Yargı Kararları Sempozyumu I – Eşya Hukuku

Yargı Kararları Sempozyumu I – Eşya Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından çevrim içi olarak düzenlenmektedir.

Tarih:

7 Mayıs 2021 Cuma – Saat: 09.15 – 17.00

Etkin platformu:

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. M. Murat İnceoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi
 • Arş. Gör. Dr. Barış Demirsatan
 • Arş. Gör. Dr. Caner Taşatan
 • Av. Dr. Şebnem Nebioğlu Öner
 • Prof. Dr. İlhan Helvacı, İstanbul Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Şirin Aydıncık Midyat
 • Dr. Öğr. Üyesi Müge Ürem
 • Prof. Dr. Burak Özen, Marmara Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Kurtulan Güner
 • Doç. Dr. Ayşe Arat 
 • Prof. Dr. Bilgehan Çetiner, İstanbul Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Yasin Alperen Karaşahin
 • Dr. Öğr. Üyesi Gençer Özdemir
 • Arş. Gör. Dr. Şeyda Dursun Karaahmetoğlu
 • Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı, İstanbul Bilgi Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Başalp Yıldırım
 • Doç. Dr. Mehmet Akçaal

Konular:

 • Boşanma Protokollerinin Paylı Mülkiyette Paylaşmayı İsteme Hakkına Etkisi
 • Üzerinde Aile Konutu Şerhi Bulunan Taşınmazlar Bakımından Ortaklığın Giderilmesinin İstenemeyeceği Yönündeki Yargıtay İçtihadının Değerlendirilmesi
 • Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Aile Konutu Şerhi Engeli: Anayasa Mahkemesinin Feridun Çalışkan ve Diğerleri Kararı
 • Fiili Taksim Bir Paylaşma Engeli Teşkil Eder mi?
 • Satış Yoluyla Paydaşlığın Giderilmesinde Taşınmaza Ait Pay Üzerindeki İntifa Hakkının Varlığına İlişkin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun Kararının ve TMK m. 700 Hükmünün Eleştirilmesi
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun Taşınmaz Satış Vaadinin Tescilin Yolsuzluğuna Etkisine ve Süresi Geçmiş Şerhin Sonuçlarına İlişkin Kararının Değerlendirilmesi
 • Yargıtay’ın Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yükleniciden Tapuda Pay Devralan Üçüncü Kişilere Yönelik Yerleşik Kararlarının, Y. 23. HD. 10.10.2019 ve E. 2016/6069 K.2019/4156 Sayılı Kararı Çerçevesinde Değerlendirilmesi
 • Taşınmaz Mülkiyetinin Teminat Amaçlı İnançlı Devrine Dair Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 18.02.2020 Tarihli ve E. 2018/1065 K. 2020/180 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi
 • Taşınmaz Mülkiyetinin Devrinde Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı
 • Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması Bakımından MK m. 988 ve 989 Hükümlerinin Uygulama Alanının Değerlendirilmesi
 • Sahte Vekil ile Satım Sözleşmesi Akdetmiş Olan Alıcının Ödemiş Olduğu Semen Nedeniyle TMK m. 1007 Kapsamında Tazminat Talep Etmesi Mümkün Müdür? Yargıtay’ın Bu Konudaki Yerleşik İçtihadı Hakkında Bazı Değerlendirmeler
 • Yargıtay Kararları Işığında Tapu Sicilini Düzeltme Davasında Husumet