Adalet Bakanlığının yetki, görev ve sorumluluklarını düzenleyen kanunlar

Adalet Bakanlığının yetki, görev ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler başta Anayasa ve 2992 sayılı Kanun olmak üzere çeşitli kanunlarda yer almaktadır. Bakanlığımızın yetki, görev ve sorumluluklarını düzenleyen kanunların başlıcaları aşağıda sıralanmıştır.

 • 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
 • 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu
 • 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu
 • 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu
 • 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu
 • 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu
 • 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu
 • 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
 • 6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun
 • 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
 • 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri, İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun
 • 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun
 • 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu
 • 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
 • 1136 sayılı Avukatlık Kanunu
 • 1512 sayılı Noterlik Kanunu
 • 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
 • 6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun

Kaynak: Adalet Bakanlığı Stratejik Plan 2015 – 2019