4. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu

Düzenleyen

4. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu, “Ticaret Hukukunda Disiplinlerarası Yaklaşım” temasıyla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih

25 Ekim 2021 Pazartesi

Konuşmacılar

 • Salon 1 – 1. Oturum
  • Prof. Dr. İsmail Kayar
  • Doç. Dr. Hakan Albayrak, Çukurova Üniversitesi
  • Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
  • Selin YEŞİLDAL 
  • Doç. Dr. Beşir Fatih Doğan, Hacettepe Üniversitesi
  • Dr. Mehmet Kodakoğlu, Selçuk Üniversitesi
 • Salon 1 – 2. Oturum
  • Prof. Dr. Şafak Narbay 
  • Dr. Ahmet Tok, Sermaye Piyasası Kurulu
  • Doç. Dr. Cafer Eminoğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
  • Dr. Muhammed Sulu, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 
  • Dr. Aysun Bolaca, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
 • Salon 1 – 3. Oturum
  • Prof. Dr. Mustafa Serdar Özbek 
  • Dr. Tamer Bozkurt, Selçuk Üniversitesi
  • Dr. Nazım Aksoy, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
  • Dr. Emel Şeyda Elgün Toğrul, Hacettepe Üniversitesi 
  • Dr. Bihter Kaytaz Eker, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
 • Salon 1 – 4. Oturum
  • Prof. Dr. Hayri Bozgeyik 
  • Dr. Tuğçe Nimet Yaşar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
  • Dr. Metin Kıratlı, T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
  • Arş. Gör. Hasan Ali Güçlü, Ufuk Üniversitesi 
  • Dr. Aydın Alber Yüce, Erciyes Üniversitesi 
  • Dr. Emre Köroğlu, Erciyes Üniversitesi 
 • Salon 2 – 1. Oturum
  • Prof. Dr. İsmail Kırca
  • Prof. Dr. M. Fatih Uşan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
  • Dr. Canan Erdoğan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
  • Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
  • Dr. Murat Gürel, Ankara Üniversitesi 
  • Doç. Dr. Orhan Ersun Civan, TOBB ETÜ Üniversitesi 
  • Doç. Dr. Eda Manav Özdemir, T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı 
 • Salon 2 – 2. Oturum
  • Prof. Dr. M. Fatih UŞAN 
  • Dr. Nevin Meral, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
  • Dr. Nurbanu Erzurumlu Işık, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
  • Dr. Seracettin Göktaş, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 
  • Dr. Gülşah Yılmaz, Uluslararası Final Üniversitesi 
  • Dr. Onur Kalkan, Sermaye Piyasası Kurulu 
 • Salon 2 – 3. Oturum
  • Doç. Dr. Hamdi Pınar 
  • Dr. Hülya Çoştan Çetin, T.C. Anayasa Mahkemesi / Ankara Üniversitesi 
  • Dr. Funda Özdin, Marmara Üniversitesi 
  • Alessio Azzutti, Universität Hamburg 
  • Arş. Gör. Ezgi Çırak, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
 • Salon 2 – 4. Oturum
  • Prof. Dr. İsmail Demir 
  • Doç. Dr. Tuba Birinci Uzun, Akdeniz Üniversitesi 
  • Xin Wang, University of Leicester 
  • Dr. Hüsnü Turanlı, Uluslararası Final Üniversitesi 
  • Dr. Fatma Esenyel Hanaz, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 
  • Assoc. Prof. Dr. Sonny Zulhuda, International Islamic University of Malaysia 
  • Abdullah Elzeyady, International Islamic University of Malaysia 
  • Dr. Bahriye Başaran-Brooks, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
 • Salon 2 – 5. Oturum
  • Doç. Dr. Ozan Can 
  • Dr. Pınar Çiftçi, Dokuz Eylül Üniversitesi 
  • Dr. Doğuş Taylan Türkel, Dokuz Eylül Üniversitesi 
  • Dr. Türker Ertaş, Dokuz Eylül Üniversitesi 
  • Dr. Sevda Yaşar Coşkun, İzmir Bakırçay Üniversitesi
  • Arş. Gör. Munise Seray Göncü Döner, İzmir Bakırçay Üniversitesi 
  • Dr. Damla Songur, Atılım Üniversitesi 

Sempozyum Konuları

 • Salon 1 – 1. OturumKONKORDATO
  • Konkordato Mühletinde İşletmenin Faaliyetinin Konkordato Komiserine Bırakılması Durumunun Ticaret Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi
  • Finansal Yeniden Yapılandırma ve Konkordato Sürecinde Uygulanabilirliği 
  • Adi Konkordatoda Faize İlişkin Özellikli Durumlar 
  • Adi Konkordatoda İş Ortaklığından Alacaklı Olanların Alacaklarının Teminata Bağlanıp Bağlanamayacağı 
 • Salon 1 – 2. Oturum – MEDENİ USUL HUKUKU 
  • Sermaye Piyasası Kanunu’nda (md. 92 ve 94) SPK’ya Tanınan Dava Açma Yetkileri ile Sair Yetkilerin Usul Hukuku Bağlamında Tartışılması 
  • Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarının Arabuluculuğa Elverişliliği Sorunu 
  • Pay Sahipleri Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuk ve Tahkim 
  • Call for Greater Transparency in International Commercial Arbitration – A Review of Recent Developments 
 • Salon 1 – 3. Oturum – İCRA İFLAS HUKUKU 
  • Sermaye Şirketlerinde, Şirket Alacaklıların İİK m. 89 Gereğince Haciz İhbarnamesi Göndermesi ve Şirket Ortağının Üçüncü Kişi Sayılıp Sayılamayacağı Sorunu 
  • Elektronik Çek’e İlişkin Kanun Çalışmalarına Yönelik Türk Ticaret Kanunu (1526, 780, 756, 645) ile İcra İflas Kanunu’nun (167) Madde Hükümleri Açılarından Güncel Bir Bakış 
  • Ticarî İşletmenin Devri Nedeniyle Açılan Tasarrufun İptali Davası 
  • A Look at the Impacts of the Use of Technology in Arbitration on Enforcement of Foreign Arbitral Awards 
 • Salon 1 – 4. Oturum – BORÇLAR HUKUKU 
  • Ticari Temsilcinin Özen Yükümlülüğü 
  • İbranın Pay Sahibinin Açabileceği Sorumluluk Davasına Etkisi 
  • Ticari Satış Sözleşmelerinde Sorumsuzluk Anlaşması 
  • Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğunda Yansıma Yoluyla Zarar ve TBK Hükümleriyle Karşılaştırılması 
 • Salon 2. – 1. Oturum – İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 
  • Ticaret Şirketlerinin Bölünmesi veya Birleşmesinde İşçi Alacaklarının Durumu 
  • Ticari İşletmenin Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi (TTK 178) 
  • İşyerinin Birden Fazla Devri Hâlinde Son Devralanın İlk Devredenin Ödenmemiş SGK Primi Borçlarından Dolayı Sorumluluğu 
  • Hisse Devrinin İş Kanunu’nun 6’ncı Maddesi Çerçevesinde İşyeri Devri Sayılıp Sayılmayacağı Sorunu 
 • Salon 2 – 2. Oturum – İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU / MEDENİ USUL HUKUKU 
  • (Teorik Açıdan) Sermaye Şirketlerinde Üst Düzey Yöneticilerin Tabi Olduğu Sözleşmesel Rekabet Yasağından Doğan Uyuşmazlıklar ve Görevli Mahkeme
  • (Uygulama Boyutuyla) Rekabet Yasağı Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda Görev Sorunu 
  • Şirketlerde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Teorisi ile Organik Bağ Kavramının İş Uyuşmazlıkları Hakkında Verilen Kararlardan Hareketle Karşılaştırılması 
  • İflas Sınırına Yaklaşan Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Sadakat Yükümlülüğü 
 • Salon 2 – 3. Oturum – CEZA HUKUKU 
  • Gerçek Kişi Tacirin Ticareti Terki ve Ticareti Terk Suçu 
  • “Tefecilik” Suçu (TCK m. 241) Açısından Grup İçi Ödünç İşlemleri 
  • The Limits of the EU MAR/MAD Enforcement Regime Against AI Financial Crime. The Case of Market Manipulation 
  • Haksız Rekabet Hukuku Açısından Ticari Sırrın İfşasından Doğan Ceza Sorumluluğuna İlişkin Türk ve Alman Hukuk Sistemlerindeki Güncel Durumun Değerlendirilmesi 
 • Salon 2 – 4. Oturum – MUKAYESELİ HUKUK 
  • Hava Yoluyla Yapılan Uluslararası Taşımalarda Taşıyıcının Sorumluluğundan Doğan Tazminat Davalarında Görevli Mahkeme 
  • The Legal Framework of Bank Insolvency in China 
  • A Comparative Approach to the Responsibilities of the Companies to Stakeholders in Turkish and English Law 
  • Trade, Data Protection and Data Transfer Between Malaysia and Turkey: A Legal Analysis of Compatibility 
  • Integrating Sustainability in Turkish Law: The Way Forward 
 • Salon 2 – 5. Oturum – KAMU HUKUKU 
  • Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukukunda Mahkeme Kararlarının Kesinliğine İlişkin Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinin Hak Arama Özgürlüğü Açısından Değerlendirilmesi 
  • Eşya Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğunun Sınırlandırılmasının Anayasal Mülkiyet Hakkı Açısından Değerlendirilmesi 
  • Rekabet Kurulu Kararları Işığında Anonim ve Limited Ortaklıklarda Yöneticilerin Rekabet İhlallerinden Doğan Sorumluluğu 
  • Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Anonim Şirketlerin Gerçek Kişilerin Verileriyle İlişkili Verileri Üzerine Değerlendirmeler 

Sempozyum Canlı Yayını

Sempozyum Programı

Sempozyum Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK
 • Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU
 • Dr. Öğr. Üy. A. Oğuzhan HACIÖMEROĞLU
 • Dr. Öğr. Üy. Tuğçe Nimet YAŞAR
 • Öğr. Gör. Dr. Ceren CERİT DİNDAR
 • Öğr. Gör. Dr. Bahriye BAŞARAN
 • Arş. Gör. Dr. Nevin MERAL
 • Arş. Gör. Fatma Betül ÇAKIR ÇELEBİ
 • Arş. Gör. Kemalettin Ahmet AKSOY
 • Arş. Gör. Şule IŞIN
 • Arş. Gör. Zehra AVCI
 • Arş. Gör. Sümeyye ERKALAN COŞKUNSU