A:11.50-12.10

ÜÇÜNCÜ GÜN/THIRD DAY 20.11.2022 PAZAR / SUNDAY

Sinema Paneli Atlas Sineması 1948

DÖRDÜNCÜ GÜN/ FOURTH DAY 21.11.2022 PAZARTESİ/MONDAY

7.OTURUM/ 7th SESSION 09.00 – 10.15

Yönetici/Moderator: Buhari Çetinkaya

Nesrin Yıldız: Töre Saikiyle İnsan Öldürme Suçunun Haksız Tahrik Açısından Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemeleri Kararları Özelinde İncelenmesi/ Examination of the Intentional Killing Crime with the Motivation of Tradition in terms of Unjust Provocation in the Decisions of Şanlıurfa Assize Courts

Melike Sevim-Aynural: İdarenin Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Yükümlülükleri ve Sorumluluğu / Oblıgatıons And Lıabılıty Of The Admınıstratıon Relatıng To Vıolence Agaınst Women

Recep Kahraman: Kadına Karşı İşlenen Kasten Öldürme Suçunda Haksız Tahrikin Cinsiyet Eşitsizliği Örneği Olarak Algılanması Sorunu / The Problem Of Perceiving Unjust Provocation As An Example Of Gender Inequality İn The Willful Murder Against Women

Soru-Cevap/Q&A: 10.00 – 10.15 

Ara/Break 10.15 – 10.30

8.OTURUM/ 8th SESSION 10.30 – 11.45

Yönetici/Moderator: Selman Dursun

Tülay Kitapçıoğlu-Yüksel: Kadına Karşı İşlenen Suçlarda Takdiri İndirim Nedenlerinin Uygulanmasındaki Problemlerin İncelenmesi / Investıgatıon Of The Problems In Implementıng Grounds Of Dıscretıonary Mıtıgatıon In Crımes Agaınst Women

Selin Türkoğlu: Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılık Perspektifinden Cezasızlık Sorunu / The Vıctım Rıghts And The Problem Of Impunıty From The Perspectıve Of Vıolence Agaınst Women And Dıscrımınatıon

Mualla Buket Soygüt: Devletin Pozitif Yükümlülüğü Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet ve Cezasızlık Sorunu/ Gender-Based Violence and Problem of Impunity In the Context of State’a Positive Obligations

Soru-Cevap/Q&A: 11.30 – 11.45 

BEŞİNCİ GÜN/ FIFTH DAY 22.11.2022 SALI/TUESDAY

ERASMUS PANELLERİ Mavi Salon (M2) 09.00-13.00 

Yöneticiler/Moderators: Adem Sözüer /Muhammed Demirel/Rahime Erbaş/Sertaç Işıka

Erasmus Öğrencilerinin Sunumları-Almanca/ Presentations by Erasmus Students – in German

Eşitlik Perspektifinden Türk ve Alman Ceza Hukuku Mevzuatlarından Karşılaştırmalı Örnekler/ Comparative Examples from Turkish and German Criminal Law Legislation from the Perspective of Equality

9.OTURUM/9th SESSION 09.00-09.50

Yönetici/Moderator: Mehmet Maden

Abdullah Batuhan Baytaz: Örselenmiş Kadın Sendromunun Ceza Sorumluluğuna Etkisi/ The Effect of Battered Woman Syndrome on Criminal Responsibility

Cafer Erdem Umudum: Hapis Cezasının İnfazının Doğum Nedeniyle Ertelenmesi Düzenlemesi Hakkında Bir Soruşturma/ An Investigation on the Regulation on Postponement of the Execution of a Prison Sentence Due to Childbirth

Soru-Cevap/Q&A: 09.40-09.50

Ara/Break: 09.50 – 10.00

10.OTURUM/10th SESSION 10.00-10.50

Yönetici/Moderator: Batuhan Baytaz

Inês Fernandes Godinho: Female Genital Mutilation and European Identity: gender (in)equality? / Kadın Sünneti ve Avrupa Kimliği: cinsiyet eşitliği? 

Anu Sivaganesan: “Family has no Honour: Cultural Offense and Defence from a Legal Perspective” / “Ailenin Onuru Yok: Hukuki Perspektiften Kültürel Saldırı ve Savunma

Soru-Cevap/Q&A: 10.40-10.50

Ara/Break: 10.50 – 11.00

11.OTURUM/11th SESSION 11.00-12.15

Yönetici/Moderator: Eylem Aksoy Retornaz

Begüm Nur Kalıpçıoğlu: Bir Çoklu Ayrımcılık Çeşidi Olarak Kadınların Zorla Kısırlaştırılması / Forced Sterılızatıon Of Women As A Type Of Intersectıonal Dıscrımınatıon

Ülkü Olcay Uykun Altıntaş: AİHM ve Anayasal İçtihatlar Işığında Türkiye’de Güvenli Kürtaj Hakkı / The Rıght To Safe Abortıon In Turkey In The Lıght Of Ecthr And Tcc Case-Law

Tuba Akçura Karaman: Kadının Bedeni Üzerinde Karar Verme Hakkı ve Kürtaj / Woman’s Rıght To Abortıon

Soru-Cevap/Q&A: 12.00-12.15

ALTINCI GÜN/ SIXTH DAY 23.11.2022 ÇARŞAMBA/WEDNESDAY

12. OTURUM/12th SESSION 09.00-10.15

Yönetici/Moderator: Özlem Yenerer Çakmut 

Aras Türay: Türk Ceza Kanunu’nda Suçun Kadına Karşı İşlenmesinin Nitelikli Hal Olarak Düzenlenmesine İlişkin Değerlendirme /An Assessment Regardıng The Commıtıng The Crıme Agaınst Women As A Qualıfıed Form In The Turkısh Penal Code (Especıally In The Context Of Law No. 7406)

Neslihan Can, Abdurrahman Burak Karahan: Aile İçi Şiddet Bağlamında Eşler Arasında İşlenen Suçların Resen Takibi ve Ceza Muhakemesine Etkileri / Prosecutıon Ex Offıcıo Of Crımes Commıtted Between Spouses And Its Effects On Crımınal Proceedıngs In Context Of Domestıc Vıolence

Özlem Yenerer Çakmut-Anıl Akyıldız: Yargı Kararlarında Kullanılan Dilin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakımından Değerlendirilmesi / Evaluation of the Language Used in Judicial Decisions in Terms of Gender Equality

Soru-Cevap/Q&A: 10.00 – 10.15 

Ara/Break 10.15 – 10.30

13. OTURUM/13th SESSION 10.30-11.45

Yönetici/Moderator: Arzu Arıdemir

Yasemin Işıktaç: Eşitsiz; Engelli Kadına Yönelik Ayrımcılık / Unequal; Discrimination against Disabled Woman

Cansu Kaya-Kızılırmak: Yoksulluk Nafakası Cinsiyet Eşitliği ve Pozitif Ayrımcılık Kavramları Ekseninde Değerlendirme/ Evaluation of Poverty Alimony in the Axis of Gender Equality and Positive Discrimination Concepts

Nazan Moroğlu: Medeni Kanun’da Mal Rejimleri/ Marital Property Regimes in the Civil Code

Soru-Cevap/Q&A: 11.30 – 11.45 

Ara/Break: 11.45-12.00 

14.OTURUM/14th SESSION 12.00-13.15

Yönetici/Moderator: Ömer Ekmekçi 

Ayşe Ledün Akdeniz: Kadın Çalışanların “Menstrüasyon İzni” (Eşitlik Perspektifinden Bir Değerlendirme) /“Menstruation Leave” for Female Employees (An Evaluation from the Perspective of Equality)

Hilal Yılmaz: Çalışma Hayatında Kadınların Korunmasına İlişkin Düzenlemelerin Genel Çerçevesi/ General Framework of Regulations on the Protection of Women in Working Life

Hazal Tolu: Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılan Kadın İşçilere Kıdem Tazminatı Hakkı Tanıyan Düzenlemenin Kadının Çalışma Hayatına Etkisi / The Impact of the Regulation Granting the Right to Severance Pay for Female Employees who Terminate their Employment Contract due to the Marriage on Women’s Working Life

Soru-Cevap/Q&A: 13.00 – 13.15 

Ara/Break: 13.15 – 13.30 

PANEL 13.30-14.15

Eşitlik İlkesi Açısından Denizcilik Sektöründe Çalışan Kadınların Sorunları/ Problems of Women Working in the Maritime Sector in terms of the Principle of Equality

Yönetici/Moderator: Çağlar Coşkunsu

Dilruba Söylemez

Nergiz Daşlıçay 

YEDİNCİ GÜN/ SEVENTH DAY 24.11.2022 PERŞEMBE/THURSDAY 

Yer: Atatürk Kültür Merkezi Yeşilçam Sineması 

Place: Atatürk Cultural Center, Yeşilçam Cinema

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ FİLM ANALİZ FORUMU 8.30-10.30

Yöneticiler/Moderators: Yağmur Altay/ Pınar Özcan

Ceza Adaleti ve Kriminoloji Kulübü

ILSA İstanbul

İÜHF Kadın Hakları Kulübü

İÜHF Sinema Kulübü

Ara/ Break 10.30-10.45

15. OTURUM / 15th SESSION 10.45-12.00

Yönetici/Moderator: Seda Özmumcu

Ayşe Öncül: Different Approaches To Divorce By Gender In Early Rome: Ruga Case / Antik Roma’da Boşanmaya Cinsiyete göre Farklı Yaklaşımlar: Ruga Davası Ruga Davası

Serpil Işık: Boşanma Davalarında Eşlerin Elde Ettikleri Hukuka Aykırı Delillerin Kullanılıp Kullanılamayacağı Meselesi: Medenî Usûl Hukukunda Geçerli Olan Tarafların Eşitliği İlkesi Kapsamında Değerlendirmeler / The Issue of Whether Illegal Evidence Obtained by Spouses Can Be Used in Divorce Cases: Evaluations within the Scope of Equality of Parties Applicable in Civil Procedure Law

Nil Karabağ- Bulut: Boşanma Hukukunda Kusur İlkesinin Kadın Erkek Eşitliğine Etkisi/ The Effect of the Fault Principle on the Equality of Women and Men in Divorce Law

Soru-Cevap/Q&A: 11.45-12.00 

Ara/Break: 12.00-12.15

16.OTURUM/16th SESSION 12.15-13.30

Yönetici/Moderator: Serdar Talas

Büşra Erdem: Aile / İlişki İçi Şiddetin Bir Türü Olarak Zorlayıcı Kontrol (Coercive Control) Kavramı ve Türk Ceza Hukukuna Yansımaları / The Concept of Coercive Control as a Type of Domestic Violence and Its Reflections on Turkish Criminal Law

Büşra Demiral Bakırman: Israrlı Takip Suçu/ Stalking Offense

Seyran Gümüşoğlu-Zafer İçer: Kadın Erkek Eşitliği̇ Perspekti̇fi̇nden: Algori̇tmi̇k Ci̇nsi̇yet Ayrımcılığı / From The Perspectıve Of Gender Equalıty: Algorıthmıc Gender Dıscrımınatıon

Soru-Cevap/Q&A: 13.15 – 13.30

KAPANIŞ SPEECHES /CLOSING SPEECHES