Hukukun Güncel Sorunları Sempozyumu 2

Düzenleyen:

Hukukun Güncel Sorunları Sempozyumu 2, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

27 – 28 Aralık 2018

Yer:

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mahmut Esat Bozkurt Konferans Salonu 

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Muharrem ÖZEN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
 • Doç. Dr. Mehmet KILIÇ (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Doç. Dr. Süleyman YILMAZ (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı)
 • Dr. Öğr. Üyesi S. Hülya İMAMOĞLU (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Şafak PARLAK BÖRÜ (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Umut ERKAN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Dr. Tuğçe ORAL (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı)
 • Doç. Dr. Burçak YILDIZ (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Doç. Dr. İsmail DEMİR (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Hamdi PINAR (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Sami AKSOY (Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Dr. Ufuk TEKİN (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Harun KESKİN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı)
 • Doç. Dr. Emel HANAĞASI (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Levent BÖRÜ (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Hikmet BİLGİN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Hakan HASIRCI (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı)
 • Doç. Dr. M. Ayhan TEKİNSOY(Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Doç. Dr. Abdurrahman SAYGILI (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı)
 • Doç. Dr. Bülent ALGAN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Dr. Orhan Ersun CİVAN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Deniz POLAT AKGÜN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Ali Erdem DOĞANOĞLU (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)
 • Doç. Dr. K. Burak ÖZTÜRK (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Doç. Dr. M. Ayhan TEKİNSOY (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Özge OKAY TEKİNSOY (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Dr. Ilgın ÖZKAYA ÖZLÜER (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Serdar YILMAZ (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Umut ERKAN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Doç. Dr. Cenker GÖKER (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı)
 • Dr. Öğr. Üyesi İdris Hakan FURTUN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu)
 • Arş. Gör. Dr. Çağıl SÜT GÖKER (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Tuğçe AKDEMİR (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı)
 • Doç. Dr. Seda ÖRSTEN ESİRGEN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Arş. Gör. Dr. Zeynep İSPİR (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Dr. Olcay KARACAN (Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Funda KAYA (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı)
 • Doç. Dr. Cavid ABDULLAHZADE (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Arş. Gör. Dr. Merve ERDEM (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Gonca ÜNAL (Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Eylem BAŞ (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Atacan KÖKSAL (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı)

Konular:

 • Kişisel Verilerin Korunması – Özellikle Big Data
 • İsviçre Medeni Kanununun Yurtlarda veya Bakım Kurumlarında Kalan Ayırt Etme Gücü Bulunmayan Kişiler Hakkındaki Hükümleri ve Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
 • Süre Sarmalında Yoksulluk Nafakası
 • Arabulucunun Hukuki Sorumluluğu
 • Kişilik Hakkının İhlalinden Kaynaklanan Manevi Tazminatın Hesaplanması
 • 2002 Atina Sözleşmesi Işığında Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk ve Türk Ticaret Kanunu’nun Uygulama Kapsamı
 • Haksız Rekabet Hukuku Açısından Dijital Ekonominin Yeni Bir İş Modeli: ‘Şikâyet’ Siteleri
 • Sigorta Hukukunda Dain-i Mürtehin Şerhi
 • Müşteriyi Ek Edimlerle Sunumun Gerçek Değeri Hakkında Yanıltmak Suretiyle Haksız Rekabet (TTK m. 55.1.a.7)
 • Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Yetki Alanının Belirlenmesinde Şekli Ölçüt -Türk Ticaret Kanunu md. 374 Üzerine Düşünceler
 • Konkordato Başvurusuna İmkan Veren Durumlar
 • Türk Hukukunda Elektronik Tebligata İlişkin Güncel Gelişmelere Genel Bir Bakış
 • Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi ile Kabul Edilen İcra Takip Usulünün İcra Hukuku Çerçevesinde Değerlendirilmesi
 • Hayvanları Hukuk Vasıtasıyla Korumak Mümkün mü?
 • Türkiye’de Ulusal İnsan Hakları Mekanizmalarının ‘Etkililiği’ Üzerine
 • Engellilerin Sosyal Güvenlik Hakları
 • Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Normlar Hiyerarşisindeki Yeri Üzerine Bir Değerlendirme
 • 2017 Anayasa Değişikliklerine Göre Anayasa Mahkemesinde İptal Davası Açma Yetkisi
 • İhalelere Katılmadan Yasaklama Yetkisinin Kullanılmasında Öngörülen Süre Sınırlamasına İlişkin Danıştay İçtihadı
 • Anayasa Mahkemesi’ne Yapılan Bireysel Başvurularda İnsan Hakları Tazminat Komisyonuna Başvuru Şartı
 • İdarenin Hukuka Aykırı İşlemi Nedeniyle Yapı Ruhsatı İptal Edilenlerin Mülkiyet Hakkı İhlali İddiasıyla Anayasa Mahkemesine Yapacakları Bireysel Başvurularda ‘Tüketilmesi Gereken İç Hukuku Yolu’ Sorunu
 • Cumhurbaşkanlığı İşlemlerinin Yargısal Denetiminde ‘Görev’e İlişkin Değerlendirmeler
 • Yarı Doğrudan Demokrasi Uygulaması Olarak Vergi Kanunlarının Kabul Edilmesinde Referanduma Gidilmesi
 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçişin Ardından Kullanılmaya Başlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile Cumhurbaşkanlığı Kararlarının Vergi Hukukunda Bir Kaynak Olarak Yeri ve Önemi
 • İzaha Davet Kurumu Üzerine Değerlendirmeler
 • Sosyal Medya Fenomen Reklamlarından Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi
 • İnsan Onuru Kavramının Tarihçesinin İncelenmesi Üzerine
 • Cinsel Taciz Bağlamında Unutulma Hakkı
 • Kadının Karşılıksız Ev Emeği ve Türk Hukukundaki Görünümleri
 • Uzay Hukuku ve Politikalarının Afet ve Acil Durum Yönetimine Katkısı: Un-Spider Projesi
 • Birleşmiş Milletler Şartı’nın 103. Maddesinin Uluslararası Teamül Hukuku Kuralları Açısından Değerlendirilmesi
 • Uzlaştırmacı Siciline Kaydolma Şartlarından ‘Hukuk Öğrenimi Görmüş’ Olmakla İlgili Uygulamada Ortaya Çıkan Güncel Sorunlar
 • 2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanunun 15. Maddesi ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 91. Maddesi Arasındaki İçtima Sorunu

Sempozyum Programı

Afiş