Genç Hukukçular Sempozyumu 2021

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından Genç Hukukçular Sempozyumu 2021 düzenlenmekte.

Tarih

Sempozyum 25-26-27 Haziran’da gerçekleşecek. 

Yer/Katılım

Sempozyum çevrim içi ortamda düzenlenecek ve fakültenin Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

Konuşmacılar

 • Ümit Süleyman Üstün 
 • Mustafa Aladağ
 • Sema Taşpınar Ayvaz
 • Zeynep Bahadır
 • İsmet Mazlum
 • Fatih Aydemir
 • Çağatay Serdar Şahin
 • Korkut Özkorkut
 • Burçak Tatlı
 • Tuğçe Nimet Yaşar
 • İsmail Özgün Karaahmetoğlu
 • Elanur Tamer
 • Berrin Akbulut
 • İsmail Çınar
 • Osman Gazi Ünal
 • Elif Kösesoy
 • Summani Demirci
 • Gülden Şişman
 • Gamze Gümüşkaya
 • Tuğçe Karaçoban Güneş
 • Ali Saklan
 • Zeynep Sena Acar
 • Haluk Hadi Sümer
 • Canan Erdoğan
 • Emrah Çetin
 • Kübra Demir
 • Seda Arslan Durmuş
 • Tuba Güngör
 • Mustafa Aksu
 • Fahri Erdem Kaşak
 • Özgür Güvenç
 • Elif Cecenpınar
 • Tahir Sarıdoğan
 • Tamer Bozkurt
 • Aybike Tunç
 • Hasan Ali Tunç
 • Sena Güllü
 • Kubilay Kahraman
 • Girayhan Ocak
 • Nermin Şeyda Toprak
 • Cemil Güner
 • Lale Ayhan İzmirli
 • Şebnem Nebioğlu Öner
 • Süleyman Yasir Zorlu
 • Rümeysa Özyürek
 • Özlem Çelik
 • Semih Batur Kaya
 • Dilara Yüzer Eltimur
 • Gülçin Demircan
 • Sezgin Baş
 • Ali İhsan Kayabekir
 • Onursal Cin
 • Fatih Yurtlu 
 • Muhammed Demirel
 • Elif Ildırar
 • Arif Gümüşay
 • Mehmet Akyüz
 • Mustafa Aladağ
 • Uğur Bulut
 • Orhan Emre Konuralp
 • Önder Topal
 • Ömer Faruk Demir
 • Sinan Samir Akkurt
 • Mehmet Doğar
 • Özgün Çelebi
 • Seda Baş
 • Övünç Güvel
 • Zehra Odyakmaz
 • Onur Kaplan
 • Dilhun Ayaydın
 • Emre Akbulut
 • Muradiye Çevikçelik
 • Fuat Yıldırım
 • Mehmet Akçaal
 • Semih Yünlü
 • Dila Okyar
 • Günhan Gönül Koşar
 • Yağmur Öykü Yönet
 • Cafer Eminoğlu
 • Alper Özboyacı
 • Fevzi Fırat Gözüyeşil
 • Muharrem Tütüncü
 • Ali Suphi Kurşun
 • Cem Şenol
 • Hakan Ayyıldız
 • Mehmet Zülfü Öner
 • İlkay Coşkun
 • Yasin Kılıç
 • Haluk Burcuoğlu
 • Mehmet Emin Özgül
 • Ayça Zorluoğlu Yılmaz
 • Şeyda Yörük
 • Burçin Yazıcı
 • Selcen Erdal
 • Tuğçe İsayev
 • Ayşe Koşapınar
 • Eda Nur Ağa
 • Ebru Naciye Ataman
 • Hakan Karakehya 
 • Efser Erden Tütüncü
 • Elif Bekar Ergüne
 • Kübra Tunç
 • Mihrinaz Akkan
 • Nuran Koyuncu
 • Gülizar Feyza Bayrak
 • Meryem Yıldırım
 • Rıdvan Akın
 • Mehmet Cihat Samur
 • Eymen Birdal
 • Alper Uyumaz 
 • Ayşegül Küçükdağlı
 • Ayşen Çilenti Konuralp
 • Güler Gümüşsoy Karakurt
 • Halit Ergün

Sempozyum Konuları

 • Medeni Usul Hukukunda Hükmün Tamamlanması ve Ek Karar
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu Açısından Hakemin veya Hakem Kurullarının Hakkaniyet ve Nasafete Göre Karar Verilmesi
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Kanun Yollarına İlişkin Hükümlerinde 7251 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi
 • Medeni Usul Hukukunda Kısmi Dava ve Belirsiz Alacak Davası Özelinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Rekabet İhlallerinde Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketler Hukuku Temelinde Sorumluluğu
 • Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Şirket Yönetim Teşkilatını Belirleme Görevine Müdahale Edilebilir mi?
 • Kanunda Öngörülmemiş Yeni Bir Pay Sahipliği Hakkı Kavramı Bağlamında İmtiyaz 
 • Türk Ticaret Kanunu’na Göre Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Hukuki Durumu
 • Tipikliğin Normatif ve Deskriptif Unsurları
 • Tehlike ve Zarar Suçları Arasındaki İçtima Konusunun Uzlaştırma Kurumu Bakımından Sorumlulukları
 • Çocuklara Yönelik Ceza Politikası Uygulamaları ve Çocuk Hakları
 • Ceza Hukukunda Bilişsel ve Duygusal Zekânın Çocuklardaki Kusur Yeteneği Üzerine Etkisi
 • Hak Arama Özgürlüğü Bağlamında Vergi Davasına Konu Olabilecek Kesin ve Yürütülmesi Gereken İdari İşlem Kavramı
 • Vergi Uyuşmazlıklarının Kanun Yolundan Vazgeçerek Çözümlenmesi
 • Yargı Kararları Işığında Vergi Usul Kanunu’nda Düzenlenen Mütalaa (Madde 367) Kavramının İncelenmesi
 • Vergilerin Kanuniliği İlkesinin Sonuçları
 • Sosyal Güvenlik Hukukunda Anneye Sağlanan Haklar
 • Sosyal Güvenlik Hakkının Dava Edilebilirliği ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Sosyal Güvenlik Hakkı
 • Türk İş Hukukunda Uzaktan Çalışma Kapsamında İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliğini Sağlama Borcu
 • Toplu İş Hukukunda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk 
 • İş İlişkisinde “Psikolojik Taciz” Kavramının TBK Md. 417 ve Sorumluluğa İlişkin Genel Hükümler Çerçevesinde Değerlendirilmesi
 • Ölümün Tespitinde Esas Alınacak Yöntem 
 • Alman ve İsviçre Hukuklarıyla Karşılaştırmalı Olarak Türk Hukukunda Boşanma Davasında Sağ Kalan Eşin Mirasçılığına Etkisi ve Olması Gereken Hukuk Bakımından Öneriler
 • Dijital Miras ve Kişisel Verilerin Korunması
 • Ölümden Sonra Kişilik Değerlerini Korumanın Yolları
 • Fikri Mülkiyet Hakkı, Mülkiyet Hakkı Mıdır?
 • Yapay Zekâ ve Telif Hakkı
 • Rekabete Aykırı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Kararlarının İşgücü Piyasasına Yansıması
 • Rekabet Hukukunda Yerinde İncelemenin Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi
 • Covid-19 Pandemisinin Milletlerarası Aile Hukukuna Etkileri
 • La Haye Sözleşmesi Bağlamında Uluslararası Çocuk Kaçırma ve Türk Aile Mahkemeleri Kararlarının Değerlendirilmesi
 • Uluslararası Ticari Tahkimde Üçüncü Kişi Finansmanına Yönelik Yetki Sorunu 
 • Milletlerarası İnşaat Uyuşmazlıklarının Çözümü
 • Yürütme Erkinin Hukuk İhdası Rejimi:Fransa Örneği
 • Pandemi Döneminde Eğitim Hakkının Korunmasında Devletin Yükümlülükleri
 • Çin Halk Cumhuriyeti Sosyal Kredi Sistemi
 • Ortadoğu Bağlamında Otoriter Rejimlerde Anayasaların İşlevleri
 • Bireysel Başvuruda Başvuru Yollarının Tüketilmesi Şartı ve İstisnaları
 • Kişisel Verilerin Ceza Hukuku Aracılığıyla Korunması
 • Durdurma ve Kimlik Sorma (PVSK 4/A)
 • Türk Ceza Adaleti Sisteminde İki Yeni Kurum: Seri Muhakeme ve Basit Muhakeme Usulü
 • Seri Muhakeme Usulünde Cezanın Belirlenmesi
 • Ceza Muhakemesi Kanununda Maslahata Uygunluk İlkesinin Kapsamı
 • Yargı Kararları Işığında Menfi Tespit Davaları Arabuluculuk Dava Şartı
 • Hukuk Davalarında İcra Edilecek Çevrim içi Duruşmalarda Tanık Dinlenilmesine İlişkin Düşünceler
 • Haksız Rekabetten Doğan Manevi Tazminat Talepleri Açısından Zorunlu Arabuluculuğun Değerlendirilmesi
 • Harcın Eksik veya Hiç Yatırılmamış Olmasının HMK ve İYUK Hükümleri Bakımından Birlikte Değerlendirilmesi
 • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Kapsamında Eczacıların Yardımcı Kişilerin Eylemlerinden Kaynaklanan Hukuki Sorumlulukları
 • Teletıp ve Hekimin Sözleşmesel Borçları
 • TBK M. 603 Kapsamında Kefalet Sözleşmesinin Uygulama Alanı
 • Roma Hukukunda Kesin Hükümsüzlük
 • İdari Yargılama Hukukunda Müterafik Kusur Kavramı (Danıştay Kararları Çerçevesinde İrdeleme)
 • Sinema Filmlerine İlişkin Yapılan Kanun Değişikliklerinin İlgili Sanat Dalı ve İdare Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi
 • İdari İşlemin Hukuka Aykırılığının Belirlediği Tarihin Tam Yargı Davası Açma Süresine Etkisi – İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Reisner/Türkiye Kararının Analizi
 • İdare Hukuku Çerçevesinde Definecilik
 • Türkiye’de Kentsel Dönüşümün Tarihi ve Hukuki Gelişimi 
 • Yeni Bir Anayasa Düşüncesi Bağlamında İnternet Erişiminin Önemi Üzerine Özel Hukuk Perspektifinden Fonksiyonel ve Sosyal Bir Değerlendirme
 • Bir Cinsiyet Gelişim Bozukluğu Olarak Hermafrodizmin Tedavisinde Küçüklere Uygulana(maya)n Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Sorunlar
 • Ev Başkanının Sorumluluktan Kurtulmasında Aranan Özenin Ölçüsü
 • Medeni Kanun ile Ev (Hane) İçi Emeğin Korunması için Bir Öneri:Emek Ödeneği
 • Reklamasyon Faturası Uygulaması ve Hukuki Niteliği
 • Kamuyu Aydınlatma İlkesi Bağlamında Halka Açık Ortaklıklarda Sürdürülebilirlik Raporları
 • 28.07.2020 Tarihinde Yürürlüğe Giren Değişiklikler Çerçevesinde Ticari Defterlerle İspat
 • Türk Ceza Kanunu’nda İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu
 • Hakaret Suçunda “Aleniyet” Suçu
 • Türk Ceza Hukukunda İçtima ve Fiilin Tekliği
 • Suça Teşebbüs
 • Boşanma Davalarında Aynı Cinsten Kişiler Arasındaki İlişkinin Zina Kapsamında Değerlendirilmesi
 • Sharenting ve Velayet Hakkının Sınırları
 • Evliliğin Boşanma veya Butlanla Sona Ermesi Durumunda Velayeti Anneye Bırakılan Çocuğun Soyadı Meselesi
 • İİK M. 83/1 Çerçevesinde Nafaka Alacaklarının Haczedilebilirliği 
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükûmeti Arasında İmzalanan Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Türkiye Bakımından Arz Ettiği Önemin Uluslararası Hukuk Açısından İncelenmesi
 • Uluslararası Hukukta Derin Deniz Yatağındaki Kaynakların Araştırılması, Keşfi ve İşletilmesi
 • Uluslararası İnsancıl Hukukta İşgal Rejimi: İsrail-Filistin Örneği
 • Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi
 • Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda İspat Bakımından Mağdurun Beyanı
 • Tutuklamaya Alternatif Bir Koruma Tedbiri Olarak Adli Kontrol
 • Teknik Araçlarla İzleme Tedbirine İlişkin Sorunlar
 • İnfaz Hukukunda İyi Halin Tespiti
 • Bir İnsan Hakkı Olarak Su Hakkının Uluslararası Hukuk Perspektifinden Değerlendirilmesi
 • 1951 Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme Kapsamında Mültecilerin Eğitim Hakkı
 • Bireysel Hak ve Devlet Hakkı Çatışmasında Bir Hak Olarak Sığınmanın Tahlili
 • Türk Hukukunda Uluslararası Korumadan Yararlanan Yabancıların Eğitim ve Sağlık Hakkı 
 • Tüketicinin Sosyal Medya Etkileyicileri Aracılığıyla Yapılan Reklamlara Karşı Korunması
 • Elektronik Ürünler için Yapılan Mesafeli Satım Sözleşmelerinde Cayma Hakkının Kullanılması
 • Hasta ile Bağımsız Çalışan Hekim Arasındaki Hukuki İlişkinin TKHK Kapsamında Değerlendirilmesi
 • Akıllı Sözleşmeler

Sempozyum Programı