6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilip 14 Şubat 2011 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 • BAŞLANGIÇ
  • A) Kanunun uygulama alanı
   • I – Ticari hükümler
   • II – Ticari örf ve âdet
   • III – Ticari işler
   • IV – Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri
    • 1. Genel olarak
    • 2. Ticari davalar ve çekişmesiz yargı işlerinin görüleceği mahkemeler 
    • 3. Dava şartı olarak arabuluculuk
  • B) Çeşitli hükümler
   • I – Zamanaşımı
   • II – Teselsül karinesi
   • III – Ticari işlerde faiz
    • 1. Oran serbestisi ve bileşik faizin şartları
    • 2. Uygulanacak hükümler
    • 3. Faizin başlangıcı
 • BİRİNCİ KİTAP
  • Ticari İşletme
   • BİRİNCİ KISIM
    • Tacir
     • A) Ticari işletme
      • 1. Bütünlük ilkesi
     • B) Tacir
      • I – Gerçek kişiler
       • 1. Genel olarak
       • 2. Küçük ve kısıtlılar
       • 3. Ticaret yapmaktan menedilenler
       • 4. Esnaf
      • II – Tüzel kişiler
      • III – Donatma iştiraki
     • C) Tacir olmanın hükümleri
      • I – Genel olarak
      • II – Özel olarak
       • 1. Ticari iş karinesi
       • 2. Ücret isteme hakkı
       • 3. Fatura ve teyit mektubu
       • 4. Ücret ve sözleşme cezasının indirilmesi
       • 5. Ticari satış ve mal değişimi
   • İKİNCİ KISIM
    • Ticaret Sicili
     • A) Kuruluş
      • I – Genel olarak
      • II – Yönetim
      • III – Yönetmelik
     • B) Tescil
      • I – Şartları
       • 1. İstem
       • 2. İlgililer
       • 3. İstemin şekli
       • 4. Süre
       • 5. Değişiklikler
      • II – Sicil müdürünün görevleri
       • 1. İnceleme görevi ve geçici tescil
       • 2. Tescile davet ve ceza
       • 3. İtiraz
      • III – Açıklık
      • IV – Sonuçları
       • 1. Tescil ve ilanın üçüncü kişilere etkisi
       • 2. Görünüşe güven
       • 3. Sorumluluk
   • ÜÇÜNCÜ KISIM
    • Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
     • A) Ticaret unvanı
      • I – Kullanma zorunluluğu
       • 1. Genel olarak
       • 2. Tescil
      • II – Ticaret unvanının şekli
       • 1. Gerçek kişiler
       • 2. Tüzel kişiler
        • a) Kollektif ve komandit şirketler
        • b) Anonim, limited ve kooperatif şirketler
        • c) Tacir sayılan diğer tüzel kişiler ve donatma iştiraki
        • d) Ortak hükümler
       • 3. Ekler
       • 4. Ticaret unvanının devamı
       • 5. Şubeler
       • 6. Ticaret unvanının devri
      • III – Ticaret unvanının korunması
       • 1. İlke
       • 2. Bildirim ve ceza
       • 3. Unvanına tecavüz edilen kimsenin hakları
     • B) İşletme adı
   • DÖRDÜNCÜ KISIM
    • Haksız Rekabet
     • A) Genel olarak
      • I – Amaç ve ilke
      • II – Dürüstlük kuralına aykırı davranışlar, ticari uygulamalar
     • B) Hukuki sorumluluk
      • I – Çeşitli davalar
      • II – Çalıştıranın sorumluluğu
      • III – Basın, yayın, iletişim ve bilişim kuruluşlarının sorumluluğu
      • IV – Kararın ilanı
      • V – Zamanaşımı
      • VI – İhtiyati tedbirler
     • C) Ceza sorumluluğu
      • I – Cezayı gerektiren fiiller
      • II – Tüzel kişilerin cezai sorumluluğu
   • BEŞİNCİ KISIM
    • Ticari Defterler
     • A) Defter tutma ve envanter
      • I – Defter tutma yükümlülüğü
      • II – Defterlerin tutulması
      • III – Envanter
      • IV – Envanteri kolaylaştırıcı yöntemler
     • B) Açılış bilançosu, yılsonu finansal tabloları
      • I – Genel hükümler
       • 1. Düzenleme yükümü
       • 2. Düzenlemeye ilişkin ilkeler
       • 3. Dil ve para birimi
       • 4. İmza
      • II – Kalemlere ilişkin ilkeler
       • 1. Tamlık ve mahsup yasağı
       • 2. Bilançonun içeriği
       • 3. Aktifleştirme yasağı
       • 4. Karşılıklar
       • 5. Dönem ayırıcı hesaplar
       • 6. Sorumluluk ilişkileri
      • III – Değerleme ilkeleri
       • 1. Genel değerleme ilkeleri
       • 2. Varlıklar ile borçların değerleme ölçüleri
       • 3. İktisap ve üretim değerleri
       • 4. Değerlemeyi basitleştirici yöntemler
     • C) Saklama ve ibraz
      • I – Belgelerin saklanması, saklama süresi
      • II – Hukuki uyuşmazlıklarda ibraz
      • III – Uyuşmazlıklarda suret alınması
      • IV – Defterlerin tümüyle incelenmesi
      • V – Görüntü ve veri taşıyıcılara aktarılmış belgelerin ibrazı
      • VI – Ticarete yeni başlayanlar için uygulama
      • VII – Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun yetkisi
   • ALTINCI KISIM
    • Cari Hesap
     • A) Tanım ve şekil
     • B) Hükümleri
      • I – Genel olarak
      • II – Özel durumlar
       • 1. Ticari senetler
       • 2. Ücret ve giderler
       • 3. Hesap dışında kalan alacaklar
      • III – Bakiye
       • 1. Belirlenmesi
       • 2. Faiz
       • 3. Bileşik faiz ve sözleşme ile belirlenebilecek hükümler
      • IV – Bütünlük ilkesi
     • C) Cari hesabın sona ermesi
      • I – Genel olarak
      • II – Ölüm ve kısıtlılık hâlleri
     • D) Bakiyenin haczi
     • E) Zamanaşımı
   • YEDİNCİ KISIM
    • Acentelik
     • A) Genel olarak
      • I – Tanımı
      • II – Uygulama alanı
      • III – İnhisar
     • B) Acentenin yetkileri
      • I – Genel olarak
      • II – Özel ve yazılı yetki gerektiren hâller
      • III – Sözleşme yapma yetkisi
      • IV – Yetkisizlik
     • C) Acentenin borçları
      • I – Genel olarak
      • II – Haber verme yükümlülüğü
      • III – Önlemler
      • IV – Ödeme borcu
     • D) Acentenin hakları
      • I – Ücret
       • 1. Ücrete hak kazandıran işlemler
       • 2. Ücrete hak kazanma zamanı
       • 3. Ücretin miktarı
       • 4. Ücretin ödeme zamanı
      • II – Olağanüstü giderlerin karşılanması
      • III – Faiz isteme hakkı
      • IV – Hapis hakkı
     • E) Müvekkilin borçları
     • F) Acentelik sözleşmesinin sona ermesi
      • I – Sebepleri
      • II – Denkleştirme istemi
      • III – Rekabet yasağı anlaşması 
 • İKİNCİ KİTAP 
  • Ticaret Şirketleri
   • BİRİNCİ KISIM 
    • Genel Hükümler 
     • A) Türleri 
     • B) Tüzel kişilik ve ehliyet 
     • C) Uygulanacak kanun hükümleri 
     • D) Sermaye koyma borcu 
      • I – Konusu 
      • II – Hükmü 
       • 1. Genel olarak 
       • 2. Temerrüt faizi 
       • 3. Sorumlu olma 
       • 4. Karineler 
       • 5. Faiz ve ücret alma hakkı 
     • E) Ortakların kişisel alacaklıları 
     • F) Birleşme, bölünme ve tür değiştirme 
      • I – Uygulama alanı ve kavramlar 
       • 1. Uygulama alanı 
       • 2. Kavramlar 
      • II – Birleşme 
       • 1. Genel hükümler 
        • a) İlke 
        • b) Geçerli birleşmeler 
        • c) Tasfiye hâlindeki bir şirketin birleşmeye katılması 
        • d) Sermayenin kaybı veya borca batıklık hâlinde birleşmeye katılma 
       • 2. Ortaklık payları ve hakları 
        • a) Ortaklık payının ve haklarının korunması 
        • b) Ayrılma akçesi 
       • 3. Sermaye artırımı, yeni kuruluş ve ara bilanço 
        • a) Sermaye artırımı 
        • b) Yeni kuruluş 
        • c) Ara bilanço 
       • 4. Birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu 
        • a) Birleşme sözleşmesi 
         • aa) Birleşme sözleşmesinin yapılması 
         • bb) Birleşme sözleşmesinin içeriği 
        • b) Birleşme raporu 
        • c) Birleşme sözleşmesinin ve birleşme raporunun denetlenmesi 
       • 5. İnceleme hakkı ve malvarlığında değişiklikler 
        • a) İnceleme hakkı 
        • b) Malvarlığındaki değişikliklerle ilgili bilgiler 
        • c) Birleşme kararı 
       • 6. Kesinleşmeye ilişkin hükümler 
        • a) Ticaret siciline tescil 
        • b) Hukuki sonuçlar 
        • c) İlan 
       • 7. Sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi 
        • a) Uygulama alanı 
        • b) Kolaylıklar 
       • 8. Alacaklıların ve çalışanların korunması 
        • a) Alacakların teminat altına alınması 
        • b) Ortakların kişisel sorumlulukları ve iş ilişkilerinin geçmesi 
      • III – Bölünme 
       • 1. Genel hükümler 
        • a) İlke 
        • b) Geçerli bölünmeler 
        • c) Şirket paylarının ve haklarının korunması 
       • 2. Bölünmenin uygulanmasına ilişkin hükümler 
        • a) Sermayenin azaltılması 
        • b) Sermaye artırımı 
        • c) Yeni kuruluş 
        • d) Ara bilanço 
       • 3. Bölünme belgelerini inceleme hakkı 
        • a) Bölünme sözleşmesi ve bölünme planı 
         • aa) Genel olarak 
         • bb) Bölünme sözleşmesinin ve bölünme planının içeriği 
        • b) Bölünmenin dışında kalan malvarlığı 
        • c) Bölünme raporu 
         • aa) İçerik 
         • bb) Bölünme sözleşmesinin veya bölünme planının ve bölünme raporunun denetlenmesi 
        • d) İnceleme hakkı 
        • e) Malvarlığındaki değişikliklerle ilgili bilgiler 
       • 4. Bölünme kararı 
       • 5. Korunmaya ilişkin hükümler 
        • a) Alacaklıların korunması 
         • aa) Çağrı 
         • bb) Alacakların teminat altına alınması 
        • b) Sorumluluk 
         • aa) Bölünmeye katılan şirketlerin ikinci derecede sorumluluğu 
         • bb) Ortakların kişisel sorumluluğu 
       • 6. İş ilişkilerinin geçmesi 
       • 7. Ticaret siciline tescil ve geçerlilik 
      • IV – Tür değiştirme 
       • 1. Genel hükümler 
        • a) İlke 
        • b) Geçerli tür değiştirmeler 
        • c) Kollektif ve komandit şirketlerin tür değiştirmelerine ilişkin özel düzenleme 
       • 2. Şirket payının ve haklarının korunması 
       • 3. Kuruluş ve ara bilanço 
       • 4. Tür değiştirme planı 
       • 5. Tür değiştirme raporu 
       • 6. Tür değiştirme planının ve tür değiştirme raporunun denetlenmesi 
       • 7. İnceleme hakkı 
       • 8. Tür değiştirme kararı ve tescil 
       • 9. Alacaklıların ve çalışanların korunması 
      • V – Ortak hükümler 
       • 1. Ortaklık paylarının ve ortaklık haklarının incelenmesi 
       • 2. Birleşmenin, bölünmenin ve tür değiştirmenin iptali ve eksikliklerin sonuçları 
       • 3. Sorumluluk 
      • VI – Ticari işletme ile ilgili birleşme ve tür değiştirme 
     • G) Şirketler topluluğu 
      • I – Hâkim ve bağlı şirket 
      • II – Pay ve oy oranlarının hesaplanması 
      • III – Karşılıklı iştirak 
      • IV – Bildirim, tescil ve ilan yükümlülükleri 
      • V – Bağlı ve hâkim şirketlerin raporları 
      • VI – Bağlı şirketler hakkında bilgi alma 
      • VII – Hakların donması 
      • VIII – Sorumluluk 
       • 1. Hâkimiyetin hukuka aykırı kullanılması 
       • 2. Tam hâkimiyet hâlinde 
        • a) Talimat 
        • b) İstisna 
        • c) Bağlı şirketin organlarının şirkete ve pay sahiplerine karşı sorumsuzluğu 
        • d) Şirket alacaklılarının dava hakkı 
      • IX – Çeşitli hükümler 
       • 1. Özel denetim 
       • 2. Satın alma hakkı 
       • 3. Güvenden doğan sorumluluk 
     • H) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının düzenleme ve denetleme yetkisi 
   • İKİNCİ KISIM 
    • Kollektif Şirket 
     • BİRİNCİ BÖLÜM 
      • Şirketin Niteliği ve Kuruluşu 
       • A) Tanım 
       • B) Sözleşme 
        • I – Şekil 
        • II – Zorunlu kayıtlar 
        • III – Noksanlıklar 
       • C) Tescil 
        • I – Yükümlülük 
        • II – Yükümlülüğün yerine getirilmemesi 
     • İKİNCİ BÖLÜM 
      • Ortaklar Arasındaki İlişkiler 
       • A) Sözleşme serbestisi 
       • B) Şirketin yönetimi 
        • I – Yönetimin kime ait olduğu 
         • 1. Genel olarak 
         • 2. Görevden alma 
          • a) Şirket sözleşmesiyle atama 
          • b) Ortaklar kararıyla atama 
         • 3. Yönetim işlerinde yalnız başına veya birlikte hareket 
         • 4. Diğer ortakların itirazı 
        • II – Yönetimin kapsamı 
        • III – Faiz verme borcu 
       • C) Denetim 
       • D) Oy hakkı ve kararlar 
       • E) Kâr payı hakkı ve zarara katılma 
        • I – Finansal tablolarının çıkarılması 
        • II – Ortağın istemleri 
        • III- Zarar payı 
       • F) Rekabet yasağı 
        • I – Kural 
        • II – Aykırı hareket 
     • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
      • Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri 
       • A) Tüzel kişiliğin kazanılması 
       • B) Temsil 
        • I – Kapsam 
        • II – Hükümleri 
        • III – Temsil yetkisinin kaldırılması 
       • C) Şirket alacaklılarının durumu 
        • I – Ortakların kişisel sorumluluğu 
        • II- Sorumluluğun derecesi 
        • III – Mahkeme kararı 
        • IV- İflas 
         • 1. Şirketin iflası 
         • 2. Şirketin ve ortakların iflası 
         • 3. Ortakların hakları 
        • V – Takas 
     • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
      • Şirketin Sona Ermesi ve Ortağın Ayrılması 
       • A) Sona erme 
        • I – Sebepleri 
         • 1. Genel olarak 
         • 2. İstisnalar 
         • 3. Haklı sebepler 
         • 4. Özel durumlar 
          • a) Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi 
          • b) Karine 
         • 5. Kişisel alacaklıların durumu 
          • a) Şirket süresinin uzatılması hâlinde itiraz hakkı 
          • b) Haciz ve şirketin feshini isteme hakkı 
        • II – Hükümleri 
         • 1. Tescil ve ilan 
         • 2. Ortakların yönetim haklarının sona ermesi 
         • 3. Geçici yönetim 
       • B) Ortakların şirketten ayrılması 
        • I Özel durumlar 
         • 1. Ortağın ölümü 
         • 2. Ortağın iflası 
         • 3. Haklı sebepler 
         • 4. Fesih ihbarı 
         • 5. İki kişilik şirkette 
          • a) Haklı sebeplerin varlığında 
          • b) Diğer sebeplerin varlığında 
        • II – Hükümler 
         • 1. Tescil 
         • 2. Ayrılan ortağın payı 
          • a) Hesaplama şekli 
          • b) Ödeme şekli 
          • c) Ödeme zamanı 
          • d) Tamamlanmamış işler 
          • e) Zamanaşımı 
          • f) Özel durumlar 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun kaynağına mevzuat.gov.tr‘den ulaşılabilir.

1.5.6102-2