Hukukun Güncel Sorunları Sempozyumu 2 - TÜRKİYE HUKUK

Hukukun Güncel Sorunları Sempozyumu 2

0

Düzenleyen:

Hukukun Güncel Sorunları Sempozyumu 2, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

27 – 28 Aralık 2018

Yer:

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mahmut Esat Bozkurt Konferans Salonu 

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Muharrem ÖZEN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
 • Doç. Dr. Mehmet KILIÇ (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Doç. Dr. Süleyman YILMAZ (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı)
 • Dr. Öğr. Üyesi S. Hülya İMAMOĞLU (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Şafak PARLAK BÖRÜ (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Umut ERKAN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Dr. Tuğçe ORAL (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı)
 • Doç. Dr. Burçak YILDIZ (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Doç. Dr. İsmail DEMİR (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Hamdi PINAR (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Sami AKSOY (Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Dr. Ufuk TEKİN (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Harun KESKİN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı)
 • Doç. Dr. Emel HANAĞASI (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Levent BÖRÜ (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Hikmet BİLGİN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Hakan HASIRCI (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı)
 • Doç. Dr. M. Ayhan TEKİNSOY(Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Doç. Dr. Abdurrahman SAYGILI (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı)
 • Doç. Dr. Bülent ALGAN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Dr. Orhan Ersun CİVAN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Deniz POLAT AKGÜN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Ali Erdem DOĞANOĞLU (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)
 • Doç. Dr. K. Burak ÖZTÜRK (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Doç. Dr. M. Ayhan TEKİNSOY (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Özge OKAY TEKİNSOY (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Dr. Ilgın ÖZKAYA ÖZLÜER (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Serdar YILMAZ (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Umut ERKAN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Doç. Dr. Cenker GÖKER (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı)
 • Dr. Öğr. Üyesi İdris Hakan FURTUN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu)
 • Arş. Gör. Dr. Çağıl SÜT GÖKER (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Tuğçe AKDEMİR (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı)
 • Doç. Dr. Seda ÖRSTEN ESİRGEN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Arş. Gör. Dr. Zeynep İSPİR (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Dr. Olcay KARACAN (Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Funda KAYA (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı)
 • Doç. Dr. Cavid ABDULLAHZADE (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Arş. Gör. Dr. Merve ERDEM (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Gonca ÜNAL (Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Eylem BAŞ (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Atacan KÖKSAL (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı)

Konular:

 • Kişisel Verilerin Korunması – Özellikle Big Data
 • İsviçre Medeni Kanununun Yurtlarda veya Bakım Kurumlarında Kalan Ayırt Etme Gücü Bulunmayan Kişiler Hakkındaki Hükümleri ve Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
 • Süre Sarmalında Yoksulluk Nafakası
 • Arabulucunun Hukuki Sorumluluğu
 • Kişilik Hakkının İhlalinden Kaynaklanan Manevi Tazminatın Hesaplanması
 • 2002 Atina Sözleşmesi Işığında Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk ve Türk Ticaret Kanunu’nun Uygulama Kapsamı
 • Haksız Rekabet Hukuku Açısından Dijital Ekonominin Yeni Bir İş Modeli: ‘Şikâyet’ Siteleri
 • Sigorta Hukukunda Dain-i Mürtehin Şerhi
 • Müşteriyi Ek Edimlerle Sunumun Gerçek Değeri Hakkında Yanıltmak Suretiyle Haksız Rekabet (TTK m. 55.1.a.7)
 • Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Yetki Alanının Belirlenmesinde Şekli Ölçüt -Türk Ticaret Kanunu md. 374 Üzerine Düşünceler
 • Konkordato Başvurusuna İmkan Veren Durumlar
 • Türk Hukukunda Elektronik Tebligata İlişkin Güncel Gelişmelere Genel Bir Bakış
 • Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi ile Kabul Edilen İcra Takip Usulünün İcra Hukuku Çerçevesinde Değerlendirilmesi
 • Hayvanları Hukuk Vasıtasıyla Korumak Mümkün mü?
 • Türkiye’de Ulusal İnsan Hakları Mekanizmalarının ‘Etkililiği’ Üzerine
 • Engellilerin Sosyal Güvenlik Hakları
 • Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Normlar Hiyerarşisindeki Yeri Üzerine Bir Değerlendirme
 • 2017 Anayasa Değişikliklerine Göre Anayasa Mahkemesinde İptal Davası Açma Yetkisi
 • İhalelere Katılmadan Yasaklama Yetkisinin Kullanılmasında Öngörülen Süre Sınırlamasına İlişkin Danıştay İçtihadı
 • Anayasa Mahkemesi’ne Yapılan Bireysel Başvurularda İnsan Hakları Tazminat Komisyonuna Başvuru Şartı
 • İdarenin Hukuka Aykırı İşlemi Nedeniyle Yapı Ruhsatı İptal Edilenlerin Mülkiyet Hakkı İhlali İddiasıyla Anayasa Mahkemesine Yapacakları Bireysel Başvurularda ‘Tüketilmesi Gereken İç Hukuku Yolu’ Sorunu
 • Cumhurbaşkanlığı İşlemlerinin Yargısal Denetiminde ‘Görev’e İlişkin Değerlendirmeler
 • Yarı Doğrudan Demokrasi Uygulaması Olarak Vergi Kanunlarının Kabul Edilmesinde Referanduma Gidilmesi
 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçişin Ardından Kullanılmaya Başlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile Cumhurbaşkanlığı Kararlarının Vergi Hukukunda Bir Kaynak Olarak Yeri ve Önemi
 • İzaha Davet Kurumu Üzerine Değerlendirmeler
 • Sosyal Medya Fenomen Reklamlarından Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi
 • İnsan Onuru Kavramının Tarihçesinin İncelenmesi Üzerine
 • Cinsel Taciz Bağlamında Unutulma Hakkı
 • Kadının Karşılıksız Ev Emeği ve Türk Hukukundaki Görünümleri
 • Uzay Hukuku ve Politikalarının Afet ve Acil Durum Yönetimine Katkısı: Un-Spider Projesi
 • Birleşmiş Milletler Şartı’nın 103. Maddesinin Uluslararası Teamül Hukuku Kuralları Açısından Değerlendirilmesi
 • Uzlaştırmacı Siciline Kaydolma Şartlarından ‘Hukuk Öğrenimi Görmüş’ Olmakla İlgili Uygulamada Ortaya Çıkan Güncel Sorunlar
 • 2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanunun 15. Maddesi ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 91. Maddesi Arasındaki İçtima Sorunu

Sempozyum Programı

Afiş

Bir önceki yazımız olan 17-25 Aralık FETÖ'nün Yargı Darbesi Sempozyumu başlıklı makalemizde Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi hakkında bilgiler verilmektedir.

Paylas.

Yorumunuz

%d blogcu bunu beğendi: