Lojistik ve Taşıma Hukuku Eğitimi

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM) ile Lojistik ve Taşıma Hukuku Derneği (LOTHED) iş birliğinde Lojistik ve Taşıma Hukuku Eğitimi gerçekleştirilecek.

25 Nisan-24 Mayıs (5 Hafta = 60 saat) tarihleri arasını kapsayacak olan eğitim Cumartesi-Pazar günleri 10.00-16.30 saatleri arasında verilecek.

Lojistik ve Taşıma Hukuku Eğitiminde; 

Sektörel katılımcıların taşıma işleri, depo ve ardiye hizmetleri ile antrepo faaliyetleri bakımından taşıma ve lojistik mevzuatı ve bu mevzuat gereği taşıma süreçlerinde kullanmaları gereken taşıma evrakı hakkında vizyonel bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

Bu hedef, gerek ulusal mevzuat gerekse uluslararası mevzuat açısından farklı bilgilerin edinilmesi ve yapılan faaliyetlerin bu karakterine göre farklılaşan sevk evrakı konusunda bilgi sahibi olmayı gerektirmektedir. Bu sebeple öncelikle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunundaki taşıma işleri ile ilgili hükümler anlatıldıktan sonra başta CMR, COTIF CIV – CIM, MONTREAL KONVANSİYONU, ATİNA KONVANSİYONU, LAHEY VE LAHEY-VISBY KURALLARI İLE ROTERDAM KURALLARI gibi kara, demir, hava ve deniz yolu ile eşya ve yolcu taşıma ilgili uluslararası konvansiyonlar ele alınacaktır.

Ayrıca eğitim kapsamında lojistik ve taşıma sürecinde akdedilen lojistik hizmetleri sözleşmesi, taşıma sözleşmesi, depo / antrepo sözleşmesi, sigorta sözleşmelerinin sözleşmelerin kuruluşu, içeriği, tarafların hak ve borçları ile sözleşmelerin sona ermesi de ayrıntılı olarak anlatılacaktır.

Eğitmen kadrosunda Yrd. Doç. Dr. Turkay ÖZDEMİR (İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu Lojistik Hukuku Öğretim Üyesi, LOTHED Başkanı), Yrd. Doç. Dr. Ramazan DURGUT (İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, LOTHED Başkan Yardımcısı), Yrd. Doç. Dr. Muharrem Gençtürk (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, LOTHED Denetim Kurulu Üyesi), Dr. iur. Murat Oruç (LOTHED Denetim Kurulu Üyesi), Arş. Gör. Furkan ARAS (İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, LOTHED Yönetim Kurulu Üyesi) ve Arş. Gör. Ahmet Emre KAPLAN ‘ın (İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, LOTHED Yönetim Kurulu Üyesi) yer alacağı Lojistik ve Taşıma Hukuku Eğitiminde ele alınacak konu başlıkları şu şekilde:

GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER HUKUKU- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu
– Sözleşmelerin Şekli

– Genel İşlem Koşulları

– Sözleşme Konusu Edimin İfası

– Sözleşmeye Aykırılık ve Temerrüt

– Sözleşme İlişkisinin Sona Ermesi

– Sözleşmelerin İçeriğinde Yer Alan / Alacak Kayıtlar

– Sözleşmenin Tarafları (Tarafların Belirlenmesi ve İmza Yetkilerinin Araştırılması)

– Sözleşmenin Konusu

– Tarafların Borçları

– Sözleşmenin Süresi

– Sözleşmenin Bedeli

– İfa Şekli, Yeri ve Zamanı

– Faiz Oranı

– Cezai Şart

– Vergiler ve Diğer Masraflar

– Sözleşmenin Değiştirilmesi

– Mücbir Sebepler (Force Majeure)

– Gizlilik

– Sözleşmenin Feshi

– Sözleşmenin Devri

– Sözleşmenin Teminatı

– Delil Sözleşmesi Kaydı

– Bildirimler

– Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

– Yürürlük Tarihi

– Sözleşme Tipleri

– Satış Sözleşmesi

– İş Görme Sözleşmeleri: Hizmet, Eser, Vekalet, Saklama Sözleşmesi

GENEL OLARAK TİCARET HUKUKU – 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (genel tanıtım)- Ticari Hükümler ve Uygulama Sırası
– Ticari Örf ve Adet

– Ticari Yargı

– Ticari İş

– Ticari işlerde teselsül karinesi (müteselsil sorumluluk)

– Ticari işlerde faiz

– Ticari işlerde zamanaşımı

– Tacir sıfatının kazanılması

– Tacir olmanın sonuçları

– Tacirler arası ihbar ve ihtarlar

– Cari hesap sözleşmesi kuruluşu, hükümleri ve sona ermesi

– Cari hesapta faiz, teminatlar ve bakiyenin haczi

LOJİSTİK VE TAŞIMA HUKUKU A- ULUSAL MEVZUAT
I- GENEL BİLGİLER

1. Taşıma ve Lojistik kavramları hakkında genel açıklama

2. TTK ve Taşıma İşleri (taşıam yönetemlerine göre ayrı mevzuat ve TTK hükümlerinin konumu)

– Taşıyıcı-taşıma sözleşmesi

– Taşıyıcının sorumluluğu-sorumluluk sınırlama ve kaldırmaya dair sözleşme hükümleri,

– Zamanaşımı hükümleri

II- EŞYA TAŞIMA

3. TTK ve Eşya Taşıma ve taşımada kullanılan belgeler

– Taşıma senedi, içeriği (asgari içerik ayırımı) -önemi-fonksiyonları

– Sevk irsaliyesi

– Yük senedi

– Taşıma irsaliyesi

– Taşımada refakat belgeleri

4. Eşya Taşımada özel durumlar

– Tehlikeli eşya

– Ambalaj ve işaretler

– Yükleme ve boşlatma

– Gönderenin Kusursuz sorumluluğu

– -Gönderenin sözleşmeyi feshi

– Kısmi taşımayı isteme hakkı

– Yükleme süresine uymama

5. Eşya Taşıma süreci

– Emir ve talimat verme

– Taşıma ve teslim engelleri

– Taşıma süresi

– Zıya karinesi ve hak sahibinin hakları

6. Taşıma bedeli ve ödemeli teslim

– Hesabı ve ödenme zamanı

– Gönderilenin hakları ve ödeme borcu

– Teslimde ödeme-ödemeli teslim

7. Taşıyıcının sorumluluğu

– Zıya, hasar ve gecikme kavramları

– Gecikmede özel sorumluluk

– Sorumluluktan kurtulma imkanları

– Genel kurtuluş

– Kurtuluş imkansızlığı (arça veya kiraya verne kusuru)

– Özel sebepler

– Yardımcı ve adamların eylemleri

8. Tazminatın hesaplanması

– Esas alınacak eşya değerleri

– Sorumluluk sınırları

– Tavan 8,33 SDR ve 3 kat navlun sınırları

– Sınırların uygulanmaması

9. Fiili taşıyıcı ve birden çok taşıyıcı

– Fiili taşıyıcı ve birden çok taşıyıcı ayırımı

– Fiili taşıyıcının müteakip taşıycı olması

– Taşıyıcının yardımcı ve adamlarının sorumluluğu ve sınırlardan yararlanma

– Sözleşme dışı sorumluluk

10. Teslimde bildirim ve karineler

– Sözleşmeye uygun teslim karinesi

– 7 günlük süre

– 21 günlük süre

11. Yetkili Mahkeme alternatifleri

12. Hapis hakkı ve kullanılması

13. Taşınma Eşyası taşıma ve Değişik tür araçlarla taşıma hakkında kısa bilgiler

IV- YOLCU TAŞIMA
14.Yolcu ve bagaj taşıma hakkında genel bilgilendirme

– Yolcu bileti ve bagaj fişi

– Taşıyıcı iç hizmet yönetmelikleri

– Seferin yapılamaması

– Seferin gecikmesi

– Yolculuk sırasında sapma ve gecikmeler

V. TAŞIMA İŞLERİ KOMSİYONCUSU

15- Taşıma komisyonculuğu sözleşmesi

– Eşynaın taşıtılması

– Bildirim yükümlülükleri

– Komsiyonun ücreti ve hak kazanması

– Komisyon dahil ücret kararlaştırması

– Gönderenin hak ve alacakları

– Komisyoncunun hapis hakkı

– Sonraki komsiyoncu ve halefiyet ilkesi

– Taşıma işini komisyoncunun üstlenmesi

– Toplama yük

– Kendi zilyetliğindeki eşya ve taşıyıcı zilyetliğindeki eşya ayırımı ve sorumluluk

– Yardımcılar

– Zamanaşımı

VI- KARAYOLU TAŞIMA KANUNU (KTK) VE YÖNETMELİĞİ (KTY)

1- KTK ve KTY Düzenlemelerinin Amaç ve Kapsamları

2- Düzenleme konusu işletmeler (kavramlardan hareketle)

3- Yetki belgesi alma zorunluluğu

4- Sektörlere ve yapılacak işe göre değişen mali yeterlilik, mesleki yeterlilik ve mesleki saygınlık kriterleri (genel ve özel yeterlilik kriterleri KTY m.12-13-14)

5- Getirilen özel sorumluluk düzeni

– Müteselsil sorumluluk hükümleri

– Taşıma belgeleri ve yasaklar

– Tarifeler

6- Uluslararası taşıma tanımları ve taşıma yetkileri

7- Yolcu taşıamsında zorunlu sigorta

8- Sorumluluk sigortacısına karşı müracaatta zamanaşımı ve yetkili mahkemeler

9- İdari para cezaları ve uygulaması.

10- KTK ve diğer kanunların uygulama sırası

11- KTY hakkında sair genel bilgiler

– Amaç ve kapsamı

– Yetki belgeleri

– Taşıt kartı-taşıt belgesi

– İstihdam edilenlerin nitelikleri

B- ULUSLARARASI MEVZUAT VE TÜRKİYE

VII- CMR KONVANSİYONU

– Uygulama şartları, Taşıma belgeleri, Taşıma süreci , Sorumluluklar, Yeni TTK düzeni ile aynılaşma

– Consignment note- CMR taşıma senedi ve fonksiyonları

VIII- TIR KONVANSİYONU ve DOLAŞIM BELGELERİ

– TIR Karnesi

– A-TR ve EUR-1 belgeleri ve işlevleri

IX- MONTREAL KONVANSİYONU VE UYGULAMA ŞARTLARI

– Airway bill-hava yük senedi düzenlenmesi ve işlevleri

– Yolcu taşıma ve bagaj sorumlulukları

X- COTIF ve EK-A CIV Hükümleri İle EK-B CIM Hükümleri Hakkında Genel Bilgiler

– Hamule senedi

XI- Lahey-Vısby Kuralları ve ROTTERDAM Kuralları Hakkında Genel Bilgilendirme

– Konişmento ve hukuki işlev farklılaşması, Türleri, düzenlenmesi

– Çarter sözleşmesi, kırkambar sözleşmesi hakkında genel bilgiler

Lojistik ve taşıma sektöründe faaliyet gösteren işveren, sektör çalışanları, bu alanda çalışan hukukçular (avukat, stajyer avukat ve hukuk öğrenimi gören lisans ve lisansüstü öğrencileri), ulaştırma ve lojistik eğitimi gören lisans ve lisansüstü öğrencilerin katılabileceği eğitim hakkında daha detaylı bilgi almak ve eğitime başvuruda bulunmak için ilgili bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

Bu etkinlikle ilgili eksik veya yanlış bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.