5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 4 Aralık 2004 tarihinde kabul edilip 17 Aralık 2004 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun toplamda 7 Kitap, 19 kısım ve 44 Bölümden oluşmakta.

 • BİRİNCİ KİTAP
  • Genel Hükümler
   • BİRİNCİ KISIM
    • Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki
     • BİRİNCİ BÖLÜM
      • Kapsam ve Tanımlar
       • Kanunun kapsamı
       • Tanımlar
     • İKİNCİ BÖLÜM
      • Görev
       • Görev
       • Re’sen görev kararı ve görevde uyuşmazlık
       • Görevsizlik kararı verilmesi gereken hâl ve sonucu
       • Görevsizlik kararı verilemeyecek hâl
       • Görevli olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri
     • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
      • Bağlantılı Davalar
       • Bağlantı kavramı
       • Davaların birleştirilerek açılması
       • Görülmekte olan davaların birleştirilmesi ve ayrılması
       • Geniş bağlantı sebebiyle birleştirme
     • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
      • Yetki
       • Yetkili mahkeme
       • Özel yetki
       • Yabancı ülkede işlenen suçlarda yetki
       • Deniz, hava ve demiryolu taşıtlarında veya bu taşıtlarla işlenen suçlarda yetki
       • Bağlantılı suçlarda yetki
       • Yetkide olumlu veya olumsuz uyuşmazlık
       • Yetkisizlik iddiası
       • Davanın nakli ve duruşmanın başka yerde yapılması
       • Yetkili olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri
       • Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yapılan işlemler
     • BEŞİNCİ BÖLÜM
      • Hâkimin Davaya Bakamaması ve Reddi
       • Hâkimin davaya bakamayacağı hâller
       • Yargılamaya katılamayacak hâkim
       • Hâkimin reddi sebepleri ve ret isteminde bulunabilecekler
       • Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı hâkimin reddi isteminin süresi
       • Ret isteminin usulü
       • Hâkimin reddi istemine karar verecek mahkeme
       • Ret istemi üzerine verilecek kararlar ve başvurulacak kanun yolları
       • Reddi istenen hâkimin yapabileceği işlemler
       • Hâkimin çekinmesi ve inceleme mercii
       • Ret isteminin geri çevrilmesi
       • Zabıt kâtibinin reddi veya çekinmesi
   • İKİNCİ KISIM
    • Kararlar, Açıklanması ve Tebliği, Süreler ve Eski Hâle Getirme
     • BİRİNCİ BÖLÜM
      • Kararlar, Açıklanması ve Tebliği
       • Kararların verilmesi usulü
       • Kararların gerekçeli olması
       • Kararların açıklanması ve tebliği
       • Tebligat ve yazışma usulü
       • Tebligat usulleri
       • Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan tebligat
       • Elektronik işlemler
     • İKİNCİ BÖLÜM
      • Süreler ve Eski Hâle Getirme
       • Sürelerin hesaplanması
       • Eski hâle getirme
       • Eski hâle getirme dilekçesi
       • Eski hâle getirme dilekçesi üzerine verilecek karar
   • ÜÇÜNCÜ KISIM
    • Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif
     • BİRİNCİ BÖLÜM
      • Tanıklık
       • Tanıkların Çağrılması
       • Çağrıya uymayan tanıklar
       • Tanıklıktan çekinme
       • Meslek ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinme
       • Devlet sırrı niteliğindeki bilgilerle ilgili tanıklık
       • Kendisi veya yakınları aleyhine tanıklıktan çekinme
       • Tanıklıktan çekinme sebebinin bildirilmesi
       • Yemin verilmeyen tanıklar
       • Tanıklıktan çekinebilecek kimsenin çekinmemesi
       • Tanıkların dinlenmesi
       • Tanığa görevinin önemini anlatma
       • Tanıklara yemin verilmesi
       • Yeminin biçimi
       • Yeminin yerine getirilmesi, sağır veya dilsizin yemini
       • Tanığın tekrar dinlenmesi
       • Tanığa ilk önce sorulacak hususlar ve tanığın korunması
       • Tanığa söylenecek şeyler ve sorulacak sorular
       • Tanıklıktan ve yeminden sebepsiz çekinme
       • Tanığa verilecek tazminat ve giderler
     • İKİNCİ BÖLÜM
      • Bilirkişi İncelemesi
       • Bilirkişilere uygulanacak hükümler
       • Bilirkişinin atanması
       • Bilirkişi olarak atanabilecekler
       • Bilirkişiliği kabul yükümlülüğü
       • Atama kararı ve incelemelerin yürütülmesi
       • Bilirkişi raporu, uzman mütalaası
       • Duruşmada bilirkişinin açıklaması
       • Bilirkişinin reddi
       • Bilirkişilikten çekinme, bilirkişi olarak dinlenemeyenler
       • Görevini yapmayan bilirkişi hakkındaki işlem
       • Bilirkişi gider ve ücreti
       • Sahte para ve değerler üzerinde yapılacak incelemeler
     • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
      • Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi
       • Gözlem altına alınma
       • Şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması
       • Diğer kişilerin beden muayenesi ve vücuttan örnek alınması
       • Kadının muayenesi
       • Moleküler genetik incelemeler
       • Hâkimin kararı ve inceleme yapılması
       • Genetik inceleme sonuçlarının gizliliği
       • Fizik kimliğin tespiti
       • Yönetmelik
       • Keşif
       • Keşifte, tanık veya bilirkişinin dinlenmesinde bulunabilecekler
       • Yer gösterme
       • Ölünün kimliğini belirleme ve adlî muayene
       • Yeni doğanın cesedinin adlî muayenesi veya otopsi
       • Zehirlenme şüphesi üzerine yapılacak işlem
   • DÖRDÜNCÜ KISIM
    • Koruma Tedbirleri
     • BİRİNCİ BÖLÜM
      • Yakalama ve Gözaltı
       • Yakalama ve yakalanan kişi hakkında yapılacak işlemler
       • Gözaltı
       • Gözaltı işlemlerinin denetimi
       • Yakalanan veya tutuklanan kişilerin nakli
       • Yakalanan kişinin mahkemeye götürülmesi
       • Yakalanan veya gözaltına alınanın durumunun yakınlarına bildirilmesi
       • Yakalamanın ilgililere bildirilmesi
       • Yakalama tutanağı
       • Yakalama emri ve nedenleri
       • Yönetmelik
     • İKİNCİ BÖLÜM
      • Tutuklama
       • Tutuklama nedenleri
       • Tutuklama kararı
       • Tutuklulukta geçecek süre
       • Cumhuriyet savcısının tutuklama kararının geri alınmasını istemesi
       • Şüpheli veya sanığın salıverilme istemleri
       • Usul
       • Salıverilenin yükümlülükleri
       • Tutuklananın durumunun yakınlarına bildirilmesi
       • Tutukluluğun incelenmesi
     • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
      • Adlî Kontrol
       • Adlî kontrol
       • Adlî kontrol kararı ve hükmedecek merciler
       • Adlî kontrol kararının kaldırılması
       • Tedbirlere uymama
       • Güvence
       • Önceden ödetme
       • Güvencenin geri verilmesi
     • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
      • Arama ve Elkoyma
       • Şüpheli veya sanıkla ilgili arama
       • Diğer kişilerle ilgili arama
       • Gece yapılacak arama
       • Arama kararı
       • Aramada hazır bulunabilecekler
       • Arama sonunda verilecek belge
       • Belge veya kâğıtları inceleme yetkisi
       • Eşya veya kazancın muhafaza altına alınması ve bunlara elkonulması
       • İstenen eşyayı vermeyenler hakkında yapılacak işlem
       • İçeriği Devlet sırrı niteliğindeki belgelerin mahkemece incelenmesi
       • Elkonulamayacak mektuplar, belgeler
       • Elkoyma kararını verme yetkisi
       • Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma
       • Postada elkoyma
       • Avukat bürolarında arama, elkoyma ve postada elkoyma
       • Elkonulan eşyanın iadesi
       • Elkonulan eşyanın muhafazası veya elden çıkarılması
       • Şirket yönetimi için kayyım tayini
       • Bilgisayarlarda,bilgisayarprogramlarındavekütüklerindearama,kopyalamaveelkoyma
     • BEŞİNCİ BÖLÜM
      • Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi
       • İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması
       • Müdafiin bürosu ve yerleşim yeri
       • Kararların yerine getirilmesi, iletişim içeriklerinin yok edilmesi
       • Tesadüfen elde edilen deliller
     • ALTINCI BÖLÜM
      • Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme
       • Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi
       • Teknik araçlarla izleme
       • Yönetmelik
     • YEDİNCİ BÖLÜM
      • Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat
       • Tazminat istemi
       • Tazminat isteminin koşulları
       • Tazminatın geri alınması
       • Tazminat isteyemeyecek kişiler
   • BEŞİNCİ KISIM
    • İfade ve Sorgu
     • BİRİNCİ BÖLÜM
      • İfade veya Sorgu İçin Çağrı
       • İfade veya sorgu için çağrı
       • Zorla getirme 
     • İKİNCİ BÖLÜM
      • İfade ve Sorgu Usulü
       • İfade ve sorgunun tarzı
       • İfade alma ve sorguda yasak usuller
   • ALTINCI KISIM
    • Savunma
     • BİRİNCİ BÖLÜM
      • Müdafi Seçimi, Görevlendirilmesi, Görev ve Yetkileri
       • Şüphelinin veya sanığın müdafi seçimi
       • Müdafiin görevlendirilmesi
       • Müdafi görevini yerine getirmediğinde yapılacak işlem ve müdafilik görevinden yasaklanma
       • Şüpheli veya sanığın birden fazla olması hâlinde savunma
       • Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi
       • Müdafi ile görüşme
       • Kanunî temsilci veya eşin duruşmada hazır bulunması
       • Müdafiin görevlendirilmesinde usul
 • İKİNCİ KİTAP
  • Soruşturma
   • BİRİNCİ KISIM
    • Suçlara İlişkin İhbarlar ve Soruşturma
     • BİRİNCİ BÖLÜM
      • Soruşturmanın Gizliliği, Suçların İhbarı
       • Soruşturmanın gizliliği
       • İhbar ve şikâyet
       • Şüpheli ölümün ihbarı
     • İKİNCİ BÖLÜM
      • Soruşturma İşlemleri
       • Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının görevi
       • Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri
       • Soruşturmada Cumhuriyet savcısının hâkim kararı istemi
       • Soruşturmanın sulh ceza hâkimi tarafından yapılması
       • Adlî kolluk ve görevi
       • Diğer kolluk birimlerinin adlî kolluk görevi
       • Değerlendirme raporu yetkisi
       • Yönetmelik
       • Adlî kolluğun olay yerinde aldığı tedbirlere uyulmaması halinde yetkisi
       • Soruşturma evresinde yapılan işlemlerin tutanağa bağlanması
   • İKİNCİ KISIM
    • Kamu Davasının Açılması
     • BİRİNCİ BÖLÜM
      • Kamu Davasının Açılması
       • Kamu davasını açma görevi
       • Kamu davasını açmada takdir yetkisi
     • İKİNCİ BÖLÜM
      • Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar, İtiraz ve İddianamenin İadesi
       • Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar
       • Cumhuriyet savcısının kararına itiraz
       • İddianamenin iadesi
 • ÜÇÜNCÜ KİTAP
  • Kovuşturma Evresi
   • BİRİNCİ KISIM
    • Kamu Davasının Yürütülmesi
     • BİRİNCİ BÖLÜM
      • Duruşma Hazırlığı
       • İddianamenin kabulü ve duruşma hazırlığı
       • İddianamenin sanığa tebliği ve sanığın çağrılması
       • Sanığın savunma delillerinin toplanması istemi
       • Çağrılması reddedilen tanığın ve uzman kişinin doğrudan mahkemeye getirilmesi
       • Çağrılan tanıkların ad ve adreslerinin sanığa ve Cumhuriyet savcısına bildirilmesi
       • Tanık ve bilirkişinin naiple veya istinabe yoluyla dinlenmeleri
       • Tanık ve bilirkişinin dinleneceği günün bildirilmesi
     • İKİNCİ BÖLÜM
      • Duruşma
       • Duruşmanın açıklığı
       • Ses ve görüntü alıcı aletlerin kullanılması yasağı
       • Açıklığın kaldırılması hakkında karar
       • Zorunlu kapalılık
       • Kapalılık kararının ve nedenlerinin yazılması
       • Kapalı duruşmada bulunabilme
       • Duruşmada hazır bulunacaklar
       • Birden çok Cumhuriyet savcısı ve avukatın duruşmaya katılması
       • Ara verme
       • Duruşmanın başlaması
       • Başkan veya hâkimin görevi
       • Sanığın duruşmada hazır bulunmaması
       • Sanığın mahkemeden uzaklaşması
       • Sanığın yokluğunda duruşma
       • Sanığın duruşmadan bağışık tutulması
       • Sanığın müdafi gönderebilmesi
       • Sanık hazır bulunmaksızın yapılan duruşmada eski hâle getirme koşulu
       • Sanığın zorla getirilebilmesi
       • Sorgu sırasında sanığın mahkeme salonundan çıkarılabilmesi
       • Doğrudan soru yöneltme
       • Tercüman bulundurulacak hâller
     • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
      • Duruşmanın Düzen ve Disiplini
       • Hâkim veya başkanın yetkisi
       • Sanığın dışarı çıkarılması
       • Duruşma sırasında işlenen suç hakkında işlem
     • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
      • Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması
       • Delillerin ortaya konulması ve reddi
       • Delil ve olayın geç bildirilmesi
       • Tanığın duruşma salonundan ayrılması
       • Duruşmada anlatılması zorunlu belge ve tutanaklar
       • Duruşmada okunmayacak belgeler
       • Duruşmada okunmasıyla yetinilebilecek belgeler
       • Tanığın önceki ifadesinin okunması
       • Sanığın önceki ifadesinin okunması
       • Rapor, belge ve diğer yazıların okunması
       • Dinleme ve okumadan sonra diyeceğin sorulması
       • Delillerin tartışılması
       • Delilleri takdir yetkisi
       • Ceza mahkemelerinin ek yetkisi
     • BEŞİNCİ BÖLÜM
      • Duruşma Tutanağı
       • Duruşma tutanağı
       • Duruşma tutanağının başlığı
       • Duruşma tutanağının ispat gücü
   • İKİNCİ KISIM
    • Kamu Davasının Sona Ermesi
     • BİRİNCİ BÖLÜM
      • Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm
       • Duruşmanın sona ermesi ve hüküm
       • Karar ve hükümlerde gerekli oy sayısı
       • Hükmün konusu ve suçu değerlendirmede mahkemenin yetkisi
     • İKİNCİ BÖLÜM
      • Suç Niteliğinde Değişiklik
       • Suçun niteliğinin değişmesi
     • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
      • Karar ve Hüküm
       • Müzakereye katılacak hâkimler
       • Müzakerenin yönetimi
       • Oyların toplanması
       • Hükmün gerekçesinde gösterilmesi hususlar
       • Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması
       • Hükmün gerekçesi ve hüküm fıkrasının içereceği hususlar
 • DÖRDÜNCÜ KİTAP
  • Mağdur, Şikâyetçi, Malen Sorumlu, Katılan
   • BİRİNCİ KISIM
    • Suçun Mağduru ile Şikâyetçinin Hakları
     • Suçun mağduru ile şikâyetçinin çağırılması
     • Mağdur ile şikâyetçinin hakları
     • Mağdur ile davete uymamaları
     • Mağdur ile şikâyetçinin dinlenmesi
   • İKİNCİ KISIM
    • Kamu Davasına Katılma
     • Kamu davasına katılma
     • Katılma usulü
     • Katılanın hakları
     • Katılmanın davaya etkisi
     • Katılmadan önceki kararlara itiraz
     • Katılanın kanun yoluna başvurması
     • Katılmanın hükümsüz kalması
 • BEŞİNCİ KİTAP
  • Özel Yargılama Usulleri
   • BİRİNCİ KISIM
    • Gaiplerin ve Kaçakların Yargılanması, Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili, Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Usulü
     • BİRİNCİ BÖLÜM
      • Gaiplerin yargılanması
       • Gaibin tanımı ve yapılabilecek işlemler
       • Gaibe ihtar
       • Sanığa verilecek güvence belgesi
     • İKİNCİ BÖLÜM
      • Kaçakların Yargılanması
       • Kaçağın tanımı
       • Zorlama amaçlı elkoyma ve teminat belgesi
     • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
      • Tüzel kişilerin soruşturmada ve kovuşturmada temsili
       • Tüzel kişinin temsili
     • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
      • Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme
       • Seri muhakeme usulü
       • Basit yargılama usulü
       • Basit yargılama usulünde itiraz
   • İKİNCİ KISIM
    • Uzlaşma ve Müsadere
     • BİRİNCİ BÖLÜM
      • Uzlaşma
      • Mahkeme tarafından uzlaştırma
      • Birden çok fail bulunması halinde uzlaşma
     • İKİNCİ BÖLÜM
      • Müsadere usulü
       • Başvuru
       • Duruşma ve karar
       • Kanun yolu
       • Suç konusu olmayan eşyanın müsaderesi
 • ALTINCI KİTAP
  • Kanun Yolları
   • BİRİNCİ KISIM
    • Genel Hükümler
     • Kanun yollarına başvurma hakkı
     • Avukatın başvurma hakkı
     • Yasal temsilcinin ve eşin başvurma hakkı
     • Tutuklunun kanun yollarına başvurması
     • Kanun yolunun belirlenmesinde yanılma
     • Cumhuriyet savcısının başvuru sonucunun kapsamı
     • Cumhuriyet savcısının başvuru sonucunun kapsamı
     • Başvurudan vazgeçilmesi ve etkisi
   • İKİNCİ KISIM
    • Olağan Kanun Yolları
     • BİRİNCİ BÖLÜM
      • İtiraz
       • İtiraz olunabilecek kararlar
       • İtiraz usulü ve inceleme mercileri
       • İtirazın kararın yerine getirilmesinde etkisi
       • İtirazın Cumhuriyet savcısına ve karşı tarafa tebliği ile inceleme ve araştırma yapılması
       • Karar
     • İKİNCİ BÖLÜM
      • İstinaf
       • İstinaf
       • İstinaf istemi ve süresi
       • Eski hâle getirme süresi içinde istinaf süresinin işlemesi
       • İstinaf başvurusunun etkisi 
       • İstinaf isteminin hükmü veren mahkemece reddi 
       • İstinaf isteminin tebliği ve cevabı 
       • Dosyanın bölge adliye mahkemesinde tevzii 
       • Dosya üzerinde ön inceleme 
       • Bölge adliye mahkemesinde inceleme ve kovuşturma
       • Duruşma hazırlığı 
       • İstisnalar 
       • Sanık lehine başvurma hâlinde verilecek hüküm
       • Direnme yasağı
       • Özel kanunların temyize ilişkin hükümleri 
     • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
      • Temyiz 
       • Temyiz
       • Hükümden önceki kararların temyizi 
       • Temyiz nedeni 
       • Hukuka kesin aykırılık hâlleri 
       • Sanığın yararına olan kurallara aykırılık 
       • Temyiz istemi ve süresi 
       • Eski hâle getirme süresi içinde temyiz süresinin işlemesi 
       • Temyiz başvurusunun etkisi 
       • Temyiz başvurusunun içeriği 
       • Temyiz gerekçesi 
       • Temyiz isteminin kabule değer sayılmamasından dolayı hükmü veren mahkemece reddi 
       • Temyiz dilekçesinin tebliği ve cevabı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının görevi 
       • Temyiz isteminin reddi 
       • Duruşmalı inceleme 
       • Duruşmada usul 
       • Temyizde incelenecek hususlar 
       • Temyiz isteminin esastan reddi veya hükmün bozulması 
       • Yargıtayca davanın esasına hükmedilecek hâller, hukuka aykırılığın düzeltilmesi 
       • Yargıtay kararının gönderileceği merci 
       • Yargıtayda hükmün açıklanması
       • Hükmün bozulmasının diğer sanıklara etkisi 
       • Davaya yeniden bakacak mahkemenin işlemleri 
   • ÜÇÜNCÜ KISIM 
    • Olağanüstü Kanun Yolları 
     • BİRİNCİ BÖLÜM 
      • Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi 
       • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi 
       • Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığının itiraz yetkisi 
     • İKİNCİ BÖLÜM 
      • Kanun Yararına Bozma 
       • Kanun yararına bozma 
       • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kanun yararına başvurması 
     • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
      • Yargılamanın Yenilenmesi 
       • Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri 
       • İnfazın geri bırakılması veya durdurulması 
       • Yargılamanın yenilenmesine engel olmayan hâller 
       • Sanık veya hükümlünün aleyhine yargılamanın yenilenmesi nedenleri 
       • Yargılamanın yenilenmesinin kabul edilmeyeceği hâl 
       • Bir suça dayanan yenileme istemlerinin kabulü koşulları 
       • Yenileme istemi hakkında uygulanacak hükümler 
       • Yenileme isteminin kabule değer olup olmadığı kararı ve mercii 
       • Yenileme isteminin kabule değer görülmemesi nedenleri ve kabulü hâlinde yapılacak işlem 
       • Delillerin toplanması 
       • Yenileme isteminin esassız olmasından dolayı reddi, aksi takdirde kabulü 
       • Duruşma yapılmaksızın yenileme isteminin incelenmesi 
       • Yeniden duruşma sonucunda verilecek hüküm 
 • YEDİNCİ KİTAP 
  • Yargılama Giderleri ve Çeşitli Hükümler 
   • BİRİNCİ KISIM
    • Yargılama Giderleri 
     • Yargılama giderleri 
     • Sanığın yükümlülüğü 
     • Bağlantılı davalarda giderler 
     • Beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi hâlinde gider 
     • Karşılıklı hakaret hâllerinde gider 
     • Suç uydurma ve iftira gibi hâllerde gider 
     • Kanun yollarına başvuru sonucunda gider 
   • İKİNCİ KISIM 
    • Çeşitli Hükümler 
     • Adlî tatil 
     • Bilgi isteme 
     • Yönetmelik 
     • Kolluk görevlilerine yönelik özel hükümler 
     • Yürürlük 
     • Yürütme

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun kaynağına mevzuat.gov.tr‘den ulaşılabilir.