Uluslararası Eşya Hukuku Sempozyumu

Düzenleyen:

Uluslararası Eşya Hukuku Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

15-16 Kasım 2019 Cuma-Cumartesi, Saat: 09.30

Yer:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü DESEM 15 Temmuz Şehitler Salonu

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Refik Korkusuz – Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Kamil İdris – Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Eski Genel Müdürü
 • Prof. Dr. Mohammad Shukri Zawati – Dohuk Üniversitesi
 • Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Nor Aslah Mohamad – Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi
 • Dr. Mariya Petrova – Sofya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Piotr Niczyporuk – Bialystok Üniversitesi
 • Prof. Dr. Adnan Doliwa – Bialystok Üniversitesi
 • Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Aissa Maiza – Djelfa Ziane Achour Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Dr. Abubekir Sıddık bin Yahya – Djelfa Ziane Achour Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Dr. Yasser Zbidat – Al-Quds Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ayşe Havutçu – Yaşar Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ayşe Lâle Sirmen – Bilkent Üniversitesi
 • Prof. Dr. Burak Özen – Marmara Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Dr. Özge Öncü – Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Dr. Ali Hulki Cihan – Doğuş Üniversitesi
 • Dr. Burcu Yağcıoğlu – Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Prof. Dr. Bilge Öztan – Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Şeref Ertaş – Dokuz Eylül Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Osman Gökhan Antalya – Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mehmet Serkan Ergüne – İstanbul Üniversitesi
 • Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Hayrunnisa Özdemir – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Dr. Tuğçe Tuzcuoğlu – Özyeğin Üniversitesi
 • Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal – TED Üniversitesi
 • Prof. Dr. Faruk Acar – Marmara Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Dr. Ali Haydar Yağcıoğlu – Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Dr. – Bahar Öcal Apaydın – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Fırat Öztan – Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Haluk Nami Nomer – İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mustafa Alper Gümüş – İstanbul Şehir Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Dr. Özge Erbek Odabaşı – Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Dr. Ali Gümrah Toker – Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Prof. Dr. Antonietta Di Mauro – E-Kampüs Üniversitesi
 • Prof. Dr. Paola Todini – E-Kampüs Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Dr. Serdar Nart – Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Prof. Dr. Murat Aydoğdu – Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Serkan Ayan – Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Dr. Prof. Dr. Cem Özcan – İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Dr. Mehmet Emin Özgül – Pamukkal Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Dr. Hakan Kahveci – Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Prof. Dr. Aydın Zevkliler – Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Prof. Dr. Abdülkadir Arpacı – Yeditepe Üniversite
 • Prof. Dr. Etem Saba Özmen – Maltepe Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Dr. Hakan Albaş – Lefke Avrupa Üniversitesi
QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Sempozyum konuları:

 • Uluslararası Hukukta Fikri Mülkiyet Hukukunun Gelişimi
 • Irak’ta mülkiyet hakkının ilkeleri ve temelleri
 • Malezya’da eşya hukukunun genel ilkeleri
 • Bulgaristan’da geçmişten günümüze eşya hukukunun ana ilkeleri
 • Polonya’da eşya hukukunun genel ilkeleri
 • Cezayir hukuk sisteminde fikri mülkiyetin hukuki niteliği
 • Cezayir’de fikri mülkiyet hakkının korunması için yasal yollar
 • Filsitin’e mülkiyet hakkının ilkeleri: Sorunlar ve çözüm yolları
 • 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre taşınır kültür varlıklarının hukuki durumu
 • Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden doğan kişisel hakkın şerhi ve bu şerhin kaldırılması
 • Ecrimisilin Hukuki Niteliğine İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi
 • Yükleniciden ayni hak edinen üçüncü kişilerin dönme neticesindeki hukuki durumu ve avans tapu kavramı üzerine düşünceler
 • 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 19’uncu Maddesinin İkinci Fıkrasının Yargıtay Kararları çerçevesinde değerlendirilmesi
 • Mülkiyet hakkının sınırları
 • İsviçre hukukunda elektronik tapu sicil sistemi ve bunun uygulanması
 • Taşınır mülkiyetinde tasarruf işleminin koşula veya vadeye bağlanması
 • Bitcoin ödeme sistemlerinin eşya hukuku çerçevesinde değerlendirilmesi
 • Tapusuz taşınmazlarda mülkiyetin devri ve buna ilişkin Yargıtay uygulamaları
 • Taşınır rehninde uygulamada karşılaşılan sorunlar
 • Ticari işlemlerde taşınır rehni bakımından TARES’in özellikleri
 • Taşınmaz rehninde tek taraflı olarak rehin yükünden kurtarma hakkı
 • 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu uyarınca birden çok taşınır üzerinde refah kurulması
 • Taşınmaz üzerinde tasarruf yetkisine sahip olmayan kimseden iyiniyetle ayni hak iktisabı
 • Uygulamada tapu kütüğü veya kat mülkiyeti kütüğünün beyanlar sütununa yapılan ve “Davalıdır Şerhi” olarak adlandırılan kaydın geçerliliğine ilişkin bir değerlendirme
 • Aile konutuna ilişkin hukuki işlemlerde eşin rızasının hukuki niteliği
 • Yabancı gerçek kişilerin Türkiye’de taşınmaz mal edinmeleri
 • Roma’da mülkiyet hakkı
 • Klasik paradigma ve mülkiyet kavramı
 • Ev ve süs hayvanlarının konuttan tahliye edilmesi
 • Muvazaa sebebine dayalı tapu sicilinin düzeltilmesi davası hakkında Yargıtay uygulaması
 • Mülkiyet hakkının teminat amacıyla inançlı işlemle devri
 • Yargıtay’ın baz istasyonlarına ilişkin kararlarının komşuluk hukuku bakımından değerlendirilmesi
 • Yargıtay uygulaması çerçevesinde önalım hakkı
 • Medeni Kanunu’nun Haksız İnşaat Düzenlemesindeki Haksızlık
 • Kamu arazilerinde üst hakkı uygulamalarına yönelik eleştiriler
 • Tarımsal taşınmazların ve yan sanayi işletmelerin bölünmesinin engellenmesi, özellikle 5403 Sayılı Kanunu’na göre tarımsal taşınmazların devri
 • Taşınmazların tescilden önce mülkiyetinin kazanımında tescil külfeti