Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) Şerhi – Pınar Çağlayan Aksoy & Ingeborg Schwenzer

1 Ağustos 2011 tarihinde Viyana Satım Sözleşmesi’nin Türkiye’de yürürlüğe girmesinden önce Türk hukukçular karşılaştırmalı satım hukukuna ilişkin olarak yaptıkları çalışmalarda, Viyana Satım Sözleşmesinin ilgili hükümlerini de değerlendirmektelerdi. Belirtmek gerekir ki bu Şerh, Türkiye’de Viyana Satım Sözleşmesi’ne ilişkin olarak tüm konuları ve tüm maddelere ilişkin açıklamaları ve uygulama notlarını içeren, en kapsamlı eser olma özelliğini taşımaktadır.

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın sahip olduğu üye sayısı ve geniş uygulama alanı nedeniyle, bu Şerh de çok sayıda dile çevrilmiş ve ilgi görmüştür. Şerhin bu Türkçe basısı, 2010 tarihli İngilizce Şerh metni esas alınarak hazırlanmış, yalnızca madde 66-70 hükümlerinin çevrilmesi için beşinci Almanca basısı esas alınmıştır.

Bu şerhin, Viyana Satım Sözleşmesi’nin Türk Hukuku bakımından uygulanmasında çok önemli bir rol üstleneceği açıktır. Türkiye’de milletlerarası satım sözleşmeleri akdeden tarafların, kendilerine bir nebze yabancı olan bu Antlaşma’nın uygulanması bakımından çekimser oldukları açıkça gözlemlenmektedir. Bu nedenle bu Şerhin hem satım sözleşmesi taraflarını, hem de uygulayıcıları, yani mahkeme ve hakem heyetlerini Viyana Satım Sözleşmesi’ne ilişkin bilinmeyenler bakımından aydınlatması beklenmektedir. Hukuk uygulamasında mahkeme ve hakem heyeti kararlarının taşıdığı önem yadsınamaz niteliktedir.

Kitabın Künyesi:

Yazar: Pınar Çağlayan Aksoy & Ingeborg Schwenzer
Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
ISBN: 978-605-152-220-3
Baskı tarihi: 2015-Mart
Cilt: Sert Kapak – İplik Dikiş
Boyut: 16,5 x 24 cm
Sayfa Sayısı: 1688

9786051522203

İÇİNDEKİLER

Önsöz-IX
Katkıda Bulunanlar-XI
Kısaltmalar Cetveli (Schwenzer)-XIII
Karar Listeleri (Schwenzer)-XLIII

UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (1980)—Tam Metin-CXV
Giriş (Schlechtriem ⁄ Schwenzer)-CXXXIX
Dibace (Schwenzer ⁄ Hachem)-151

KISIM I. UYGULAMA ALANI VE GENEL HÜKÜMLER
Bölüm I. Uygulama Alanı Md. 1–6 (Schwenzer ⁄ Hachem)-155
Bölüm II. Genel Hükümler Md. 7 (Schwenzer ⁄ Hachem)-259
Md. 8, 9 (Schmidt-Kessel)-285
Md. 10 (Schwenzer ⁄ Hachem)-339
Md. 11–13 (Schlechtriem ⁄ Schmidt-Kessel)-344

KISIM II. SÖZLEŞMENİN KURULMASI
Md. 14–24 (Schroeter)-362

KISIM III. MALLARIN SATIMI

Bölüm I. Genel Hükümler
Md. 25 (Schroeter)-549
Md. 26 (Fountoulakis)-588
Md. 27 (Schroeter)-597
Md. 28 (Müller-Chen )-608
Md. 29 (Schroeter)-619

Bölüm II. Satıcının Yükümlülükleri
Md. 30 (Widmer)-637
Ayrım I. Malların Teslimi ve Belgelerin Verilmesi
Md. 31–34 (Widmer)-641
Ayrım II. Malların Sözleşmeye Uygunluğu ve Üçüncü Kişilerin Hak veya Talepleri
Md. 35–44 (Schwenzer)-715
Ayrım III. Sözleşmenin Satıcı Tarafından İhlâli Halinde Alıcının
Sahip Olduğu Hukukî İmkânlar
Md. 45–52 (Müller-Chen )-836

Bölüm III. Alıcının Yükümlülükleri
Md. 53 (Mohs)-943
Ayrım I. Semenin Ödenmesi
Md. 54–59 (Mohs)-962
Ayrım II. Teslim Alma
Md. 60 (Mohs)-1012
Ayrım III. Sözleşmenin Alıcı Tarafından İhlali Halinde Satıcının
Sahip Olduğu Hukukî İmkânlar
Md. 61–65 (Mohs)-1019

Bölüm IV. Hasarın İntikali
Md. 66-70’e giriş (Hachem)-1070
Md. 66–70 (Hachem)-1078

Bölüm V. Satıcının ve Alıcının Yükümlülüklerine İlişkin Ortak Hükümler
Ayrım I. Öne Alınmış Sözleşmeye Aykırılıklar ve Art Arda Teslimli Sözleşmeler
Md. 71–73 (Fountoulakis)-1124
Ayrım II. Tazminat
Md. 74–77 (Schwenzer)-1178
Ayrım III. Faiz
Md. 78 (Bacher)-1234
Ayrım IV. Sorumluluktan Kurtulma
Md. 79, 80 (Schwenzer)-1248
Ayrım V. Sözleşmenin Ortadan Kaldırılmasının Sonuçları
Md. 81–84 (Fountoulakis)-1282
Ayrım VI. Malın Muhafazası
Md. 85–88 (Bacher)-1336

KISIM IV. SON HÜKÜMLER
Md. 89–101 (Schlechtriem ⁄ Schwenzer ⁄ Hachem)-1360
İmza Maddeleri (Schlechtriem ⁄Schwenzer ⁄ Hachem)-1391
MİLLETLERARASI MAL SATIMINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI (1974)—TAM METİN
Milletlerarası Mal Satımında Zamanaşımı Süresi Hakkında
Birleşmiş Milletler Antlaşması Şerhi-1411
Giriş (Müller-Chen )-1411
Dibace (Müller-Chen )-1413

Kısım I. Maddi Hükümler
Uygulama Alanı
Md. 1–7 (Müller-Chen )-1414
Zamanaşımı Süresinin Müddeti ve Başlangıcı
Md. 8–12 (Müller-Chen )-1422
Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi ve Uzaması
Md. 13–21 (Müller-Chen )-1431
Taraflarca Zamanaşımı Süresinin Değiştirilmesi
Md. 22 (Müller-Chen )-1444
Zamanaşımı Süresinin Genel Sınırı
Md. 23 (Müller-Chen )-1446
Zamanaşımı Süresinin Dolmasının Sonuçları
Md. 24–27 (Müller-Chen )-1447
Sürenin Hesaplanması
Md. 28, 29 (Müller-Chen )-1451
Milletlerarası Etki
Md. 30 (Müller-Chen )-1453

Kısım II. Yürürlük
Md. 31–33 (Müller-Chen )-1455

Kısım III. Beyan ve Çekinceler
Md. 34–40 (Müller-Chen )-1456

Kısım IV. Son Maddeler
Md. 41–46 (Müller-Chen )-1460

Ek I: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler
Anlaşması’nın Durumu (Schwenzer)-1465
Ek II: Milletlerarası Mal Satımında Zamanaşımı Süresi
Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın Durumu (Schwenzer)-1471
Ek III: Belgeler (Schwenzer)-1473
Ek IV: Lahey Yeknesak Satım Hukuku Hükümleri(ULF/ULIS) ile CISG
Hükümlerinin Karşılaştırma Tablosu (Schwenzer)-1478
Ek V: INCOTERMS 2000 (Prof. Dr. Ercüment Erdem)-1480
Ek VI: UNIDROIT Uluslar arası Ticari Sözleşme Prensipleri 2004 (Schwenzer)–1536

Kaynakça (Schwenzer)-1572