AİHM’in Türkiye’yle İlgili Verdiği Kararlar (Ocak-Mart 2021)

Adalet Bakanlı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi‘nin Ocak-Mart 2021 döneminde Türkiye hakkında verdiği ihlal bulunmayan veya kabuledilemezlik kararlarının yer aldığı raporu paylaştı. Raporda, AİHM’in söz konusu kararları yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı, özel hayata saygı hakkı, örgütlenme özgürlüğü, mülkiyet hakkı, serbest seçim hakkı olmak üzere sekiz başlık altında incelenmekte.

Raporun açıklama kısmında; AİHM’e yapılan çok sayıda başvurunun, ihlal bulunmadığına ya da kabul edilemez olduğuna karar verilerek reddedildiği hatırlatılmakta ve bu kararlardan kamuoyu ve araştırmacıların çoğu zaman haberdar olamadıkları, bunun da Türk hukuk sisteminin AİHM ve Avrupa standartlarıyla karşılaştırılmasında resmin tamamının görülememesine yol açtığı vurgulanmakta.

AİHM’de 2020 yılında Türkiye hakkında 6.520 başvurunun karara bağlanarak sonuçlandırıldığı ve sadece 85 ihlal kararının verildiği bilgisinin paylaşıldığı raporda, 2020 yılında ihlal kararlarının sonuçlandırılan tüm başvurulara oranının sadece %1,3 olduğu, 2021 yılının ilk 4 ayı itibarıyla 1.777 başvuruyu karara bağlayan AİHM’in, yalnızca 32 ihlal kararı verdiğinin altı çizilmekte.

İlgili raporda, AİHM tarafından Türkiye’yle ilgili 2021 yılının ilk üç ayında verilen ihlal bulunmama ve kabul edilemezlik kararıyla sonuçlanan bazı başvurulara yer verilmekte.

Yaşam hakkı ile ilgili kararlar

1. Ceza infaz kurumunda sağlık sorunlarına ilişkin yeterli tedbir alınmadığı iddiası

İşkence ve kötü muamele yasağıyla ilgili kararlar

2. Yakalama veya gözaltı sırasında kötü muamelede bulunulduğu iddiaları

Özgürlük ve güvenlik hakkıyla ilgili kararlar

3. Tutukluluğa itirazın başvuranın yokluğunda incelendiği iddiası 

4. Esası İtibariyle Gizli Tanık Beyanlarına Dayalı Olarak Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmasının Hukuka Aykırı Olduğu İddiası 

Adil yargılanma hakkıyla ilgili kararlar

5. Sendikal faaliyetler ile telefon dinlemelerinin hukuka aykırı olarak haklarında yürütülen adli süreçlere ve mahkûmiyet kararlarına esas alındığı iddiası 

Özel hayata saygı hakkıyla ilgili kararlar

6. Ceza İnfaz kurumunda yakınlarla yapılan görüşmede Türkçe dışı dil kullanılmasına izin verilmediği iddiası 

7. Ceza İnfaz kurumunda mektupların muhataplarına iletilmediği iddiası 

Örgütlenme özgürlüğüyle ilgili kararlar

8. Dernek binasının aranması 

9. Sendikal faaliyet nedeniyle işten çıkarıldığı iddiası 

Mülkiyet hakkıyla ilgili kararlar

10. Kamulaştırma bedeline ilişkin başvurular 

11. TMSF tarafından elkonan bankaların yöneticisi olan başvuranın malvarlığına konan tedbir 

12. Sunol/Türkiye (52624/09) 1 Aralık 2020

13. Yanlış ödenen emekli aylığının geri istenmesi 

14. Saraç vd. / Türkiye (23189/09) 30 Mart 2021 

15. Kamulaştırmasız el atma davasında vekalet ücreti

16. İmar planında özel hizmet alanı olarak ayrılmış alanlar 

Serbest seçim hakkıyla ilgili kararlar

17. Cumhurbaşkanlığı seçimleri 

2152021123322PDF-OCAK-SUBAT-MART-ULKEMIZLE-ILGILI-SON-DONENDE-VERILEN-BAZI-AIHM-KARARLARI-GUNCEL-20.05.2021