Soruşturmaların etkinliğinin geliştirilmesi

İstikrarlı, basitleştirilmiş ve öngörülebilir prosedürler yargının etkinliği ve verimliliğinin sağlanmasında önem taşımaktadır. Bu kapsamda soruşturmalarda rehber ilkelerin belirlenmesi etkinlik ve verimliliğin güçlendirilmesi ile adalete güven duygusunun pekişmesine yardımcı olacak değerli bir enstrümandır.

Her suç türüne göre soruşturma aşamalarının belirlenmesi, uygulanacak süreçlerin ve takip edilecek işlemlerin önceden bilinebilirliğinin sağlanması, gerek uygulayıcılar, gerekse adalet hizmetlerinden faydalananlar için hayati öneme sahiptir.

Uygulayıcılar açısından büyük bir kolaylık sağlayacak bu durum aynı zamanda soruşturma süreçlerinde standart uygulamaların sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Soruşturmanın yürütülmesi sırasında kolluğun yönetimi ile ilgili uygulamada çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Hedef kapsamında, adlî kolluk uygulamasının işlevsel hâle getirilmesi için; İçişleri Bakanlığı ile işbirliği yapmak suretiyle adli kolluğun soruşturma teknikleri ve ceza usul hukuku yönünden özel olarak eğitime tabi tutulması, adli suçlara ilişkin müdahale rehber ilkelerinin ve kontrol listelerinin belirlenerek kolluğun söz konusu ilkeler çerçevesinde hareket etmesinin sağlanması, adli kriminal bürolarının sayısının artırılarak bu alanda görevli olan personelin uzmanlaşmasının sağlanması, adli kolluk ile adliyelerde kullanılan bilişim sistemleri arasındaki entegrasyonun en kısa zamanda sağlanarak veri bütünlüğü ve verilerin işlenmesindeki zaman ve emek kayıplarının önüne geçilmesi, adli kolluk birimlerinin birbirleriyle adli suç kapsamında bilgi paylaşımı ve işbirliği yapmalarını sağlayacak kanuni düzenlemelerin yapılması, adli kolluk personeli ile Cumhuriyet savcıları arasındaki işbirliği ve görev paylaşımının artırılması amaçlanmaktadır.

yargi1

Kaynak: Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yargı Reformu Stratejisi 2015