Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 72 Yaşında

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin  Sözleşme, 4 Kasım 1950 tarihinde Roma’da İngilizce ve Fransızca olarak tek bir nüsha hâlinde düzenlenerek imzalandı.

3 Bölüm 59 maddeden oluşan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne sonradan eklenen Protokol 4,6,7,12,13 ve 16 kapsamında 57 madde daha ilave edildi. 

Sözleşmede yer alan maddeler:

Madde 1 

İnsan haklarına saygı yükümlülüğü Yüksek Sözleşmeci Taraflar kendi yetki alanları içinde bulunan herkesin, bu Sözleşme’nin birinci bölümünde açıklanan hak ve özgürlüklerden yararlanmalarını sağlarlar.

Madde 2 

Yaşam hakkı 

1. Herkesin yaşam hakkı yasayla korunur. Yasanın ölüm cezası ile cezalandırdığı bir suçtan dolayı hakkında mahkemece hükmedilen bu cezanın infaz edilmesi dışında, hiç kimsenin yaşamına kasten son verilemez. 

2. Ölüm, aşağıdaki durumlardan birinde mutlak zorunlu olanı aşmayacak bir güç kullanımı sonucunda meydana gelmişse, bu maddenin ihlaline neden olmuş sayılmaz: 

a) Bir kimsenin yasa dışı şiddete karşı korunmasının sağlanması; 

b) Bir kimsenin usulüne uygun olarak yakalanmasını gerçekleştirme veya usulüne uygun olarak tutulu bulunan bir kişinin kaçmasını önleme; 

c) Bir ayaklanma veya isyanın yasaya uygun olarak bastırılması

Madde 3 

İşkence yasağı 

Hiç kimse işkenceye veya insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya cezaya tabi tutulamaz.

Madde 4 

Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı 

1. Hiç kimse köle ya da kul durumunda tutulamaz 

2. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz ve zorunlu çalışmaya tabi tutulamaz.

Madde 8 

Özel ve aile hayatına saygı hakkı 

Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.

Madde 9

Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü 

Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir; bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, kamuya açık veya kapalı ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir. 

Madde 10 

İfade özgürlüğü 

Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü ve haber ve görüş alma ve de verme özgürlüğünü de kapsar. Bu madde, Devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine tabi tutmalarına engel değildir. 

Madde 12 

Evlenme hakkı 

Evlenme çağına gelen her erkek ve kadın, bu hakkın kullanımını düzenleyen ulusal yasalara uygun olarak evlenme ve aile kurma hakkına sahiptir.

convention_tur