Hırsızlık ve Hırsızlık Suçlarında İspat ve Sübut – Gökhan TANERİ

Dr. Gökhan Taneri’nin Hırsızlık ve Hırsızlık Suçlarında İspat ve Sübut adlı kitabı Legal Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. 590 sayfalık kitapta 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Hırsızlık Suçu detaylı bir şekilde ele alınıyor. 

Hırsızlık suçunun nitelikli hallerine de değinilen kitapta Taneri, onaylanmış mahkemele değerlendirmelerinden de okuyucuya örnekler sunuyor.

hirsizlik-ve-hirsizlik-suclarinda-ispat-ve-subut

Kitabın Künyesi:

Yazar: Gökhan TANERİ
Yayınevi: Legal Yayınları
ISBN: 978-605-315-060-2
Baskı tarihi: 2015-Temmuz
Cilt: Karton Kapaklı
Boyut: 16 x 24 cm
Sayfa Sayısı: 590

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ III

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NDA HIRSIZLIK SUÇU
I- GENEL OLARAK 11
6545 sayılı yasa ile hırsızlık suçunda düzenlemeler 13
II- HUKUKİ YARAR 17
III- BENZER SUÇLAR 19
A- Genel Olarak 19
B- Dolandırıcılık 20
1- Korunan menfaat açısından 20
2- Rıza açısından 21
3- Maddi unsur 24
4- Kasıt açısından 25
5- İrade açısından 25
6- Suç mağduru açısından 25
7- Hareket açısından 25
C- Mala Zarar Verme 26
1- Hukuki yarar açısından 26
2-Konu açısından 26
3- Rıza açısından 29
4- Hareket açısından 30
5- Manevi unsur açısından 30
6- Takip açısından 30
D- Yağma 31
E- Güveni Kötüye Kullanma 38
1- Hukuki yarar yönünden 38
2- Suça konu mal yönünden 41
3- Rıza açısından 41
4- Zilyetliğin devri açısından 41
5- Fail 42
6- Maddi unsur açısından 42
7- Manevi unsur açısından 42
8- Kovuşturma usulü 43
F- Karşılıksız Yararlanma 43
1- Hukuki yarar açısından 44
2- Maddi konu açısından 44
3- Hareket açısından 44
4- Kasıt açısından 45
G- Suç Eşyasını Satın Alma 46
H- Muhafaza Görevini Suistimal 50
I- Bileşik Suç Ve Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Mala Zarar Verme 53
1- Genel Olarak 53
2- 5560 sayılı Kanun Gerekçesi 60
J- Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf 64
IV- SUÇUN UNSURLARI 65
A- GENEL OLARAK 65
B- Suçun Maddi Konusu 66
1- Mal 66
a- Maddi Varlık 67
b- Ekonomik Değer 71
c- Taşınır Olma 79
ç- Başkasına Ait Olma 80
d- Sahipsiz veya Terk Edilmiş Mallar 81
e- Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satılan Mallar 83
f- Rehinli veya Hacizli Mallar 85
g- Birlikte Mülkiyete Konu Mallar 91
2- Özel Durumlar 92
a- Fikir – Sanat Eserleri ve İntihal 92
b- Hayvanlar ve Deniz Ürünleri 92
c- Enerji 93
ç- Telefon ve Diğer İletişim Araçları 94
d- Ölü İnsan Bedeni 94
e- Kredi veya Banka Kartı 94
C- Hareket 98
1- Genel olarak 98
2- Zilyedin Rızasının Olmaması 100
3 – Malın Bulunduğu Yerden Alınması 101
a- Eylem Teorisi 106
b- El Sürme Teorisi 106
c-Ayırma Teorisi 106
ç- Hakimiyet Teorisi 106
Ç- Fail ve Mağdur 108
1- Fail 108
2- Mağdur 109
D- Netice 113
E- Nedensellik Bağı 115
V- HUKUKA AYKIRILIK 117
A- Genel Olarak 117
B- Hukuka Uygunluk Sebepleri 118
1- İlgilinin Rızası 118
a- Rıza zamanı 119
b- Rıza ehliyeti 119
c- Özgür irade 120
2- Kanun Hükmünü Yerine Getirme 121
3- Meşru Savunma 122
4- Zaruret Hali 126
VI- KUSURLULUK 129
A- Genel Olarak 129
B- Kasıt 129
C- Kastın Dönüşmesi 132
Ç- Yarar Sağlama Amacı 135
D- Psikolojik Rahatsızlıklar ve Hırsızlık Suçu 137
1- Depresyon 138
2- Anksiyete 138
3- Mani 138
4- Kleptomani 138
5- Fetişizm 139
6- Patolojik Kumar Oynama 139
7- Psikozlar 139
8- Afektif Psikoz 139
9- Zekâ Özürü/Zekâ Geriliği 139
10- Organik Durum ve Kişilik Bozuklukları 139
a- Konfüzyon Mentale 139
b- Epilepsi: 140
c- Madde istismarı, madde endotoksikasyonu veya madde yoksunluğu 140
ç- Kişilik Bozuklukları 140
d- Demans 140
e- Endokrin Sistem Bozukluğu 140
f- Kusurluluğu Kaldıran Bir Sebep Olarak Amirin Emrini Yerine Getirme 142
D- HIRSIZLIK SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ 143
VII- HIRSIZLIK SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ 145
A- Suç ve Cezayı Ağırlaştıran Nedenler 145
1- TCK 142/1’de düzenlenen Ağırlatıcı Nedenler 145
a- Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bulunan Eşya Hakkında İşlenmesi-TCK 142/1-a, (1.Cümle)145
b- İbadete ayrılan yerde bulunan eşya hakkında hırsızlık TCK  142/1-a, (2.Cümle) 147
c- Kamu Yararına veya Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık, TCK 142/1-a, (3.Cümle) 149
ç- Ulaşım Aracı İçinde Bulunan Eşya Hakkında Hırsızlık (TCK 142/1-c (1. Cümle) 150
d- Ulaşım Araçlarının Belli Varış veya Kalkış Yerlerinde Bulunan Eşya Hakkında Hırsızlık, (2.Cümle) 151
e- Afetin veya Genel Bir Felaketin Zararlarını Gidermek Amacıyla Hazırlanan Eşya Hakkında Hırsızlık TCK 142/1-d 152
f- Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında TCK 142/1-e 154
2- TCK 142/2’de düzenlenen Ağırlatıcı Nedenler 157
a- Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak, TCK 142/2-a 157
b- Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle, TCK 142/2-b, (1.Cümle) 160
c- Özel Beceri Kullanılarak Yapılan Hırsızlık, TCK 142/2-b, (2.Cümle) 165
ç- Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak, TCK 142/2-c 170
d- Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da  diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle TCK 142/2-d 171
e- Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle, TCK 142/2-e 176
f- Tanınmamak İçin Tedbir Almak Suretiyle Hırsızlık TCK 142/2-f (1.Cümle) 180
g- Resmi Sıfat Takınmak Suretiyle Yapılan Hırsızlık, TCK 142/2-f (2.Cümle) 180
h- Büyük veya Küçükbaş Hayvan Hakkında TCK 142/2-g 181
j- Bina ve Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık, (TCK142/2-h 2.Cümle)187
B- Suç ve Cezayı Hafifleten Nedenler 202
1- TCK 144 maddesinde Düzenlenen Hafifletici Nedenler 202
a- Suçun Paydaş veya Elbirliği ile Malik Olunan Mal Üzerinde İşlenmesi 202
b- Suçun Hukuki Bir İlişkiye Dayanan Alacağı Tahsil Amacıyla İşlenmesi 205
3- TCK 146 maddesinde Düzenlenen Hafifletici Neden, Malın Geçici Bir Süre Kullanılıp Zilyedine İade Edilmek Üzere İşlenmesi 219
4- TCK 147 maddesinde Düzenlenen Hafifletici Neden veya Ceza Vermekten Vazgeçme Nedeni Olarak Zorunluluk Hali 225
5- Şahsi Cezasızlık Nedenleri TCK 167/1 226
a- Genel olarak 226
b- Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin, TCK 167/1-a 228
c- Üstsoy veya Alt Soyunun veya Bu Derecede Kayın Hısımlarından Birinin veya Evlat Edinen veya Evlatlığın TCK 167/1-b 229
d- Aynı Çatı Altında Yaşayan Kardeşler 232
6- Şahsi Cezadan İndirim Nedenleri TCK 167/2 233
a- Genel olarak 233
b- Haklarında ayrılık kararı verilmiş eşlerden biri 234
c- Aynı konutta birlikte yaşamayan kardeşlerden biri 235
ç- Aynı konutta birlikte yaşayan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımları 236
7. TCK 168 maddesinde Düzenlenen Hafifletici Neden Etkin Pişmanlık 236
a- Genel Olarak 237
b- Teşebbüs aşamasında kalan suçlar 250
c- Zararın giderilmesi 252
d- Zararın giderilmesi zamanı 255
e- Bizzat pişmanlık gösterme 256
VIII- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 265
A- Teşebbüs 265
B- İştirak 274
C- İçtima 279
IX- MUHAKEME 285
A- Soruşturma- Kovuşturma 285
B- Hırsızlık Suçlarında Yaptırım 295
C- Zamanaşımı 308
Ç- MÜSADERE 310
X- ONAYLANMIŞ MAHKEME DEĞERLENDİRMELERİ 315
XI- KONULARINA GÖRE YARGITAY KARARLARI 333
A- AYAKKABI 333
B- CEP TELEFONU 339
C- HURDACI 348
Ç- ARAÇTAN HIRSIZLIK 350
D- ARAÇ ÇALINMASI 353
F- KABLO 363
G- MOTORSİKLET 367
H- PLAKA 370
I. ÇANTA 375
J- PLAJ 381
K- CÜZDAN 384
L- BİSİKLET 386
M- PAZAR 392
N- FARKLI 398
O- İSPAT VE SÜBUTA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 402
Ö- ONAYLANMIŞ ÖRNEK HÜKÜMLER 527

KAYNAKÇA 585