Meşhur Hukukçular: Prof. Dr. Burhan KUZU

Prof. Dr. Burhan Kuzu, anayasa hukukçusu, akademisyen ve siyaset adamıdır. 1 Ocak 1955’te  Ali Rıza Bey ile Zahide Hanımın oğlu olarak Kayseri Develi’de doğdu.

Eğitimi ve Memuriyeti:

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamladı. 1989’da doçent, 1998’de profesör oldu. Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırmalar yaptı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak ders verdi ve Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı.

prof dr burhan kuzu
Prof. Dr. Burhan KUZU

Polis okullarında da uzun süre dersler verdi. Sivil toplum örgütlerinde yönetici olarak çalıştı. Hukuk, çevre bilimi ve bilinci hakkında eserleri, yazıları, araştırma ve makaleleri yayımlandı.

Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu. 22 ve 23. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Her iki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu. 24. Dönemde Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini yeniden üstlenmişti.

2011 yılında Babıali Kültür Yayıncılığı tarafından basılan “Her Yönü ile Başkanlık Sistemi” adlı kitabı yazdı.

Prof. Dr. Burhan Kuzu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak da görev yapmıştı. Kuzu, 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti İstanbul milletvekili olarak seçildi.

Akademik Yayınları:

– Türk Anayasa Hukukunda Kanun Hükmünde Kararnameler (Doktora Tezi), İstanbul 1985.
– Anayasa Hukukumuzda Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi ve Güçlendirilmesi Eğilimi, İstanbul 1987.
– 1982 Anayasasının Temel Nitelikleri ve Getirdiği Yenilikler, İstanbul 1990.
– Olağanüstü Hal Kavramı ve Türk Anayasa Hukukunda Olağanüstü Hal Rejimi (Doçentlik Tezi), İstanbul 1993.
– Türk Anayasa Metinleri ve İlgili Mevzuat, İstanbul 1988. (Hâlen yeni baskıları devam etmektedir. 2011 baskısı da yapılmıştır.)
– Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkı (Profesörlük Tezi), İstanbul 1997.
– Düşünceleri Açıklama Hürriyeti ve Ülkenin Bölünmez Bütünlüğü, İstanbul 1997.
– Ülkemizde Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği, İstanbul 1997.
– Türkiye İçin Başkanlık Sistemi, İstanbul 1997.
– Demokrasi ve Sivil Toplum, İstanbul 1997.
– Kamu Yönetiminde Baskı Gruplarının Rolü ve Memleketimizdeki Duruma Kısa Bir Bakış, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt LI, Sayı 1-4, Sayfa: 65-136, İstanbul 1986.
– Türk Anayasa Hukukunda ve Muhtelif Kanunlarda Yakalama Müessesesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt LI, Sayı 1-4 Sayfa: 137-195, İstanbul 1986.
– 1961 ve 1982 Anayasalarında ve Bunlara İlişkin Siyasi Partiler Kanunlarında Siyasi Parti Kavramı, Kuruluşu ve Kapatma Rejimi (Karşılaştırmalı Bir İnceleme), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt LII, Sayı 1-4, Sayfa: 145-184, İstanbul 1988.
– Anayasa Mahkemesinin İptal Kararlarının Geriye Yürümezliği Sorunu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt LII, Sayı 1-4, Sayfa: 185-229, İstanbul 1998.
– Anayasalarımızda Suç Muhakemesine İlişkin Hükümler (Mukayeseli Bir İnceleme) Prof. Dr. İlhan E. Postacıoğlu’na Armağan, Sayfa: 142-185, İstanbul 1990.
– Demokraside Zaruret Hali, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Muammer Aksoy’a Armağan, Cilt XLVI, Sayı 1-2, Ocak-Haziran 1991, Sayfa: 287-312.
– Parlamenter Rejimde Devlet Başkanının Konumu ve 1961-1982 Anayasalarında Durum, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt LIII, Sayı: 1-4, 1988-1990, Sayfa: 34-90, İstanbul 1991.
– Federasyon ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 1991, Sayı 1-2, Sayfa: 37-56.
– Bugünkü Seçim Sistemimiz, Hukuk Dünyası Dergisi, Ekim 1991, Sayfa: 9-11.
– Yeni Bir Anayasaya Doğru, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 47, Sayı 3-4 Haziran-Aralık 1992, Bedri Gürsoy’a Armağan, Sayfa: 215-235.
– 1982 Anayasasının Yaşayabilirliği, Hak-İş, Sayı 17, Sayfa: 33-36, 1992.
– Demokrasinin Gerekleri ve Demokrasimizin Bazı Çıkmazları, Yaklaşım Dergisi, Şubat-Mart 1993, Sayı 1 Sayfa: 9-14.
– Radyo ve Televizyonlarda Özel Teşebbüs ve RTYK Raporu, Yaklaşım Dergisi, Nisan-Mayıs 1993, Sayı 2, Sayfa: 41-46.
– Etude Comporative Des Constitutions de la République de Turquie du point de vue des Droits de l’Homme, Turkish Yearbook Of Human Rights, (Hakemli Dergi) Vol 15, 1993, Ankara 1994, Sayfa: 51- 90.
– Terörle Mücadele Kanunu ve Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı, İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 15, 1993, Ankara 1994, Sayfa: 55-88.
– Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarının İnsan Hakları Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt LV, 1991 1994, Sayı 1-4, 1988-1990, Sayfa: 71-101.
– Hukuk Devleti ve Resen Emeklilik, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt LIV, 1991-1994, Sayı 1-4, Sayfa: 103-123.
– Türkiye İçin Başkanlık Hükümeti Sistemi, Prof.Dr. Halid Kemal Elbir’e Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim, Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı Yayın No: 2, İstanbul 1996, Sayfa 230-306.
– A Comparative Study of the Constitutions of the Turkish Pepublic with regard to Human Rights, Türklerde İnsani Değerler ve İnsan Hakları (Yüzyılımız ve Türkiye Cumhuriyeti), İstanbul 1996.
– I’Etude Des Constitutions De la Repuclique De Turquie Du Point De Vue Des Droits De I’Homme (Reveu Belge De Droit Constitutionnel Dergisinde yayınlanmak üzere teslim edilmiştir).
– Anayasamızda Düşünce ve Düşünceleri Açıklama Hürriyeti, Yeni Türkiye Dergisi, Temmuz-Ağustos 1998, Yıl:4, Sayı 22, Sayfa: 783-803.
– Demokratik Süreçte Nasıl Bir Anayasa, Yeni Türkiye Dergisi Eylül-Ekim 1991, Yıl 5, Sayı 29, Sayfa: 402-409.
– İnsan Hakları Bağlamında Dünya Çevre Krizi, Askeri Yargıtay Dergisi, Ankara 1998.
– Seçimle Giden Krallar; Başkanlık Modeli, Karizma Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran 2000, Sayı 2, Sayfa: 7-28.
– Avrupa Birliği Sürecinde Demokratik Anayasa, Karizma Dergisi, Ekim-Kasım-Aralık 2000, Sayı 4, Sayfa: 39-51.
– Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Bağlamında Keyfi Tutuklamaya Karşı Korunma, Akademik Araştırmalar Dergisi, (Hakemli Dergi) Sayı 3, 1999, Sayfa: 1 vd..
– 1876 Kanun-u Esasisinde Muvakkat Kanunlar, Akademik Araştırmalar Dergisi, (Hakemli Dergi), Osmanlı Özel Sayısı, Şubat-Temmuz 2000 Yıl: 2, Sayı 4-5, Sayfa: 217-236.
– Bugünkü Seçim Sistemimiz ve Bazı Öneriler, Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesinin 37. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda Sunulan Bildiriler, Ankara 1999, Sayı 16, Sayfa: 254-293.
– Af Müessesesi ve Düşünceleri Açıklama Özgürlüğü, Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesi’nin 39. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda Sunulan Bildiriler, Ankara 2001, Sayı: 48, (s. 254-296).
– Türkiye İçin Anayasa Şikâyeti Modeli, Tartışma Paneli, Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesi’nin 42. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda Sunulan Bildiriler, Ankara 2004, Sayı: 51, (s.139-144, 258-263, 303-305).
– Nasıl Bir Seçim Sistemi, Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesinin 44. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Türki Cumhuriyetler, Komşular ve Anayasal Sorunlar ve Türkiye’de Seçim Sistemleri, Ankara 2006, Sayı: 54, Sayfa: 283-317.