Yargı aktörleri arasında hukuksal sorunlara yönelik düzenli toplantılar yapılması

Ülkemizdeki çok başlı yargı sistemi yargı aktörleri arasında kurumsal işbirliği yapma imkânını da zorlaştırmaktadır.

Bilgiye ulaşımın kolaylaşması, bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, artan nüfus ve göç nedeniyle oluşan insan sayısındaki artış birçok hukuksal sorunu da beraberinde getirmiştir. Bilirkişilik kurumu, kanunların yorumlanması ve kanun değişiklikleri, içtihat farklılıkları, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının geliştirilmesi, yargılama süreçlerinin basitleştirilmesi, öncelikli olan davaların belirlenmesi, teknolojik gelişmelerin yargısal faaliyetlerde etkin bir şekilde kullanılması, bazı yeni suç tiplerinde ortak uygulamaların geliştirilmesi gibi hususlar yargı aktörleri arasında ortak işbirliğini gerektirmektedir.

Güncel hukuksal sorunların ele alınacağı sempozyum, seminer ve şura toplantıları, ortak çözümler üretme, mevzuat değişiklikleri ve uygulama birliğini sağlama adına son derece önemlidir. Önümüzdeki süreçte bu doğrultuda çalışmalar yürütülecektir.

yargireformu8