Milletlerarası Özel Hukuk – Adalet Yayınevi

Küreselleşmenin yaşam şekillerindeki etkisinin artmasıyla birlikte milletlerarası özel hukukun da önemi artmaktadır. Ancak milletlerarası özel hukuku ilgilendiren alanlarda devletler genellikle kendi iç hukuklarını uygulamayı tercih etmektedirler. Bu durumda adalet olması gerektiği şekilde tahsis edilmemiş olmakta ve bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Milletlerarası özel hukukun alanına giren uyuşmazlıkların çözülebilmesi için pozitif hukukun yanı sıra teorik esasların da bilinmesi önem teşkil etmektedir. Her iki yönden de konuyu ele almış olan bu kitap milletlerarası hukuk alanında önemli bir çalışma ortaya koymuştur. Öncelikle hukuk öğrencilerine ve diğer hukukçulara yararlı olacağı düşünülmektedir.

milletlerarası özel hukuk

Kitap künyesi

Yazarı: Ali Gümrah Toker, Hacı Can
Yayınevi: Adalet Yayınevi
Baskı tarihi: Nisan 2015
Baskı sayısı: 1

İçindekiler

BİRİNCİ KISIM
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUN ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUN GENEL ÇERÇEVESİ
I. -Kavramsal Açıklamalar-3
A. -Terminoloji-3
B. -Milletlerarası Özel Hukukun Gerekliliği, Amacı ve İşlevi-4
1. -Milletlerarası Özel Hukukun Gerekliliği-4
2. -Milletlerarası Özel Hukukun Amacı-6
3. -Milletlerarası Özel Hukukun İşlevi-7
C. -Milletlerarası Özel Hukukun Niteliği-7
D. -Milletlerarası Özel Hukukun Uygulanma Alanı (Kapsamı)-8
II. -Milletlerarası Özel Hukukun Tarihsel Gelişimi-12
A. -Antik Yunan Dönemi-12
B. -Roma Dönemi-12
C. -Orta Çağ-Yeni Çağ Dönemi-12
D. -Modern Milletlerarası Özel Hukuk Dönemi-14
1. -Kodifikasyon Hareketleri-14
2. -Öğretideki Yaklaşımlar-15
E. -Türk Milletlerarası Özel Hukukunun Gelişimi-19
III. -Milletlerarası Özel Hukukun Kaynakları-21
A. -Genel Olarak-21
B. -Millî Hukuk Kaynakları-21
1. -5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun-22
2. -Diğer Kaynaklar-23
C. -Milletlerarası Hukuk Kaynakları-24
1. -Genel Çerçeve-24
2. -Milletlerarası Sözleşmeler-25
3. -Milletlerarası Örf ve Adet Kuralları-29
4. -Milletlerarası Yargı Kararları-29
D. -Öğreti-29
V. -Milletlerarası Özel Hukuk Alanında Hukuk Karşılaştırılması ve Maddî Hukuk Birleştirilmesi-30
A. -Hukuk Karşılaştırılması-30
B. -Hukuk Birleştirilmesi-31

İKİNCİ BÖLÜM
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUN ADALET ANLAYIŞI, MENFAATLER SİSTEMİ, İLKELERİ VE KURALLARI
I. -Milletlerarası Özel Hukukun Adalet Anlayışı-35
A. -Genel Olarak-35
B. -Kanunlar İhtilâfı Hukuku Adaleti-37
C. -Maddî Hukuk Adaleti-38
II. -Milletlerarası Özel Hukukun Menfaatler Sistemi-41
A. -Menfaatlerin Soyut Olarak Belirlenmesi: Objektif-Makul Şekilde Yer Belirleme-41
B. -Kanunlar İhtilafı Kurallarının Oluşturulmasında Göz Önünde Bulundurulan Menfaatler-41
1. -Taraf Menfaati-42
2. -İşlem Menfaati-42
3. -Düzen Menfaatleri-42
4. -Devlet Menfaati-45
5. -Özel Hukuk Menfaatleri-45
C. -Diğer Belirleyici Kriterler-46
III. -Milletlerarası Özel Hukukun İlkeleri-47
A. -İrade Serbestliği İlkesi-47
B. -En Sıkı İlişki İlkesi-48
C. -Uygunluk İlkesi-48
D. -Güven İlkesi-48
E. -Koruma İlkesi-49
IV. -Milletlerarası Özel Hukukun Kuralları-49
A. -Genel Çerçeve-49
B. -Milletlerarası Özel Hukuk Kuralının Türleri-49
1. -Milletlerarası Kanunlar İhtilâfı Kuralları-49
2. -Maddî Kurallar-50
a. -Millî Maddî Hukuk Kuralları-50
1)-Maddî Özel Hukuk Kuralları-50
2)-Doğrudan Uygulanan Kurallar (Müdahaleci Kurallar)-51
b. -Milletlerarası Maddî Hukuk Kuralları-51
1)-Milletlerarası Antlaşmaların Maddî Hukuk Kuralları-52
2)-Milletlerarası Ticarî Örf- det ve Teamül Kuralları-52
C. -Milletlerarası Kanunlar İhtilâfı Kuralları-53
1. -Milletlerarası Kanunlar İhtilâfı Kurallarının Niteliği-53
2. -Kanunlar İhtilâfı Kurallarının Yapısı-54
a. -Bağlama Konusu-56
b. -Bağlama Noktası-56
1)-Genel Olarak-56
2)-MÖHUK’ta Yer Verilen Bağlama Noktaları-57
a)-Genel Çerçeve-57
b)-Vatandaşlık-58
c)-Yerleşim Yeri (İkametgâh)-63
d)-Mutad Mesken-64
e)-İşlemin Yapıldığı Yer-66
f)-Eylem Yeri/Fiilin İşlendiği Yer-66
g)-Zararın Gerçekleşme Yeri-67
h)-Malın (Son) Bulunma Yeri-67
ı)-Mahkeme Yeri-67
i)-Taraf İradesi-67
j)-En Sıkı İlişkili Hukuk-68
k)-Diğer Bağlama Noktaları-68
c. -Bağlama Sonucu-69
3. -Kanunlar İhtilâfı Kurallarını Oluşturma Yöntemleri-70
4. -Kanunlar İhtilafı Kuralı Türleri ve Örnekleri-70

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KANUNLAR İHTİLAFI HUKUKUNUN GENEL MESELELERİ
I. -Genel Açıklamalar-73
II. -Yetkili Hukukun Belirlenmesi Aşamasında Ortaya Çıkan Meseleler-73
A. -Vasıflandırma-73
1. -Bağlama Konusunun Vasıflandırılması-73
a. -Vasıflandırma Kavramı-73
b. -Vasıflandırma Sorunu-74
c. -Vasıflandırma Sorununun Çözümü-76
2. -Bağlama Noktalarının Yorum ve Vasıflandırılması-78
B. -Atıf-79
1. -Atıf Müessesesi-79
2. -Karşılaştırmalı Milletlerarası Özel Hukukta Atıf Uygulaması-85
3. -Türk Milletlerarası Özel Hukukunda Atıf Uygulaması-86
C. -Ön Sorun-89
1. -Kavram-89
2. -Ön Sorunun Çözümü-92
D. -Değişken İhtilâflar-99
III. -Yabancı Hukukun Uygulanması Aşamasında Ortaya Çıkan Meseleler-101
A. -Yabancı Hukukun Maddî Olaya Uygulanması-101
1. -Yabancı Hukukun Uygulanması Gereği-101
2. -Yabancı Hukukun Uygulanması Şekli-102
3. -Türk Milletlerarası Özel Hukukunun Sistemi-103
a. -Hukukî Çerçeve-103
b. -Yabancı Hukukun Uygulanma Esasları-103
c. -Yabancı Hukukun Maddî Olaya Uygulanacak Hükümlerinin Tespiti: Araştırma Yapma Zorunluluğu-105
d. -Bölgesel Hukukların Uygulanması-107
B. -Yabancı Hukukun Maddî Olaya Uygulanmasının Bertaraf Edilmesi-109
1. -Uyumlaştırma Yapma Zarureti-109
a. -Maddî Olaya Uygulanacak Ülke Hukukları Arasında Uyumsuzlukların Bulunması-109
b. -Uyumlaştırma-111
2. -Doğrudan Uygulanan Kurallar (Müdahaleci Kurallar)-112
a. -Kavram-112
b. -Türk Milletlerarası Özel Hukukunun Sistemi-114
c. -İç Hukukumuzun Doğrudan Uygulanan Kuralları-116
1)-Kamu Hukuku Kuralları-116
a)-Genel Geçerliği Olan Kurallar-116
b)-Salt Yabancılara İlişkin Kurallar-117
2)-Özel Hukuk Kuralları-118
3. -Kamu Düzeni-119
a. -Kamu Düzeni Anlayışı-119
b. -Kamu Düzeni Müdahalesi-120
c. -Karşılaştırmalı Milletlerarası Özel Hukukta Kamu Düzeni Müdahalesi-121
d. -Türk Milletlerarası Özel Hukukunda Kamu Düzeni Müdahalesi-122
1)-Kamu Düzeni Müdahalesinin Hukukî Temeli-122
2)-Kamu Düzeni Müdahalesinin Etkileri-126
a)-Olumsuz Etki-126
b)-Olumlu Etki-127
4. -Kanuna Karşı Hile-128

İKİNCİ KISIM
TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUNUNKANUNLAR İHTİL FI KURALLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL KURALLAR
I. -Hukukî İşlemlerin Şekline İlişkin Kanunlar İhtilâfı Kuralı-133
A. -Genel Olarak-133
B. -Genel Şekil Kuralları-133
1. -Esas-133
2. -Kuralın Kapsamı Dışında Olan Haller-137
a. -Hüküm Statüsü-137
b. -İşlemin Yapıldığı Yer Hukuku-137
3. -Milletlerarası Sözleşmeler-138
II. -Zamanaşımına İlişkin Bağlama Kuralı-142
A. -Esas-142
B. -Kuralın Kapsamı Dışında Kalan Haller-143
1. -Kambiyo Senetleri Bakımından Zamanaşımına İlişkin TTK’da Yeralan Özel Kurallar-143
2. -Kamu Düzeni Müdahalesi-143
C. -Milletlerarası Sözleşmeler-144

İKİNCİ BÖLÜM
ŞAHSIN HUKUKUNA İLİŞKİNKANUNLAR İHTİL FI KURALLARI
I. -Ehliyet-145
A. -Genel Olarak-145
B. -Gerçek Kişilerin Ehliyeti-146
1. -Genel Kural-146
a. -Hak Ehliyeti (Medeni Haklardan Yararlanma Ehliyeti)-146
1)-Kuralın Uygulanma Alanı-146
2)-Kuralın Kapsamı Dışında Kalan Haller-148
a)-Taşınmaz Mülkiyetinin Edinilmesi-148
b)-Vasi Olma-148
c)-Mirasçı Olma Konusundaki Hak Ehliyeti-148
d)-MÖHUK m. 11’ deki Gaipliğe İlişkin İstisna-148
b. -Fiil Ehliyeti (Medeni Hakları Kullanma Ehliyeti)-149
1)-Kuralın Uygulanma Alanı-149
2)-Kuralın Kapsamı Dışında Kalan Haller-149
a)-Fiil Ehliyetinin Gerekli Olup Olmadığı-149
b)-Özel Fiil Ehliyeti Halleri-150
c)-Tasarruf Yetkisi-150
d)-Millî Hukukun Belirlenmesi ve Uygulanmasında Ortaya Çıkan Problemler-150
2. -İstisna Kuralı: İşlem Güvenliği Prensibi-151
3. -Statü Değişikliklerinin Etkisi-152
4. -Kambiyo Senetleri Bakımından Ehliyete İlişkin TTK’da Yer alan Özel Kurallar-153
5. -Milletlerarası Sözleşmeler-154
C. -Tüzel Kişilerin Ehliyeti-154
1. -Genel Kural-154
a. -Kuralın Uygulanma Alanı-155
b. -Kuralın Kapsamı Dışında Kalan Haller-156
2. -İstisna Kuralı: İşlem Güvenliği Prensibi-156
3. -Milletlerarası Sözleşmeler-156
D. -MÖHUK’ta Özel Olarak Düzenlenmeyen Durum: Kişinin Adı Üzerindeki Hakkına Uygulanacak Hukuk Meselesi-157
1. -Kuralın Tespiti-157
2. -Milletlerarası Sözleşmeler-157
II. -Vesayet, Kısıtlılık ve Kayyımlık-158
A. -Genel Kural-158
B. -İstisna Kuralı: Belli Hallerde Türk Hukukunun Uygulanabilmesi-159
C. -Kuralın Uygulama Alanı-160
D. -Milletlerarası Sözleşmeler-161
III. -Gaiplik veya Ölmüş Sayılma-161
A. -Genel Kural-162
B. -İstisna Kuralı: Türk Hukuku Uyarınca Yabancı Kişinin Gaipliğine veya Ölmüş Sayılmasına Karar Verilmesi-162
C. -Milletlerarası Sözleşmeler-162

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AİLE HUKUKUNA İLİŞKİNKANUNLAR İHTİL FI KURALLARI
I. -Nişanlılık-163
A. -Genel Olarak-163
B. -Nişanlanma Ehliyeti ve Şartları-164
C. -Nişanlanmanın Hüküm ve Sonuçları-165
D. -Nişanlanmanın Şekli-166
II. -Evlenme-166
A. -Genel Olarak-166
B. -Evlenmenin Geçerlilik Şartları-167
1. -Evlenmenin Maddî Şartları-167
a. -Kuralın Uygulama Alanı-168
1)-Evlenme Ehliyeti-168
a)-Evlenme Yaşı-168
b)-Ayırt Etme Gücü (Temyiz Kudreti)-169
c)-Diğer Konular-169
2)-Evlenme Engelleri-169
a)-Hısımlık-170
b)-Çok Evlilik (Önceki Evlilik)-171
c)-Bulaşıcı Hastalıklar-172
d)-Akıl Hastalığı-172
e)-Eşlerin Ayrı Cinsten Olması-172
f)-Bekleme Süreleri (İddet Müddeti)-173
b. -Kural ve Statü Değişikliğinin Etkisi-173
c. -Evlenme Ehliyet ve Şartlara Aykırılığın Müeyyidesi-173
2. -Evlenmenin Şeklî Şartları-174
a. -Kural: Evlenmenin Yapıldığı Ülke Hukuku-174
1)-Evlenmenin Türkiye’de Yapılmış Olması-174
2)-Evlenmenin Yabancı Bir Ülkede Yapılmış Olması-175
b. -İstisna: Konsolosluk Evlenmeleri-175
1)-Türkiye’deki Yabancı Konsolosluklarda Yapılan Konsolosluk Evlenmeleri-176
2)-Yabancı Ülkedeki Türk Konsolosluğunda Yapılan Konsolosluk Evlenmeleri-177
3. -Milletlerarası Sözleşmeler-177
C. -Evliliğin Hüküm ve Sonuçları-178
1. -Kural-178
2. -Kuralın Uygulama Alanı-179
III. -Boşanma ve Ayrılık-180
A. -Genel Olarak-180
B. -Kural-181
C. -Kuralın Uygulama Alanı-182
D. -Kural ve Statü Değişiklikleri-183
E. -Milletlerarası Sözleşmeler-183
IV. -Evlilik Malları-184
A. -Genel Olarak-184
B. -Kural-185
1. -Yetkili Hukukun Eşlerce Seçilmesi (Sübjektif Bağlama)-185
2. -Objektif Esaslara Göre Yetkili Hukukun Tespiti (Objektif Bağlama)-186
3. -Evlilik Mallarının Tasfiyesine İlişkin Ortak Hüküm-187
C. -Kuralın Uygulama Alanı-187
D. -Kural ve Statü Değişiklikleri-188
E. -Kuralın Kapsamı Dışında Kalan Haller-189
1. -Evliliğin Genel Hükümlerine Giren Haller-189
2. -Aynî Hak ve Hukukî İşlem Statüsü-189
F. -Milletlerarası Sözleşmeler-189
V. -Soybağı (Nesep) Statüsü-190
A. -Genel Olarak-190
B. -Soybağının Kurulması-190
1. -Kural-191
2. -Kuralın Uygulama Alanı-192
3. -Kuralın Kapsamı Dışında Kalan Haller-193
a. -Soybağının Tanımayla Kurulması Halinde Tanıyanın Ehliyetinin ve Tanıma İşleminin Şeklînin Tâbi Olacağı Hukuk-193
b. -Çocuk ile Ana ve Baba Arasında Soybağının Kurulmuş Olmasının Sonuçlarının Tâbi Olduğu Hukuk-193
4. -Milletlerarası Sözleşmeler-194
C. -Soybağının Hükümleri-195
1. -Kural-195
2. -Kuralın Uygulama Alanı-196
3. -Kuralın Kapsamı Dışında Kalan Haller-197
a. -Boşanmanın Velayet Üzerindeki Sonuçları-197
b. -Evlât Edinme İlişkisinde Velayet-197
c. -Bakım Nafakası-197
4. -Milletlerarası Sözleşmeler-197
VI. -Evlât Edinme-198
A. -Genel Olarak-198
B. -Evlât Edinmenin Geçerlilik Şartları-200
1. -Evlât Edinmenin Maddî Şartları-200
2. -Evlât Edinmenin Şeklî Şartları-201
C. -Evlât Edinmede Diğer Eşin Rızası-201
D. -Evlât Edinmenin Hükümleri-202
E. -Milletlerarası Sözleşmeler-203
VII. -Nafaka-204
A. -Genel Olarak-204
B. -Kural-205
C. -Kuralın Uygulama Alanı-206
D. -Kuralın Kapsamı Dışında Kalan Hâller-207
1. -Boşanmış Eşler Arasında Nafaka Taleplerine Boşanma Statüsünün Uygulanması-207
2. -Geçici Tedbir Mahiyetindeki Nafaka Talepleri Hakkında Türk Hukukunun Uygulanması-207
E. -Milletlerarası Sözleşmeler-208
1. -Genel Olarak-208
2. -1956 ve 1958 Tarihli Lahey Sözleşmeleri-209
a. -Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Kanuna Dair 1956 Tarihli Lahey Sözleşmesi-209
b. -Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin 1958 Tarihli Lahey Sözleşmesi-210
3. -1973 Tarihli Lahey Sözleşmeleri-210
a. -Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair 1973 Tarihli Lahey Sözleşmesi-210
b. -Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınmasına ve Tenfizine ilişkin 1973 Tarihli Lahey Sözleşmesi-211
4. -Nafaka Alacaklarının Yabancı Memleketlerde Tahsili ile İlgili 1956 Tarihli Birleşmiş Milletler (New York) Sözleşmesi-212

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİNKANUNLAR İHTİL FI KURALI
I. -Genel Olarak-213
II. -Kural-214
A. -Ölenin Millî Hukuku, Türkiye’deki Taşınmaz Tereke Hakkında Türk Hukuku-214
B. -Kuralın Uygulama Alanı-215
1. -Mirasçıların Belirlenmesi-215
2. -Terekenin Kapsamı-216
3. -Mirasın İntikalinin Hükümleri-216
4. -Ölüme Bağlı Tasarrufların Hükümleri-216
III. -Kuralın Kapsamı Dışında Kalan Hâller-217
A. -Mirasın Açılma Sebeplerine, İktisabına ve Taksimine İlişkin Hükümler-217
1. -Mirasın Açılması Sebepleri-217
2. -Mirası İktisabı ve Mirasın Taksimi-218
B. -Türkiye’de Bulunan Mirasçısız Tereke-219
C. -Miras Olayından Bağımsız Ele Alınması Gereken Ön Sorunlar-220
D. -Kamu Düzeni-221
IV. -Ölüme Bağlı Tasarruflarda Ehliyet ve Şekil Şartları-221
A. -Genel Olarak-221
B. -Ehliyet-222
C. -Şekil-222
V. -Milletlerarası Sözleşmeler-223
A. -Vasiyet Tasarruflarının Biçimine İlişkin Kanun Uyuşmazlıkları Konusunda 1961 Tarihli Lahey Sözleşmesi-223
B. -Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usûl Kurulması Hakkında 1972 Tarihli Avrupa Sözleşmesi-224
C. -Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi-225

BEŞİNCİ BÖLÜM
AYNÎ HAKLARA İLİŞKİNKANUNLAR İHTİL FI KURALLARI
I. -Aynî Haklar-227
A. -Genel Olarak-227
B. -Taşınır ve Taşınmaz Üzerindeki Mülkiyet ve Diğer Aynî Hakların Tâbi Olduğu Hukuk-228
1. -Kural-228
2. -Kuralın Uygulama Alanı-228
3. -Kuralın Kapsamına Girmeyen Hâller-229
C. -Yer Değişikliği Halinde Henüz Kazanılmamış Aynî Hakların Tâbi Olduğu Hukuk-230
D. -Taşınmakta Olan Mallar-232
E. -Taşınırlar ve Taşınmazlar Üzerindeki Aynî Haklara İlişkin İşlemlerin Şeklîne Uygulanacak Hukuk-233
1. -Taşınırlar-233
2. -Taşınmazlar-233
II. -Taşıma Araçları-234
III. -Fikrî Mülkiyete İlişkin Haklara Uygulanacak Hukuk-235
A. -Genel Olarak-235
B. -Koruma Talep Edilen Ülke Hukuku-236
C. -Sınırlı Hukuk Seçimi-236
D. -Milletlerarası Sözleşmeler-237

ALTINCI BÖLÜM
BORÇLAR HUKUKU SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİNKANUNLAR İHTİL FI KURALLARI
I. -Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk-239
A. -Genel Olarak-239
B. -Kural-240
1. -Yetkili Hukukun Taraflarca Seçilmesi (Sübjektif Bağlama)-240
a. -İrade Özgürlüğü Prensibi ve Hukuk Seçiminin Yararları-240
b. -Hukuk Seçiminin Sınırları-242
c. -Açık veya Örtülü (Zımnî) Yahut Farazi Hukuk Seçimi-243
d. -Kısmî Hukuk Seçimi-245
e. -Hukuk Seçiminin Zamanı-245
f. -Seçilen Hukukta Sonradan Meydana Gelen Değişiklikler-246
g. -Hukuk Seçimi ve Atıf-247
2. -Objektif Esaslara Göre Yetkili Hukukun Tespiti (Objektif Bağlama)-247
a. -Bağlama Kuralı-247
b. -Sözleşmeyle En Sıkı İlişkili Hukuku Gösteren Yasal Karineler-248
c. -Sözleşmeye Uygulanacak Hukuka İlişkin İstisna Kuralı-251
d. -Atıf-252
C. -Kuralın Uygulama Alanı ve Kuralın Kapsamı Dışında Kalan Hâller-252
D. -Milletlerarası Sözleşmeler ve Düzenlemeler-253
1. -Milletlerarası Taşınır Mal Satımına İlişkin 1980 Tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (CISG)-253
2. -Sözleşmesel Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk Hakkında Roma I Sözleşmesi-263
3. -Roma I Tüzüğü-266
4. -Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Diğer 1955 ve 1986 Tarihli Lahey Sözleşmeleri-269
II. -Taşınmazlara İlişkin Sözleşmeler-269
III. -Tüketici Sözleşmeleri-270
A. -Genel Olarak-270
B. -Kural-271
1. -Sınırlı Hukuk Seçimi-271
2. -Objektif Bağlama Kuralı-272
C. -Kuralın Uygulama Alanı-273
D. -Tüketici Sözleşmelerinin Şeklînin Tâbi Olduğu Hukuk-274
IV. -İş Sözleşmeleri-275
A. -Genel Olarak-275
B. -Kural-276
1. -Sınırlı Hukuk Seçimi-276
2. -Objektif Bağlama Kuralı-277
3. -İstisna Kuralı-278
C. -İşçiyi Koruyan Kurallar (Doğrudan Uygulanan Kurallar)-279
V. -Fikrî Mülkiyet Haklarına İlişkin Sözleşmeler-280
A. -Genel Olarak-280
B. -Kural-280
1. -Hukuk Seçimi-280
2. -Objektif Bağlama Kuralı-281
C. -Kuralın Kapsamı ve Kapsam Dışında Kalan Hâller-281
VI. -Eşyanın Taşınmasına İlişkin Sözleşmeler-282
A. -Genel Olarak-282
B. -Kural-284
1. -Hukuk Seçimi-284
2. -Objektif Bağlama Kuralı-284
C. -Milletlerarası Sözleşmeler-286
VII. -Temsil Yetkisi-287
A. -Genel Olarak-287
B. -Kural-288
C. -Kuralın Uygulama Alanı-289
D. -Milletlerarası Sözleşmeler-290
VIII. -Doğrudan Uygulanan Kurallar-290
IX. -Sözleşmeden Doğan İlişkinin Varlığı ve Maddî Geçerliliği-292
X. -İfanın Gerçekleştirilme Biçimi ve Tedbirler-293

YEDİNCİ BÖLÜM
SÖZLEŞME DIŞI BORÇ İLİŞKİLERİ HAKKINDAUYGULANACAK HUKUKA İLİŞKİNKANUNLAR İHTİL FI KURALLARI
I. -Haksız Fiiller-295
A. -Genel Olarak-295
B. -Kural-296
1. -Yetkili Hukukun Taraflarca Seçilmesi (Sübjektif Bağlama)-296
2. -Objektif Esaslara Göre Yetkili Hukukun Tespiti (Objektif Bağlama)-297
a. -Haksız Fiilin İşlendiği Yer Hukuku-297
b. -Zararın Meydana Geldiği Yer Hukuku-297
c. -İstisna Kuralı: Daha Sıkı İlişkili Hukuk-298
C. -Sorumlunun Sigortacısına Başvurma Hakkı-299
D. -Kuralın Uygulama Alanı-299
E. -Milletlerarası Sözleşmeler ve Düzenlemeler-300
1. -Trafik Kazalarına Uygulanacak Hukuk Hakkında 1971 Tarihli Lahey Sözleşmesi-300
2. -Sözleşme Dışı Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk Hakkında AB Tüzüğü (Roma II)-301
II. -Kişilik Haklarının İhlâlinde Sorumluluk-302
A. -Genel Olarak-302
B. -Kural-303
C. -Kuralın Uygulama Alanı-305
III. -İmalatçının Sözleşme Dışı Sorumluluğu-306
A. -Genel Olarak-306
B. -Kural-307
C. -Milletlerarası Sözleşmeler-307
IV. -Haksız Rekabet-308
V. -Rekabetin Engellenmesi-309
VI. -Sebepsiz Zenginleşme-310
A. -Genel Olarak-311
B. -Kural-311
1. -Yetkili Hukukun Taraflarca Seçilmesi (Sübjektif Bağlama)-311
2. -Objektif Esaslara Göre Yetkili Hukukun Tespiti (Objektif Bağlama)-311
C. -Kuralın Uygulama Alanı-312

TEMEL KAYNAKÇA-313