4857 Sayılı İş Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu, 22 Mayıs 2003 tarihinde kabul edilip 10 Haziran 2003 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun 9 bölüm, 122 maddeden oluşmakta.

 • BİRİNCİ BÖLÜM
  • Genel Hükümler
   • Amaç ve kapsam
   • Tanımlar
   • İşyerini bildirme
   • İstisnalar
   • Eşit davranma ilkesi
   • İşyerinin veya bir bölümünün devri
   • Geçici iş ilişkisi
 • İKİNCİ BÖLÜM
  • İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi
   • Tanım ve şekil
   • Türü ve çalışma biçimlerini belirleme serbestisi
   • Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri
   • Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi
   • Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımın sınırları
   • Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi
   • Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma
   • Deneme süreli iş sözleşmesi
   • Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri
   • Süreli fesih
   • Feshin geçerli sebebe dayandırılması
   • Sözleşmenin feshinde usul
   • Fesih bildirimine itiraz ve usulü
   • Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları
   • Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi
   • Yeni işverenin sorumluluğu
   • İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı
   • İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı
   • Derhal fesih hakkını kullanma süresi
   • Yeni iş arama izni
   • Çalışma belgesi
   • Toplu işçi çıkarma
   • Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu
   • Askerlik ve kanundan doğan çalışma
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  • Ücret
   • Ücret ve ücretin ödenmesi
   • İşverenin ödeme aczine düşmesi
   • Ücretin gününde ödenmemesi
   • Ücretin saklı kısmı
   • Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden ücreti kesme yükümlülüğü
   • Ücret hesaplama pusulası
   • Ücret kesme cezası
   • Asgari ücret
   • Yarım ücret
   • Fazla çalışma ücreti
   • Zorunlu nedenlerle fazla çalışma
   • Olağanüstü hallerde fazla çalışma
   • Saklı haklar
   • Hafta tatili ücreti
   • Genel tatil ücreti
   • Geçici iş göremezlik
   • Ücret şekillerine göre tatil ücreti
   • Tatil ücretine girmeyen kısımlar
   • Yüzdelerin ödenmesi
   • Yüzdelerin belgelenmesi
   • Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri
   • Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izin kullanma dönemi
   • Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller
   • Yıllık ücretli iznin uygulanması
   • Yıllık izin ücreti
   • İzinde çalışma yasağı
   • Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti
   • İzinlere ilişkin düzenlemeler
   • Sigorta primleri
   • Ücretten indirim yapılamayacak haller
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  • İşin Düzenlenmesi
  • Çalışma süresi
  • Telafi Çalışması
  • Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği
  • Çalışma Süresinden Sayılan Haller
  • Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri
  • Ara dinlenmesi
  • Gece süresi ve gece çalışmaları
  • Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri
  • Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı
  • Yer ve su altında çalıştırma yasağı
  • Gece çalıştırma yasağı
  • Analık halinde çalışma ve süt izni
  • İşçi özlük dosyası
  • Yönetmelikler
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
  • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • ALTINCI BÖLÜM
  • İş ve İşçi Bulma
   • İş ve işçi bulmaya aracılık
 • YEDİNCİ BÖLÜM
  • Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi
   • Devletin yetkisi
   • Yetkili makam ve memurlar
   • Yetkili memurların ödevi
   • Muafiyet
   • Diğer merciler tarafından yapılan teftişler
   • İşçi ve işverenin sorumluluğu
   • Zabıtanın yardımı
 • SEKİZİNCİ BÖLÜM
  • İdari Ceza Hükümleri
   • İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık
   • Genel hükümlere aykırılık
   • Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık
   • Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık
   • Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık
   • Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık
   • İşin düzünlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık
   • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık
   • İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık
   • İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık
   • İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar
 • DOKUZUNCU BÖLÜM
  • Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler
   • Yazılı bildirim
   • Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları
   • Sanayi, ticaret, tarım ve orman işleri
   • Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı
   • Bazı işlerde çalışanların ücretlerinin güvencesi
   • Üçlü danışma kurulu
   • Kantin açılması
   • Yönetmelikler
   • Yürürlükten kaldırılan hükümler
   • Korumalı işyerlerinde çalışan engellerin ücretleri
   • Mazeret izni
   • Zamanaşımı süresi
   • Yürürlük
   • Yürütme
1.5.4857