7. Yargı Paketi Olarak Bilinen Kanun, Resmî Gazete’de Yayımlandı

Kamuoyunun 7. Yargı Paketi olarak adlandırdığı “1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 3 (üç) maddesinde değişiklik içeren 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 05.04.2023 tarih ve 32154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.


Buna göre “”Avukatların büro kurma giderlerinin karşılanması için kredi ve finans kuruluşları ile kredi veren kamu kurum ve kuruluşlarınca uygun şartlarda finansman desteği sağlanır. Desteğin sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir.” fıkrası anılan Kanun’un 10. maddesi ile Avukatlık Kanunu’nun 43. maddesine eklendi.

Ayrıca Kanun’un 11. maddesi Avukatlık Kanunu’nun 65. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “yarı oranında alınır” ibaresi “alınmaz” şeklinde; Kanun’un 12. maddesi ile Avukatlık Kanunu’nun 180. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ikisi” ibareleri “üçü” şeklinde değiştirildi.

İlgili Resmî Gazete sayısı

Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan, söz konusu değişikliklerle ilgili Karşılaştırma Cetveli:

Kaynak