5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 30 Mart 2005 tarihinde kabul edilip 31 Mart 2005 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun iki kısım, dört bölüm ve kırk üç maddeden oluşmakta.

 • BİRİNCİ KISIM
  • Genel Hükümler
   • BİRİNCİ BÖLÜM
    • Amaç ve Kapsam, Tanım, Kanunîlik İlkesi ve Kanunun Uygulama Alanı
     • Amaç ve kapsam
      • Tanım
      • Genel kanun niteliği
      • Kanunîlik ilkesi
      • Zaman bakımından uygulama
      • Yer bakımından uygulama
   • İKİNCİ BÖLÜM
    • Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları
     • Kabahatin ihmali davranışla işlenmesi
     • Organ veya temsilcinin davranışından dolayı sorumluluk
     • Kast veya taksir
     • Hata
     • Sorumluluk
     • Hukuka uygunluk nedenleri ile kusurluluğu ortadan kaldıran nedenler
     • Teşebbüs
     • İştirak
     • İçtima
   • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
    • İdarî Yaptırımlar
     • Yaptırım Türleri
     • İdarî para cezası
     • Mülkiyetin kamuya geçirilmesi
     • Saklı tutulan hükümler
     • Soruşturma zamanaşımı 
     • Yerine getirme zamanaşımı
   • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
    • Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yolları
     • İdarî yaptırım kararı verme yetkisi
     • Cumhuriyet savcısının karar verme yetkisi
     • Mahkemenin karar verme yetkisi
     • İdarî yaptırım kararı
     • Kararların tebliği
     • Başvuru yolu
     • Başvurunun incelenmesi
     • İtiraz yolu
     • Vazgeçme ve kabul
     • Masrafların ve vekalet ücretinin ödenmesi
 • İKİNCİ KISIM
  • Çeşitli Kabahatler
   • Emre aykırı davranış
   • Dilencilik
   • Kumar
   • Sarhoşluk
   • Gürültü
   • Rahatsız etme
   • İşgal
   • Tütün mamullerinin tüketilmesi
   • Kimliği bildirmeme
   • Çevreyi kirletme
   • Afiş asma
   • Asılsız ihbar
   • Silah taşıma
   • Tüzel kişilerin sorumluluğu
   • Tüzel kişilerin bildirim yükümlülüğü
   • Yürürlük
   • Yürütme

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun kaynağına mevzuat.gov.tr‘den ulaşılabilir.

1.5.5326