Avukatlık müessesesinin ve savunmanın güçlendirilmesi

Adil yargılanma hakkı AİHS’nin 6 ncı maddesi ile 1982 Anayasasının çeşitli maddelerinde düzenlenmiştir. İnsan haklarının, yargılama alanındaki en önemli yansımalarından biri adil yargılanma hakkıdır. Adil yargılanma hakkının en temel unsuru yasal, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde yargılanma hakkı olmakla birlikte silahların eşitliği de bu hakkın unsurlarından birini teşkil etmektedir. Yargılama sürecinin savunma tarafını oluşturan avukatlar, adil yargılanma açısından son derece önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de adil yargılanmanın en önemli gereklerinden biri olarak ‘silahların eşitliği’ ilkesini kabul etmektedir. Bu ilke, mahkeme önünde sahip olunan hak ve yükümlülükler bakımından davanın tarafları arasında tam bir eşitliğin gözetilmesini gerekli kılar. Silahların eşitliği ilkesinin yargı alanında tam olarak uygulanabilmesi, Türk hukukuna oldukça büyük katkı sağlayacaktır.

Bu olguyla doğrudan ilgili olan Avrupa Barolar ve Hukuk Birlikleri Konseyi (CCBE) tarafından Avrupa’da Avukatlık Mesleğine İlişkin Temel İlkeler Tüzüğü ve Avrupa’da Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları (Code of Conduct for European Lawyers) hazırlanmış olup, söz konusu Tüzük ve meslek kuralları tüm üye ülkeler için geçerli olduğu gibi, ülke barolarına üye avukatlar için de bağlayıcıdır.

Ülkemizde de avukatlar, Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdür. Avukatlık Meslek İlkeleri olarak bilinen kurallar bütünü Birlik tarafından meslekî düzen ve gelenekleri korumak, yasaların avukatlara tanıdığı hakların gerçekleşmesi ve yüklediği görevleri tam ve şerefli bir şekilde yerine getirmek amacı ile oluşturulmuştur. Bu hedef kapsamında, Türkiye Barolar Birliği ile işbirliği halinde baroların güçlendirilip avukatlık mesleğine ilişkin meslek etik ilkelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Diğer yandan; avukatlık mesleğine ilişkin olarak dünyada yaşanan değişim ve gelişimlere uygun ve mevcut sorunlara çözüm getiren yeni bir Avukatlık Kanunu Taslağının ilerleyen süreçte yasalaştırılması da plânlanmaktadır.

yargireformu9

Kaynak: Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yargı Reformu Stratejisi 2015