Yüksek mahkemeler, bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri ile ilk derece mahkemelerinin faaliyet raporları hazırlaması

Saydamlık, yargısal faaliyetler ve hizmetler hakkında anlaşılır, erişilebilir ve açık bilgiler sunulmasını içerir. Bu nedenle, yargı etkinliği ve verimliliği ile de doğrudan ilgili bir unsurdur.

Saydamlığın sağlanabilmesi bilgilerin kamuoyu tarafından kolayca anlaşılabilir ve erişilebilir bir şekilde açıklanmasını gerektirir. Yargının bağımsız ve tarafsız olması kabul gören bir gerçek olması yanında demokratik olarak hesap verilebilir olması da yargıya olan güvenin tesisi açısından zorunluluk hâline gelmiştir.

Bu kapsamda performans kriterlerini gösterecek şekilde yüksek mahkemeler, bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri ile ilk derece mahkemelerince faaliyet raporları hazırlanması ve yayımlanmasının sağlanması hedeflenmiştir. Bu hedef ile mahkemelerin yıl içerisinde ne kadar işe baktıkları, insan kaynakları ve bütçe açısından ne kadar harcama yaptıklarına ilişkin bilgileri kamuoyuna sunması amaçlanmaktadır.

yargireformu2 yargireformu3

 Kaynak: Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yargı Reformu Stratejisi 2015