Ceren Damar Şenel 2. Genç Bilim İnsanları Sempozyumu (Çevrim içi)

Düzenleyen

Ceren Damar Şenel 2. Genç Bilim İnsanları Sempozyumu, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih

04-05 Kasım 2021

Konuşmacılar

 • 1. Gün 1. Oturum
  • Prof. Dr. Muhittin ASTARLI
  • Arş. Gör. Dr. Seda ARSLAN DURMUŞ
  • Arş. Gör. Cansu KILIÇ BAŞOĞLU
  • Arş. Gör. Mehmet Şükrü YILDIZ
  • Prof. Dr. Mehmet TURHAN
  • Dr. Öğr. Üyesi İsmail YAZICIOĞLU
  • Arş. Gör. Dr. Türker ERTAŞ
  • Arş. Gör. Gülçin DEMİRCAN
  • Arş. Gör. Sezgin BAŞ
 • 1. Gün 2. Oturum
  • Prof. Dr. Talat CANBOLAT
  • Dr. Öğr. Üyesi Canan ERDOĞAN
  • Dr. Öğr. Üyesi Hasan KAYIRGAN
  • Arş. Gör. Nazlı SAĞLAM
  • Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR
  • Dr. Öğr. Üyesi Belkıs VURAL ÇELENK
  • Arş. Gör. Dr. Esra TEKİN
  • Arş. Gör. Zeynep İSTEMİ
  • Arş. Gör. Bengi SARGIN
  • Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ
  • Arş. Gör. Kerim AZAK
  • LLM Av. İpek GÜVENÇ
  • Ayşenur OCAK
 • 1. Gün 3. Oturum
  • Doç. Dr. Bülent ALGAN
  • Arş. Gör. Dolunay ÇÖREK
  • Arş. Gör. Necdet Umut ORCAN
  • Av. Tuğçe Duygu KÖKSAL
  • Doç. Dr. Emel BADUR
  • Dr. Öğr. Üyesi Güzide Burcu GÜNVEREN
  • Arş. Gör. Dr. Günhan GÖNÜL KOŞAR
  • Arş. Gör. Sedat SEZGİN
  • Doç. Dr. Burçak YILDIZ
  • Dr. Öğr. Üyesi Alper ÖZBOYACI
  • Öğr. Gör. Dr. Ş. Esra KİRAZ
  • Arş. Gör. Fatma Betül ÇAKIR ÇELEBİ
 • 1. Gün 4. Oturum
  • Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA
  • Dr. Öğr. Üyesi S. Hilal ÜÇÜNCÜ
  • Dr. Öğr. Üyesi Önder TOPAL
  • Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe ARSLANPINAR TAT
  • Doç. Dr.Uğur BAYILLIOĞLU
  • Dr. Öğr. Üyesi F. Şeyda TÜRKAY KAHRAMAN
  • Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe İSAYEV
  • Av. Arda Can Yılmaz
 • 2. Gün 1. Oturum
  • Prof. Dr. Doğan SOYASLAN
  • Dr. Öğr. Üyesi Efser ERDEN TÜTÜNCÜ
  • Arş. Gör. Dr. Kübra TUNÇ
  • Dr. Öğr. Elemanı Gizem DURSUN ÖZDEMİR
  • Dr. Hakan AYYILDIZ
  • Arş. Gör. Selin TÜRKOĞLU
  • Prof. Dr. Gülriz UYGUR
  • Dr. Öğr. Üyesi Damla SONGUR
  • Dr. Öğr. Üyesi Dilara Buket TATAR
  • Arş. Gör. Dr. Kübra DEMİR
  • Arş. Gör. Eda SERTKAYA ZORLU
  • Uzm. Av. Arb. Deniz ŞAHİN CİNOĞLU
  • Doç. Dr. Gamze TURAN BAŞARA
  • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DOĞAR
  • Av. Nurgül KUTLU DOĞAR
  • Dr. Derya YAKUPOĞLU
  • Arş. Gör. Pınar GÜZEL
  • Av. Nazlı Gülce BAŞAK
 • 2. Gün 2. Oturum
  • Doç. Dr. Tolunay OZANEMRE YAYLA
  • Öğr. Gör. Dr. Pelin ÇAVDAR
  • Dr. Öğr. Üyesi Setenay YAĞMUR
  • Arş. Gör. Ayşe ZİYAN
  • Öğr. Gör. Kaan Özgür KAYICI
  • Prof. Dr. Süha TANRIVER
  • Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KÜÇÜKDAĞLI
  • Dr. Öğr. Üyesi Seyhan SELÇUK
  • Dr. Öğr. Üyesi Dilhun AYAYDIN
  • Arş. Gör. Çağrı MARDİN
 • 2. Gün 3. Oturum
  • Prof. Dr. Murat SEZGİNER
  • Dr. Öğr. Üyesi Begüm DİLEMRE ÖDEN
  • Arş. Gör. Nazlıcan AKMEŞE
  • Arş. Gör. Burcu ERDİNÇ
  • Av. Mesut HALICIOĞLU
  • Prof. Dr. Cemal OĞUZ
  • Arş. Gör. Dr. Aybike TUNÇ
  • Arş. Gör. Sema AYDIN
  • Av. Selva YILMAZ
  • Prof. Dr. Mertol CAN
  • Dr. Öğr. Üyesi Gülşah YILMAZ
  • Dr. Öğr. Üyesi Muharrem TÜTÜNCÜ
  • Av. Dr. Barış KAYA
  • Dr. Onur KALKAN

Sempozyum Konuları

 • 1. Gün 1. Oturum
  • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 1. OTURUMU
   • Yaşlılık Aylığına Hak Kazanmak İçin İşten Ayrılma Koşulu
   • İşçinin Sendikal Nedenle Feshe Karşı Korunması
   • Sosyal Güvenlik Kurumunun 2021/9 Sayılı Genelgesinin Pandemi Döneminde Getirilen “Fesih Yasağı” Düzenlemesi Özelinde Değerlendirilmesi
  • ANAYASA HUKUKU OTURUMU
   • 2021 Kırgızistan Anayasası Üzerine Bir Değerlendirme
   • Tarihsel Süreçte ve Günümüzde Amerikan Senatosu’nda Yasama Kilitlenmesi (Filibuster): Anayasal Düzen İçerisindeki İşlevi Ve Güncel Örnekler Işığında Hukuki-Politik Sonuçları
   • 2018 Çin Halk Cumhuriyeti Anayasa Değişikliği: XiJinping ile Yeni Bir Çağa Doğru mu?
   • Arap Baharı Ülkelerinde Anayasa Yapım Süreci
 • 1. Gün 2. Oturum
  • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2. OTURUMU
   • İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulaması Işığında İbraname
   • Haber Uçurma (Whistleblowing) Kavramı veTürk İş Hukukuna Yansımaları
   • Uzaktan Çalışmada “Teknostres” Kavramının Meslek Hastalığı Açısından Değerlendirilmesi
  • MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK OTURUMU
   • Karşılıklılık İlkesinin Uluslararası Koruma Hukuku Açısından Yeniden Değerlendirilmesi
   • Brüksel IIter Tüzüğü’ne Göre Ebeveyn Sorumluluğu
   • Milletlerarası Tahkim Yargılaması Neticesinde Verilen Hakem Kararlarının Hukuki Dinlenilme Hakkına Riayet Edilmemesi Sebebi İle İptali
   • Siyasî Tanıma Hukukî Tanımaya Karşı: İstanbul Bam 16. Hukuk Dairesi’nin 30.12.2019 Tarihli Kararı Üzerine Bir Değerlendirme
  • İDARE HUKUKU 1. OTURUMU
   • Kamu Personeli Disiplin Rejimlerinde Soruşturma Zamanaşımının Başlangıcı Sorunu
   • Sağlık Alanında Kullanılan Bitkisel Ürünlerde Regülasyon Gerekliliği
   • Yargı Kararları Işığında Gelecek Nesillerin Çevrenin Korunmasına Etkisi
 • 1. Gün 3. Oturum
  • İNSAN HAKLARI OTURUMU
   • Türk Hukukunda Evrensel Temel Gelir Hakkının Yoksulluk Ve Toplumsal Dışlanma Olgusu Bağlamında Değerlendirilmesi
   • Türkiye’de Temel Hakların Ve Temel Haklar Yargısının İşlev Kaybı
   • Devletin Egemenlik Yetkisi Gölgesinde Uluslararası Yargı Kararlarının İcra Edilmesine İlişkin Meseleler “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Örneği”
  • SORUMLULUK HUKUKU 1. OTURUMU
   • Roma Hukukunda Hâkimin Sorumluluğu
   • Kusur Ehliyetine İlişkin Farklı Yaklaşımların Türk Hukukuyla Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
   • Bedensel Zarardan Doğan Maddi Tazminatın Hesaplanması
  • TİCARET HUKUKU 1. OTURUMU
   • Sermaye Şirketlerinde Ve Yöneticilerin Kontrolleri Dışında Gelişen Hukuka Aykırılıklardan Sorumlu Tutulması
   • Covid-19 Pandemisinde İlaç Patenti: Zorunlu Lisansa Karşı Trips’in Askıya Alınması
   • Yükseköğretim Kurumlarına Ait Buluşların Ticarileştirilmesinin Önündeki Engeller
 • 1. Gün 4. Oturum
  • İCRA İFLAS HUKUKU OTURUMU
   • İcra İflas Kanunu m. 78/ I Hükmünün Alacaklı ile Borçlu Arasındaki Menfaat Dengesine Yansımaları
   • Yargıtay Kararları Işığında İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatının Haczi
   • Tasfiyeye Dâhil Edilmemiş Bir Malvarlığı Unsurunun İflâsın Kapanmasından Sonra Tespiti (İİK m. 255’e İlişkin Değerlendirme)
  • MİLLETLERARASI HUKUK OTURUMU
   • Sualtı Kültür Mirasının Korunmasına İlişkin Sözleşmenin 20. yılında Sözleşmeye Taraf Olmanın Uluslararası Hukuktaki Önemi
   • Ermenistan’ın İkinci Dağlık Karabağ Savaşı’ndaki İnsancıl Hukuk Kuralları İhlallerinden Doğan Uluslararası Sorumluluğu
   • Nikaragua Kararının Kuvvet Kullanma Yasağı Bağlamında Güncel Etkinliği
 • 2. Gün 1. Oturum
  • CEZA VE CEZA USUL HUKUKU OTURUMU
   • Seri Muhakeme Usulünde (CMK m. 250) 7331 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi
   • Boşanma Davalarında Delil Olarak Sunulan Rıza Dışı Alınan Görüntü-Ses Kaydı Ve Haberleşme İçeriklerinin Kullanılması
   • 7331 sy. Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Adli Kontrol Bakımından Yapılan Değişiklikler ve AİHM Kararları Çerçevesinde Kısa Bir Değerlendirme
   • Orman Yangınına Sebep Olmanın Cezai Sorumluluğu Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler
   • Bir Norm Gerekliliği: Kadına Yönelik Şiddet Ve Israrlı Takip Suçu
  • AYRIMCILIK/TOPLUMSAL CİNSİYET OTURUMU
   • Cinsiyet Eşitliği Bağlamında Rekabet Hukukunda Güncel Politikalar
   • Feminizmin Dört Dalgası Bağlamında Barbie
   • İş Hayatında Şiddet ve Tacizin Ayrımcılık Hükümleri Çerçevesinde İncelenmesi ve 190 Sayılı ILO Sözleşmesine İlişkin Genel Bir Değerlendirme
   • Covid-19 Salgını ve Toplumsal Cinsiyet Rollerini Yeniden Üreten İdari Tedbirler
   • Çalışma Hayatında Kadın İşçilerin Feshe Karşı Korunması
  • AİLE HUKUKU OTURUMU
   • Ergenlik Döneminde Evlenmenin Hukuki Boyutu
   • Türkiye’de Evlilik Dışı Hayat Birlikteliklerinin Hukuki Durumuna İlişkin İsviçre Hukuku ile Karşılaştırmalı Bir İnceleme
   • Türk Yargı Uygulamasında ve AİHM Kararlarında Evli Kadının Soyadına Yaklaşımın Gelişimi ve Evli Kadının Sadece Önceki Soyadını KullanmasıMeselesi
   • Boşanma Davasında Alınabilecek Geçici Hukuki Korumalar
 • 2. Gün 2. Oturum
  • BORÇLAR HUKUKU OTURUMU
   • Kara Avrupası, AngloSakson Hukuk Düzenleri ve Çeşitli Uluslararası Sözleşme Hükümlerinde Öncelenmiş Borca Aykırılığın Karşılaştırılması
   • Tüzel Kişi Tacirin Sebepsiz Zenginleşmeden Kaynaklı Borcu Açısından Temerrüt Faizinin İşlemeye Başlaması
   • Çocukları Temsilen Sanat, Kültür Ve Reklam Faaliyetlerine İlişkin Sözleşmelerin Akdedilmesi
   • 7255 Sayılı “Gıda, Tarım Ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun”un Yürürlüğe Girmesinin Ardından Tarımsal Arazilerin Satışı Halinde Önalım Hakkı Uygulaması
  • MEDENİ USUL HUKUKU OTURUMU
   • Tüketici Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk: TKHK m. 73/a Uygulamasına Yönelik Değerlendirme
   • HMK m. 305/a Uyarınca Hükmün Tamamlanması
   • Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Uygulanabilirliğinin Anayasaya Uygunluğu Meselesi
   • Toplu İş Hukukunda Kolektif Hukuki Yararın Korunması: Sendikalarca Açılan Topluluk Davası
 • 2. Gün 3. Oturum
  • İDARE HUKUKU 2. OTURUMU
   • Matrah ve Vergi Artırımı Mükellefleri Ne Kadar Koruyor?
   • Enerji Şartı Anlaşması Çıkmazında Avrupa ve Yeni Arayışlar
   • Nükleer Tıp Uygulamaları ve Devletin Sorumluluğu
   • Dijital Kapitalizmde Yeni Sorunlar: Yapay Zekâ Destekli Reklamcılık Faaliyetlerinin Şeffaflık ve Denetlenebilirlik İlkelerine Uygunluğu Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme
  • SORUMLULUK HUKUKU 2. OTURUMU
   • Yapay Zekânın Sebep Olduğu Zararlarda Hukuki Sorumluluk
   • Kişilik Haklarına Saldırı Tehlikesinin Önlenmesi Davası
   • Sosyal Medya Üzerindeki Kişisel Veri İhlali ve Özel Hukuktan Doğan Sonuçları
  • TİCARET HUKUKU 2. OTURUMU
   • Alonjda Şekil Şartına İlişkin Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2020/5300E., 2021/868K., 04.02.2021 Tarihli Kararının Değerlendirilmesi
   • Taşıma Sözleşmesinde Gönderenin Sorumluluğu
   • Güncel Tartışmalar Bağlamında Karayoluyla Eşya Taşımacılığında Kullanılan Taşıma Senedi ve Benzeri Evrakın Geçerliliği ve Hukuki İşlevleri
   • Finansal Tahkim ve Finans Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesinde Yeni Bir Kurum Olarak P.R.I.M.E. Finans

Sempozyum Programı

CEREN-DAMAR-SENEL-II.-GENC-BILIM-INSANLARI-SEMPOZYUMU-PROGRAMI-