5737 Sayılı Vakıflar Kanunu

20 Şubat 2008 tarihinde kabul edilen 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu, 27 Şubat 2008 tarihli 26800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 4Kanun, 4 kısım 8 bölüm oluşmaktadır.

 •  BİRİNCİ KISIM 
  •  Amaç, Kapsam ve Tanımlar 
   •  Amaç 
   •  Kapsam 
   •  Tanımlar 
 • İKİNCİ KISIM 
  • Vakıflarla İlgili Hükümler 
   • BİRİNCİ BÖLÜM 
    • Tüzel Kişilik, Ehliyet, Yönetim, Temsil 
     • Tüzel kişilik 
     • Yeni vakıfların kuruluşu, mal varlığı, şube ve temsilcilikleri 
     • Yönetim ve temsil şekli 
     • Genel Müdürlükçe yönetilecek ve temsil edilecek vakıflar 
     • Yeni vakıf organlarının tamamlanması 
     • Vakıf yöneticisi olamayacaklar 
     • Vakıf yöneticilerinin sorumlulukları ve görevden alınması 
     • İdarî para cezası 
   • İKİNCİ BÖLÜM 
    • Vakıf Malları ve Faaliyetleri 
    • Vakıfların mal edinmesi, akar cinsinden olan malların değiştirilmesi 
    • Taşınmazların vakıfları adına tescili 
    • Amaç ve işlev değişikliği 
    • Hayrat taşınmazların nitelikleri ve değerlendirilmesi 
    • Hayrat taşınmazların tahsisi 
    • Taşınmazların vakfına dönmesi 
    • Taviz bedeli 
    • Taviz bedelinin tahsil şekli 
    • Kiralama 
    • Vakıf ormanları 
    • Vakıf kültür varlıklarının korunması ve imar uygulamalarının bildirilmesi 
    • Zilyetlik yoluyla kazanım 
    • Sigorta 
    • Uluslararası faaliyet 
    • İktisadî işletme ve şirket kurulması 
    • Sona eren veya dağıtılan yeni vakıfların mal ve hakları 
   • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
    • Vakıf Kültür ve Tabiat Varlıkları 
     • Vakıf kültür varlıklarının tespiti, tescili ve yaşatılması 
     • Vakıf kültür ve tabiat varlıklarının korunması 
     • Vakıf kültür varlıklarının devri 
   • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
    • Vakıfların Muhasebesi ve Denetimi 
     • Vakıf muhasebesi 
     • Beyanname verme yükümlülüğü 
     • Vakıfların denetimi 
     • Yönetim ve temsil masrafı 
 • ÜÇÜNCÜ KISIM 
  • Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar Meclisi, Genel Müdürlük Teşkilâtı ve İstihdam 
   • BİRİNCİ BÖLÜM 
    • Vakıflar Genel Müdürlüğü 
     • Vakıflar Genel Müdürlüğü 
     • Genel Müdürlüğün görevleri 
     • Genel Müdürlüğün denetimi 
     • Genel Müdürlüğün bütçesi 
     • Genel Müdürlüğün gelirleri 
     • Bazı gelirler ile bağışların harcanması 
   • İKİNCİ BÖLÜM 
    • Vakıflar Meclisi 
     • Meclisin oluşumu 
      • Meclisin görevleri 
      • Meclis üyelerinin nitelikleri ve görev süresi 
      • Meclis üyelerinin yenilenmesi ve huzur hakkı 
      • Meclisin toplantı şekli ve karar nisabı 
      • Meclis üyelerince uyulması gereken hususlar 
   • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
    • Teşkilât
     • Merkez teşkilâtı 
     • Genel Müdür 
     • Genel müdür yardımcıları 
     • Ana hizmet birimleri 
     • Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığı 
     • Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığı 
     • Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı 
     • Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığı 
     • Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı 
     • Kültür ve Tescil Daire Başkanlığı 
     • Dış İlişkiler Daire Başkanlığı 
     • Danışma ve denetim birimleri 
     • Hukuk Müşavirliği 
     • Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 
     • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 
     • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
     • Yardımcı hizmet birimleri 
     • İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 
     • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 
     • Taşra teşkilâtı 
   • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
    • İstihdam 
     • Personel rejimi 
     • Atamalar 
     • Vakıf Uzmanı ve Vakıf Uzman Yardımcısı 
     • Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı 
     • Kadro iptal ve ihdasları 
     • Performans ve vekalet ücreti 
 • DÖRDÜNCÜ KISIM 
  • Çeşitli Hükümler 
   • Görev ve yetki 
   • Yetki devri 
   • İntifa hakkı 
   • Mülhak vakıflarda hasım gösterilme 
   • Muafiyet ve istisnalar 
   • Dava ve icra takibi ile alacaklardan vazgeçme 
   • Değiştirilen hükümler 
   • Yürürlükten kaldırılan hükümler 
   • Yürürlük 
   • Yürütme 

5737 Sayılı Vakıflar Kanunu’nun ayrıntılı maddelerini mevzuat.gov.tr‘den inceleyebilirsiniz.

1.5.5737