Adalet Bakanlığının Yetki ve Görevleri - TÜRKİYE HUKUK

Adalet Bakanlığının Yetki ve Görevleri

0

Adalet Bakanlığı, yayımlamış olduğu  2015 – 2019 yıllarını kapsayan İkinci Stratejik Planında Bakanlığın yetki ve görevlerini yeniden sıraladı. Buna göre;

Anayasa ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve diğer kanunlar uyarınca Adalet Bakanlığının başlıca görevleri şu şekildedir:

• Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun olumlu görüşünü alarak açmak ve teşkilatlandırmak,

• Ceza infaz kurumları, icra ve iflas daireleri gibi adalet kurumlarını planlamak, kurmak; idari görevleri yönünden gözetim, denetimini yapmak ve geliştirmek,

• Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konularında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna teklifte bulunmak,

• Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği görevleri yapmak,

• Adli Sicil Kanunu uyarınca adli sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek,

• Adalet hizmetlerine ilişkin konularda, yabancı ülkelerle ilgili işlemleri yerine getirmek,

• Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve hukuki düzenlemeleri yapmak, görüş bildirmek,

• Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının Başbakanlığa gönderilmesinden önce Türk hukuk sistemine ve kanun yapma tekniğine uygunluğunu incelemek,

• İlgili mevzuat hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek,

• İcra ve iflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas işlemlerini yürütmek,

• Hâkimler ve Savcılar Kanununda belirtilen görevleri yapmak,

• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda sayılan görevleri yapmak,

• Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun ile verilen görevleri yapmak,

• Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ile verilen görevleri yapmak,

• Türkiye Adalet Akademisi Kanunu uyarınca verilen görevleri yapmak,

• Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri, İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun uyarınca verilen görevleri yapmak,

• Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca verilen görevleri yapmak,

• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun uyarınca verilen görevleri yapmak,

• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Türkiye aleyhine açılan davalara (Dış politikayı ilgilendirenler hariç) ilişkin süreçleri yürütmek,

• Mağdur haklarının korunup geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

• Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Bir önceki yazımız olan Adalet Bakanlığının yetki, görev ve sorumluluklarını düzenleyen kanunlar başlıklı makalemizde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 1512 sayılı Noterlik Kanunu ve 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu hakkında bilgiler verilmektedir.

Paylas.

Yorumunuz

%d blogcu bunu beğendi: