657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14 Temmuz 1965 tarihinde kabul edilerek 23 Temmuz 1965 tarihli 12056 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun bölüm ve madde sıramaları şu başlıklar halindedir:

 • KISIM – I
  • Genel Hükümler
   • BÖLÜM: 1
    • Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri
     • Kapsam
     • Amaç
     • Temel ilkeler
      • Sınıflandırma
      • Kariyer
      • Liyakat
     • İstihdam şekilleri
      • Memur
      • Sözleşmeli personel
      • İşçiler
    • BÖLÜM: 2
     • Ödevler ve Sorumluluklar
      • Sadakat
      • Tarafsızlık ve devlete bağlılık
      • Davranış ve işbirliği
      • Yurt dışında davranış
      • Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları
      • Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları
      • Kişisel sorumluluk ve zarar
      • Kişilerin uğradıkları zararlar
      • Mal bildirimi
      • Basına bilgi veya demeç verme
      • Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi
    • BÖLÜM: 3
     • Genel Haklar
      • Uygulamayı isteme hakkı
      • Güvenlik
      • Emeklilik
      • Çekilme
      • Müracaat, şikayet ve dava açma
      • Sendika kurma
      • İzin
      • Kovuşturma ve yargılama
      • İsnat ve iftiralara karşı koruma
    • BÖLÜM: 4
     • Yasaklar
      • Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı
      • Grev yasağı
      • Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı
      • Hediye alma, menfaat sağlama yasağı
      • Gizli bilgileri açıklama yasağı
 • KISIM – II
  • Sınıflandırma
   • Sınıf
   • Kadroların tespiti
   • Kadroların hazırlanması
   • Kadro cetvelleri
   • Tesis edilen sınıflar
    1. GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI
    2. TEKNİK HİZMETLER SINIFI
    3. SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI
    4. EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI
    5. AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI
    6. DİN HİZMETLERİ SINIFI
    7. EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI
    8. JANDARMA HİZMETLERİ SINIFI
    9. SAHİL GÜVENLİK HİZMETLERİ SINIFI 
    10. YARDIMCI HİZMETLER SINIFI
    11. MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI
    12. MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI
     • ORTAK HÜKÜMLER
   • Yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme
   • Kademe
   • Sınıf dışında kadro ihdas edilemiyeceği
   • Memuriyete girişte yaş
   • Sınıflandırmada öğrenim unsuru
   • Yetişme ve deneme süresi
   • Göstergeler
    • Aylık Göstergesi
    • Ek Gösterge
 • KISIM – III
  • Devlet Memurluğuna Alınma
   • BÖLÜM:1
    • Usul
     • Atama yapılacak boş kadroların bildirilmesi
     • Duyurma
   • BÖLÜM : 2
    • Şartlar
     • Genel ve özel şartlar
      • A) Genel şartlar
      • B) Özel şartlar
   • BÖLÜM: 3
    • Adaylık
     • Adaylığa kabul edilme
     • Adayların yetiştirilmesi
     • Adaylık süresi sonunda başarısızlık
 • KISIM – IV
  • Hizmet Şartları ve Şekiller
   • BÖLÜM: 1
    • Atanma
     • Asli memurluğa atanma
     • İstisnai memurluklar
     • İstisnai memurluklara atanmada aranacak şartlar
     • İstisnai memurluklara atananlara bu Kanunun uygulanacak hükümleri
     • Bakan müşaviri
     • Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi
     • İşe başlamama halinde yapılacak işlem
   • BÖLÜM: 2
    • Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler
     • Kademe ve kademe ilerlemesi
     • İdari görevlere atanma
     • İstisnai memurluklarda derece yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri
     • Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme
   • BÖLÜM: 3
    • Yer Değiştirmeler
     • Yer değiştirme suretiyle atanma
     • Karşılıklı olarak yer değiştirme
     • Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri
     • Memurların diğer kurumlardan bu Kanuna tabi kurumlara geçmeleri
     • Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi
     • Yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluşta hizmet alma
     • Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilme
     • Silah altına alınma
     • Terhis edilenlerin görevlerine dönmeleri
     • Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları
     • Seferde veya talim ve manevra için hazarda silah altına alınanların askerlik sürelerinin kademe ve derece intibakları
     • Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları
     • İkinci görev yasağı
     • İkinci görev verilecek memurlar ve görevler
     • Ders görevi
     • Birleşemiyecek görevler
     • Kadroları kaldırılan devlet memurları
     • Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları
     • Emeklilerin yeniden hizmete alınması
   • BÖLÜM: 4
    • Memurluğun Sona Ermesi
     • Çekilme
     • Çekilmede devir ve teslim süresi
     • Olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulü
     • Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları
     • Memurluğun sona ermesi
   • BÖLÜM: 5
    • Çalışma Saatleri, İzinler
     • Çalışma saatleri
     • Günlük çalışma saatlerinin tesbiti
     • Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti
     • Yıllık izin
     • Yıllık izinlerin kullanılışı
     • Mazeret izni
     • Hastalık ve refakat izni
     • İyileşme halinde göreve dönüş
     • Raporları verecek hekim ve sağlık kurulları hakkında Yönetmelik
     • Aylıksız izin
   • BÖLÜM: 6
    • Özlük Dosyası
     • Memur bilgi sistemi, özlük dosyası
   • BÖLÜM: 7
    • Disiplin
     • Disiplin amiri ve disiplin cezaları
     • Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller
      • A – Uyarma
      • B – Kınama
      • C – Aylıktan kesme
      • D – Kademe ilerlemesinin durdurulması
      • E – Devlet memurluğundan çıkarma
     • Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar
    • Zamanaşımı
    • Karar süresi
    • Yüksek disiplin kurullarının karar usulü, memurun hakkı
    • Savunma hakkı
    • Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi
    • Uygulama
    • Disiplin cezalarının bir süre sonra özlük dosyasından silinmesi
    • Disiplin kurulları ve disiplin amirleri
    • İtiraz
    • İtiraz süresi ve yapılacak işlem
   • BÖLÜM: 8
    • Görevden Uzaklaştırma
     • Görevden uzaklaştırma
     • Yetkililer
     • Görevden uzaklaştıran amirin sorumluluğu
     • Ceza kovuşturması sırasında görevden uzaklaştırma
     • Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü
     • Tedbirin kaldırılması
     • Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller
     • Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasında amirin takdiri
     • Süre
 • KISIM – V
  • Mali Hükümler
   • Kapsam
   • Deyimler
    • A) Aylık
    • B) Sözleşmeli ücreti
    • C) Gündelik
    • Ç) Ödül
    • D) Temsil giderleri
    • E) Ders görevi ücreti
    • F) Fazla çalışma ücreti
    • G) a) İş güçlüğü zammı
     • b) İş riski zammı
     • c) Eleman teminindeki güçlük zammı
     • d) Mali sorumluluk tazminatı
   • Gösterge tabloları
   • Kademe aylığı
   • Derece aylığı
   • Derecelerin ilk ve en yüksek kademe aylıkları
   • Zam ve Tazminatlar
    • I – Zamlar
    • II- Tazminatlar
     • A – ÖZEL HİZMET TAZMİNATI
     • B – EĞİTİM, ÖĞRETİM TAZMİNATI
     • C) DİN HİZMETLERİ TAZMİNATI
     • D) EMNİYET HİZMETLERİ TAZMİNATI
     • E) MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ ÖZEL HİZMET TAZMİNATI
     • F) DENETİM TAZMİNATI
    • III- Ortak Hükümler
     • Her sınıfın son aylık derecesi ve en çok aylık miktarı
     • Katsayı
     • Yurt dışında aylıklar
     • Dış memleketler aylık katsayısı
     • Adayların aylıkları
     • Asaleti onaylanan memurların kademe ilerlemeleri
     • Kademe ilerlemesinde verilecek aylık
     • Derece değişikliğinde verilecek aylık
     • Başka sınıfa geçen memurun alacağı aylık
     • İstisnai memurluklardan ayrılanların durumu
     • İstisnai memuriyetlere
     • Aylığın ödeme zamanı ve Esasları
     • Açıktan atanmada aylığa hak kazanma
     • Kademe ilerlemisinde aylığa hak kazanma
     • Derece değişikliğinde aylığa hak kazanma
     • Başka bir sınıfa geçmede aylığa hak kazanma
     • Görev yeri değiştirilen memurların aylıkları
     • İzin veya geçici görevde iken görev yeri değiştirilen memurların aylıkları
     • Sayman ve sayman mutemetlerinin devir süreleri ve aylıkları
     • Görev yeri değiştirilenlerden eski görevlerine devamları tebliğ edilenlerin aylıkları
     • Vekalet aylığına hak kazanma
     • Vekalet görevinin fiilen yapılması şartı
     • Vekalet, ikinci görev aylık ve ücretleri ile diğer ödemeler
     • Ders ve konferans ücretleri
     • Yolluk giderleri ve gündelikleri
     • Fazla çalışma ücreti
     • Temsil giderleri ve yönetmeliği
     • Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurların aylıkları
     • Yurt dışındaki memurlardan geçici görevle merkeze çağrılanların aylıkları
     • Yurt dışında görevli memurlardan farklı katsayılı memlekete atananların aylıkları
     • Hazarda eğitim ve manevra için silah altına alınanların aylıklarının ödenmesi
     • Seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan memurların aylıklarının ödenmesi
     • Sefer haline geçişte silah altında bulunan memurların aylıkları
     • Silah altına alınmazdan önce kadrolarından açıkta bulunanların aylıkları
 • KISIM – VI
  • Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • Emeklilik hakları
   • Hastalık ve analık sigortası
   • Yeniden işe alıştırma
   • Ek sosyal sigorta ve Yardımlaşma
   • Memurların sosyal tesis ihtiyaçları
   • Devlet memurları için konut kredisi
   • Devlet memurları için konut
    • Bazı devlet memurları için konut tahsisi
   • Öğrenim bursları ve yurtları
    • Sınıfta kalan çocuklar için burs verilemiyeceği
    • Mahrumiyet yerinden başka yere atanan, ölen, emekliye ayrılanların burs haklarının devamı
    • Aile yardımı ödeneği
    • Aile yardımı ödeneğinin ödeme usulü
    • Aile yardımı ödeneğine hak kazanma
    • Aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme
    • Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmiyecek haller
    • Doğum yardımı ödeneği
    • Ölüm yardımı ödeneği
    • Cenaze giderleri
    • Giyecek yardımı
    • Yiyecek yardımı
    • Yakacak yardımı
 • KISIM – VII
  • Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
   • Kurumların memurlarını hizmet içinde yetiştirme esasları
   • Eğitim birimleri
   • Eğitim merkezleri
   • Devlet memurları eğitimi genel planı
   • Yurt dışında yetiştirme
   • Rapor verme
   • Koordinasyon ve denetleme
   • Devlet memurluğuna eleman yetiştirilmesi
   • Seçme usulü
   • Öğrenci okutma şartlarını düzenliyen yönetmelikler
   • Mecburi hizmet
   • Mecburi hizmetle ilgili yükümlülükler
 • KISIM – VIII
  • Çeşitli Hükümler
   • Danışma kurulları
   • Yüksek danışma kurulu
   • Kamu personeli yüksek kurulu karar verme usulü
   • Devlet memurlurı yüksek kurulu
   • Diğer personel için kurulacak kurullar
   • Kamu personeli bilgi sistemi
   • Türk silahlı kuvvetlerinde çalışan memurlara uygulanmıyacak maddeler
   • Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan memurlara uygulanmaya devam olunacak hükümler
   • İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri öğrenim üyeleri ve yardımcılarına uygulanmıyacak maddeler
   • Dışişleri Bakanlığınca derhal gerekli görülecek kadrolar
   • 22 Ocak 1962 tarihli ve 1 sayılı kanunun değiştirilmesi
   • Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme
   • Geçici süreli görevlendirme şartları
   • Kıyafet mecburiyeti
   • İkamet mecburiyeti
   • Bazı görevlere atamalar
   • Yurtdışı Eğitim Masraflarının Tahsili
   • Yurt İçinde Okutulan Öğrencilerin Mecburi Hizmet Yükümlülüğü
   • Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirme
   • Yurt dışı eğitim
   • Uzman istihdamı
   • Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma
   • Taşra teşkilatında uzman istihdamı
 • KISIM – IX
  • Geçici Hükümler
   • Sınıf hakkındaki tekliflerin iki ay zarfında bildirilmesi
   • Düzenlenecek kadroların Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığına bildirilmesi
   • İntibak işlemlerinin başlangıç tarihi
   • Sınıflara girecek personelin intibakını yapacak merci
   • Memurların intibakında mali esaslar
   • Daimi hizmetlilerin intibakında mali esaslar
   • Geçici hizmetlilerin intibakında mali esaslar
   • Kadroya bağlı yevmiyeli personel ile işçilerin intibakında mali esaslar
   • Belirli sınıflara döneceklerin kıdem hakkı
   • Belirli sınıflara dönecekler
   • Öğretmenlik mesleğine döneceklere tanınan kıdem hakkı
   • Memuriyet dışında sağlık hizmetleri ve teknik hizmetlerde çalışmış olanların geçmiş hiz- metlerinin değerlendirilmesi
   • Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde çalıştırılan personele uygulanacak mali hükümler
   • İntibak işlerinde uyulacak esas ve ölçüler
   • Eski hükümlerin kimlere uygulanacağı
   • Ödeneklerle ilgili eski hükümlerin uygulanma süresi
   • Kademelerde ve kademe içinde intibak
   • 334 sayılı kanundan faydalananların emekli ikramiyesi
   • İntibak hükümlerinin şekil ve şartlarının yönetmelikte belirtilmesi
   • Bu Kanunda öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar eskilerinin hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı
   • Ödemelerin başlangıç tarihi
   • İntibak ve uygulama komisyonu
   • Avukatlık vekâlet ücreti
   • Geçiş hükümleri
 • EK GEÇİCİ MADDELER
  • Sınıflara intibak
  • Öğrenim durumu değişmeyenlerin derece ve kademelere intibak
  • Öğrenim durumları değişenlerin intibakı
  • İntibakta esas alınacak derece ve kademeleri ayrıca tespit olunanlar
  • Sonsuz izinli cami görevlilerinin durumu
  • Hakimler, hakim yardımcıları, savcılar, savcı yardımcıları, Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları
  • 3659 ve 2847 sayılı kanunlar ile bunların ek ve değişikliklerine tabi kurumlar
  • Tiyatro, opera, bale sanatkarları ve orkestra teknik personeli
  • Belediye Opera ve Tiyatroları, Şehir ve Belediye Konservatuvar ve Orkestrası
  • Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası üyeleri
  • Tiyatro, opera, bale sanatkarları ile orkestra teknik personelinin intibakı
  • Devlet sanatçıları ve sanatkarlar
  • Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü Sanatkarları
  • Bu Kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde çalışanlar ile sözleşmeli personel hakkında uygulanacak hükümler
  • 657 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan kurumlar mensuplarına uygulanacak katsayı
  • Memur Yardımlaşma Kurumu Keseneği
  • Ek geçici 7, 9, 12,13 ve 14 üncü maddeler kapsamına giren personele, bu kanuna tabi memurlara, ödenenler dışında ödeme yapılamıyacağı ve bunlara uygulanacak diğer hükümler
  • Doktora Master ve Uzmanlık yapanların intibaklarında değerlendirilecek süre
  • Bu Kanun kapsamı dışında kalan kurumlar personeline 68 inci maddenin uygulanacağı
  • Dışişleri Bakanlığı dış kuruluşlarında çalışan hizmetlilerin intibakı
  • İntibaklar sırasında görevde olmayanlar hakkında uygulanacak işlem
  • Mecburi hizmetlilerin yükümlülüklerinin ortadan kalkması
  • 1, 2, 3 ve 4 üncü derece görevlere 1/12/1971 tarihinden sonra atananların bu görevlerde evvelce geçen sürelerinin değerlendirilmesi
  • Aylık ve yevmiye tutarları arasındaki farkın tanımı
  • İntibak işlemlerini yapacak mercii
  • 68 inci madde uyarınca yapılacak atamalarda dikkate alınacak süreler
  • Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ile Geliştirilecek Haşhaş İkame Bölgesi Teşkila- tında çalıştırılacakların istihdam esasları
  • Ek geçici 8 inci madde kapsamına girenlerin intibakı
  • Ek geçici 40 ıncı madde kapsamına girenlerin intibakı
  • Yürürlükten kaldırılan hükümler
  • Kanunun yürürlüğe girmesi
 • I SAYILI CETVEL
  • HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER
 • II SAYILI CETVEL
  • KADROLARI GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFININ BİRİNCİ DERECESİNDE BULUNANLARIN EK GÖSTERGELERİ
 • III SAYILI CETVEL
  • SAYIŞTAY BAŞKANI, DAİRE BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE SAYIŞTAY MESLEK MENSUPLARI VE SAYIŞTAY SAVCI VE SAVCI YARDIMCILARININ EK GÖSTERGELERİ
 • IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ
 • 14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN KANUN HÜKÜMLERİ
  • 1) 15/5/1975 tarihli ve 1897 sayılı Kanunun geçici maddeleri
   • Bu Kanuna göre yapılacak intibak esasları
  • 2) 2/2/1981 tarihli ve 2381 sayılı Kanunun geçici maddesi
  • 3) 20/8/1981 tarihli ve 2509 sayılı Kanunun geçici maddesi
  • 4) 12/2/1982 tarihli ve 2595 sayılı Kanunun geçici maddeleri
  • 5) 24/2/1988 tarihli ve 3409 sayılı Kanunun geçici maddesi
 • 14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME HÜKÜMLERİ
  • 1) 23/12/1972 tarihli ve 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddeleri
   • Bu kararnameye göre yapılacak intibakların esasları
   • Bu Kararname ile yapılan intibaklar sonunda memurlar lehine doğan farkların 1/6/1973 den itibaren ödeneceği
  • 2) 30/5/1973 tarihli ve 5 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 sayılı Kanun Hükmün- de Kararnameye eklenen hükümleri
  • 3) 8/10/1973 tarihli ve 8 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi
  • 4) 15/1/1974 tarihli ve 9 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddeleri
  • 5) 26/6/1984 tarihli ve 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddeleri
  • 6) 29/11/1984 tarihli ve 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi
  • 7) 23/1/1987 tarihli ve 269 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi
  • 8) 18/5/1987 tarihli ve 281 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi
  • 9) 30/12/1987 tarihli ve 306 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi
  • 10) 28/3/1988 tarihli ve 318 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddeleri
  • 11) 23/12/1988 tarihli ve 351 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi
  • 12) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin hükmü
  • 13) 27/12/1991 tarihli ve 475 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi
 • 657 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE
 • 657 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLEN İPTAL KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE
657-sayili-devlet-memurlari-kanunu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun orijinal kaynağına T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi‘nden ulaşılabilir.