5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

5 Aralık 1951 tarihinde kabul edilen 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 13 Aralık 1951 tarihinde 7981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, altı bölümden oluşmakta.

 • BİRİNCİ BÖLÜM
  • Fikir ve Sanat Eserleri
   • Amaç
   • Kapsam
   • Tanımlar
   • B) Fikir ve sanat eserlerinin çeşitleri
    • I – İlim ve edebiyat eserleri
    • II — Musiki eserleri
    • III – Güzel sanat eserleri 
    • IV – Sinema eserleri 
     • İşlenmeler ve Derlemeler 
   • Ç) Alenileşmiş ve yayımlanmış eserler 
 • İKİNCİ BÖLÜM
  • Eser Sahibi 
   • A) Tarif: 
    • I – Genel olarak 
    • II – Eser sahiplerinin birden fazla oluşu 
    • III – Eser sahipleri arasındaki birlik 
   • B) Eser sahipliği hakkında karineler 
    • I – Sahibinin adı belirtilen eserlerde 
    • II – Sahibinin adı belirtilmiyen eserlerde 
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  • Fikri Haklar 
   • A) Eser sahibinin hakları 
    • I – Genel olarak 
    • II – Manevi haklar 
     • 1. Umuma arz salahiyeti 
     • 2. Adın belirtilmesi salahiyeti 
     • 3. Eserde değişiklik yapılmasını menetmek 
     • 4. Eser sahibinin zilyed ve malike karşı hakları 
    • III. Hakların kullanılması 
     • a) Genel olarak 
     • b) Hakları kullanabilecek kimseler 
    • IV – Mali haklar 
     • 1. Genel olarak 
     • 2. Çeşitleri 
      • a) İşleme hakkı 
      • b) Çoğaltma hakkı 
      • c) Yayma hakkı 
      • ç) Temsil hakkı 
      • d) İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı 
     • 3. Süreler 
      • a) Genel olarak 
     • b) Sürelerin devamı 
   • B) Tahditler 
    • I – Amme intizamı mülahazasiyle 
    • II – Genel menfaat mülahazasiyle 
     • 1. Mevzuat ve içtihatlar 
     • 2. Nutuklar 
     • 3. Temsil serbestisi 
     • 4. Eğitim ve öğretim için seçme ve toplama eserler 
     • 5. İktibas serbestisi 
     • 6. Gazete münderecatı 
     • 7. Haber 
    • III – Hususi menfaat mülahazasiyle 
     • 1. Şahsan kullanma 
     • 2. Bestekarlara tanınan hak 
     • 3. Kopye ve teşhir 
     • 4. Umuma açık mahallerde eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanılması ve/veya iletilmesine ilişkin esaslar 
    • IV – Hükümete tanınan yetkiler 
     • 1. Meslek birliklerinin kurulması 
     • 2. Meslek birliklerinin yükümlülükleri ve tarife tespitine ilişkin esaslar 
     • 3. Meslek birliklerinin denetimi 
     • 4. Eser, icra, fonogram ve yapımların yayınlanmasına ve/veya iletilmesine ilişkin esaslar 
     • 5. Fikir ve sanat eserlerinin işaretlenmesi 
     • 6. Güzel sanat eserlerinin satış bedellerinden pay verilmesi 
     • 7. Devletin faydalanma salahiyeti 
     • 8. Kamuya maletme 
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  • Sözleşme ve Tasarruflar 
   • A) Hayatta vaki tasarruflar 
    • I – Asli iktisap 
    • II – Devren iktisap 
    • III – Sözleşmeler 
     • 1. Vücuda getirilecek eserler 
     • 2. İlerideki faydalanma imkanları 
    • IV – Şekil 
    • V – Tekeffül 
     • 1. Hakkın mevcut olmaması 
     • 2. Salahiyetin mevcut olmaması 
    • VI — Yorum kaideleri 
     • 1. Şümul 
     • 2. Ruhsat 
     • 3.Mülkiyetin intikali 
    • VII – Cayma hakkı 
    • VIII – Hakkın eser sahibine avdeti
   • B) Vazgeçme 
   • C) Haciz ve rehin 
    • I – Caiz olmıyan haller 
    • II – Caiz olan haller 
   • Ç) Miras 
    • I – Genel olarak
    • II — Müşterek eser sahiplerinden birinin ölümü 
    • III – Mirasçıların birden fazla oluşu 
 • BEŞiNCi BÖLÜM
  • Hukuk ve Ceza Davaları 
   • A) Hukuk davaları 
    • I – Tecavüzün ref’i davası 
     • 1. Genel olarak 
     • 2. Manevi haklara tecavüz halinde 
     • 3. Mali haklara tecavüz halinde 
    • II – Tecavüzün men’i davası 
    • III – Tazminat davası 
   • B) Ceza davaları
    • I – Suçlar 
     • 1. Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz 
     • 2. Koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketleri 
     • 3. Diğer suçlar 
    • II — Fail 
     • II- Soruşturma ve kovuşturma 
   • C) Çeşitli hükümler 
    • I – Görev ve ispat 
    • II – İhtiyati tedbirler ve gümrüklerde geçici olarak el koyma 
    • III – Hükmün ilanı 
    • IV – Zabıt, müsadere ve imha 
 • ALTINCI BÖLÜM
  • Çeşitli Hükümler 
   • A) Eser sahibinin hakları ile bağlantılı haklar ve tecavüzün önlenmesi 
    • I – Eser sahibinin hakları ile bağlantılı haklar 
    • II – Haklara tecavüzün önlenmesi 
    • III. Eser sahibinin hakları ile bağlantılı hakların kapsamı ve süresi 
   • B) Haksız rekabet 
    • I – Ad ve alametler 
    • II – İşaret, resim ve ses 
   • C) Mektuplar 
   • D) Resim ve portreler 
    • I – Genel olarak 
    • II – İstisnalar 
   • E) Kanunlar ihtilafı 
    • İkramiye 
   • F) Geçici hükümler 
    • I – İntikal hükümleri 
     • 1. Genel olarak 
     • 2. Müktesep hakların korunması 
    • II – Kaldırılan hükümler 
   • G) Son hükümler 
   • I – Kanunun yürürlüğe girmesi 
   • II – Kanunun yürütülmesine memur makam 

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu mevzuat.gov.tr‘deki orijinal kaynağından ve aşağıdaki paylaşımdan ayrıntılı inceleyebilirsiniz.

1.3.5846