5393 sayılı Belediye Kanunu

5393 sayılı Belediye Kanunu, 3 Temmuz 2005 tarihinde kabul edilip 13 Temmuz 2005 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 • BİRİNCİ KISIM
  • Genel Hükümler
   • BİRİNCİ BÖLÜM
    • Amaç, Kapsam ve Tanımlar
     • Amaç
     • Kapsam
     • Tanımlar
   • İKİNCİ BÖLÜM
    • Belediyenin Kuruluşu ve Sınırları
     • Kuruluş
     • Sınırların tespiti
     • Sınırların kesinleşmesi
     • Sınır uyuşmazlıklarının çözümü
     • Birleşme ve katılma
     • Mahalle ve yönetimi
     • Belde adının değiştirilmesi
     • Tüzel kişiliğin sona erdirilmesi
     • Kararlarının uygulanması ve nüfus
     • Hemşehri hukuku
   • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
    • Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
     • Belediyenin görev ve sorumlulukları
     • Belediyenin yetkileri ve imtiyazları
     • Belediyeye tanınan muafiyet
 • İKİNCİ KISIM
  • Belediyenin Organları
   • BİRİNCİ BÖLÜM
    • Belediye Meclisi
     • Belediye meclisi
     • Meclisin görev ve yetkileri
     • Başkanlık divanı
     • Meclis toplantısı
     • Gündem
     • Toplantı ve karar yeter sayısı
     • Meclis kararlarının kesinleşmesi
     • İhtisas komisyonları
     • Denetim komisyonu
     • Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları
     • Başkan ve meclis üyelerinin görüşmelere katılamayacağı durumlar
     • Başkan ve meclis üyelerinin yükümlülükleri
     • Meclis üyeliğinin sona ermesi
     • Meclisin feshi
     • Boşalan meclisin görevinin yerine getirilmesi
     • Huzur ve izin hakkı
   • İKİNCİ BÖLÜM
    • Belediye Encümeni
     • Belediye encümeni
     • Encümenin görev ve yetkileri
     • Encümen toplantısı
     • Encümen üyelerine verilecek ödenek
   • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
    • Belediye Başkanı
     • Belediye başkanı
     • Belediye başkanının görev ve yetkileri
     • Belediye başkanının özlük hakları
     • Başkan vekili
     • Stratejik plân ve performans programı
     • Yetki devri
     • İhtilâf hâli
     • Belediye başkanlığının sona ermesi
     • Belediye başkanlığının boşalması hâlinde yapılacak işlemler
     • Belediye başkanı görevlendirilmesi
   • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
    • Organlara İlişkin Ortak Hükümler
     • Görevden uzaklaştırma
 • ÜÇÜNCÜ KISIM
  • Belediye Teşkilâtı
   • BİRİNCİ BÖLÜM
    • Belediye Teşkilâtı ve Personeli
     • Belediye teşkilâtı
     • Norm kadro ve personel istihdamı
     • Personel devri
   • İKİNCİ BÖLÜM
    • Belediye Zabıtası, İtfaiye ve Acil Durum Plânlaması
     • Zabıtanın görev ve yetkileri
     • İtfaiye
     • Acil durum plânlaması
 • DÖRDÜNCÜ KISIM
  • Belediyelerin Denetimi
   • Denetimin amacı
   • Denetimin kapsamı ve türleri
   • Faaliyet raporu
   • Hizmetlerde aksama
   • Denetimle ilgili diğer hükümler
 • BEŞİNCİ KISIM
  • Malî Hükümler
   • BİRİNCİ BÖLÜM
    • Belediyenin Gelir ve Giderleri
     • Belediyenin gelirleri
     • Belediyenin giderleri
   • İKİNCİ BÖLÜM
    • Belediye Bütçesi
     • Belediye Bütçesi
     • Bütçenin hazırlanması ve kabulü
     • Harcama yetkilisi
     • Kesinhesap
     • Bütçe sistemi
     • Geçmiş yıl bütçesinin devamı
     • Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri
   • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
    • Borçlanma ve İktisadî Girişimler
    • Borçlanma
    • Arsa ve konut üretimi
    • Şirket kurulması
    • İşletme tesisi
    • Borç ve alacakların takas ve mahsubu
 • ALTINCI KISIM
  • Çeşitli ve Son Hükümler
   • BİRİNCİ BÖLÜM
    • Çeşitli Hükümler
     • Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı
     • Yurt dışı ilişkileri
     • Diğer kuruluşlarla ilişkiler
     • Kent Konseyi
     • Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım
     • Yazışma
     • Belediye tasarrufundaki yerler
     • Şehirlerarası özel otobüs terminali işletmesi ve akaryakıt istasyonları
     • Ad verme, tanıtıcı amblem ve flama kullanımı
     • Avukatlık ücretinin dağıtımı
     • Yeniden değerleme oranının uygulanması
     • Uygulanmayacak hükümler
   • İKİNCİ BÖLÜM
    • Değiştirilen, Eklenen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
   • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
    • Geçici ve Son Hükümler
     • Asansör yıllık kontrol faaliyetlerine ilişkin sorumluluk
     • Yürürlük
     • Yürütme