Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmelerinde Bağımsız Bölüm Alan Üçüncü Kişilerin Hukuksal Durumları – Dr. Ali Avcı

Arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmeleri hem uygulayıcılar hem de sözleşmenin taraflarınca yeterince bilinmeyen bir özel hukuk sözleşme türüdür. Kanunlarımızda açıkça düzenlenmeyip uygulama ile oluşturulduğundan bu sözleşmelerden doğan ihtilaflarda tarafların ve üçüncü kişilerin büyük mağduriyetler yaşadığını gözlemlenmektedir.

Bu nedenle çalışmada bu sözleşmeye sonradan katılan üçüncü kişilerin durumlarına ışık tutulmaya çalışılmıştır. Çalışmada hem doktrin hem de Yargıtay uygulaması birlikte verilmek suretiyle konu incelenmiştir. Çalışmanın herkese faydalı olması ihtimali büyük bir mutluluk kaynağı olacaktır.

Kitabın Künyesi:

Yazar: Dr. Ali AVCI
Yayınevi: Adalet Yayınevi
ISBN: 605-146-678-1
Baskı tarihi: 2015-Eylül
Cilt: Karton Kapak
Boyut: 16.5 x 23.5 cm
Sayfa Sayısı: 209

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmelerinde Bağımsız Bölüm Alan Üçüncü Kişilerin Hukuksal Durumları

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ-V
İÇİNDEKİLER-VII
KISALTMALAR-XIII
GİRİŞ-1

BİRİNCİ BÖLÜM
KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE GENEL BİLGİLER
1. -TANIMI-3
2. -UNSURLARI-6
A. -Yüklenici ile Arsa Sahibinin Anlaşmaları-7
B. -Yüklenicinin İnşaat Yapma Borcu Altına Girmesi-8
C. -Arsa Sahibinin Arsa Payı Devir Borcu Altına Girmesi-9
3. -HUKUKİ NİTELİĞİ-10
4. -SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ-17
A. -Şekle Aykırı Sözleşmede İfa Edilmiş Edimler Bakımından Hukuki Sonuçlar-28
B. -Şekle Aykırılığın İleri Sürülemeyeceği Haller-31
a)-Arsa Payının Tapuda Yükleniciye Devredilmesi-32
b)-Sözleşme Konusu İnşaatın Tamamlanması-34
5. -GEÇERSİZ SÖZLEŞMEDE MEYDANA GELEN SONUÇLAR-36
6. -SÖZLEŞMENİN TARAFLARI-40
A. -Arsa Sahibi-41
a)-Arsayı Ayıpsız Teslim Borcu-44
b)-Arsa Sahibinin Yükleniciye Vekalet Verme Borcu-46
c)-Arsa Payını Devir Borcu-48
d)-İnşaat Ruhsatı Alma Borcu-49
B. -Yüklenici-51
a)-Yüklenicinin Eseri Meydana Getirme Borcu-52
aa)-İnşaatın İmar Mevzuatına Aykırı-Kaçak Olarak Yapılması ve Sonuçları-53
b)-Yüklenicinin İnşaatı Teslim Borcu-56
c)-Ayıba Karşı Tekeffül Borcu-61
C. -Bağımsız Bölüm Alan Üçüncü Kişiler-63
a)-Arsa Sahibinden Bağımsız Bölüm Alan Üçüncü Kişiler-64
b)-Yükleniciden Bağımsız Bölüm Alan Üçüncü Kişiler-65

İKİNCİ BÖLÜM
ARSA SAHİBİNDEN BAĞIMSIZ BÖLÜM ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
1. -İNŞAAT AŞAMASINDA ARSA SAHİBİNİNDEN BAĞIMSIZ BÖLÜM ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER-67
A. -Arsa Sahibiyle Yüklenici Arasında Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Yapılması-68
a)-Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Şekli-71
b)-Şekil Şartı Dışında Kalan Geçerlilik Koşulları-73
aa)-Sözleşmenin Konusunu Oluşturan Taşınmaz Tapuya Kayıtlı Olmalıdır-73
bb)-Tapuda Kayıtlı Bu Taşınmazın Belirlenebilir Olması Gerekir-74
cc)-Sözleşmede Vaat Alacaklısının Bir Bedel Ödemesi Kararlaştırılmış Olmalıdır-75
dd)-Sözleşmeye Konu Taşınmaz Tapu Kaydı Üzerinde İpotek, Haciz ve İhtiyati Tedbir Şerhi Bulunması Hali-76
c)-Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinde Şekil Şartına Uyulmamasının Hukuki Sonuçları-77
aa)-Geçersizlik-77
bb)-Tarafların Geçersiz Sözleşmede Talep Hakları-78
aaa)-Geçersiz Sözleşme İle Bağımsız Bölüm Satın Alan Üçüncü Kişilerin Cebri Tescil Davası Açması Durumu-79
d)-Üçüncü Kişilerin Hukuki Durumu-80
aa)-Üçüncü Kişinin Arsa Sahibine Karşı Hakları-80
bb)-Üçüncü Kişinin Yükleniciye Karşı Hakları-83
aaa)-Üçüncü Kişinin İfayı İsteme Hakkı-86
bbb)-Üçüncü Kişinin İfa Yanında Gecikme Tazminatı İsteme Hakkı-86
ccc)-İnşaatın Başka Bir Yükleniciye Tamamlattırılması (Nama İfa)-88
ddd)-Eksik ve Ayıplı İşler Bedelini İsteme Hakkı-93
aaaa)-Eksik İş-94
bbbb)-Ayıplı İş-97
B. -Arsa Sahibinin Tapuda Satış Suretiyle Bağımsız Bölüm Devri-103
C. -Arsa Sahibinin Adi Yazılı Sözleşme Suretiyle Bağımsız Bölüm Devri-104
2. -İNŞAATIN TAMAMLANIP ARSA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİKTEN SONRA BAĞIMSIZ BÖLÜM ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER-105
A. -Üçüncü Kişinin Arsa Sahibine Karşı Hakları-105
B. -Üçüncü Kişinin Yükleniciye Karşı Hakları-106

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÜKLENİCİDEN BAĞIMSIZ BÖLÜM ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
1. -YÜKLENİCİ ADINA KAYITLI TAPU PAYI BULUNMASI DURUMUNDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIŞI-110
A. -Tapu Kaydı Devri Suretiyle Bağımsız Bölüm Alan Üçüncü Kişilerin Durumu-111
B. -Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ve Adi Yazılı Sözleşme İle Bağımsız Bölüm Alan Üçüncü Kişilerin Hukuki Durumu-113
2. -YÜKLENİCİNİN İNŞAATTAKİ ŞAHSİ HAKKINI DEVİR SURETİYLE BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIŞI-124
A. -Alacağın Devrinin Niteliği ve Konusu-127
a)-Devir Koşulları-131
b)-Alacağın Devrinin Şekli-132
c)-Alacağın Devrinde Yüklenicinin Hukuki Durumu-133
d)-Temlik Alan Üçüncü Kişinin Hukuki Durumu-134
e)-Sözleşmede Yükleniciye Temlik Yasağı Kararlaştırılmış Olması-136
f)-Sözleşmede Kademeli Arsa Payı Devri Kararlaştırılmış Olması-138
g)-Yüklenicinin Şahsi Hakkını Birden Fazla Kişiye Temlik Etmesi Durumu-138
h)-Yüklenicinin Temlik Ettiği Şahsi Hakkını Aynı Anda Tapuda Devir Suretiyle Satması-140
B. -Temlik Alan Üçüncü Kişilerin Talep Hakları-144
a)-Üçüncü Kişinin Tapu İptal ve Tescil İstemi-145
b)-Temlik Borcunun Yüklenicinin Kusuru Nedeniyle Yerine Getirilmemesi Durumunda Tazminat-152
c)-Malik veya Diğer Şahıslara Karşı El Atmanın Önlenmesi Davası-154

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ŞAHSİ HAKLARIN TAPUYA ŞERHİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER BAKIMINDAN SONUÇLARI
1. -SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ŞAHSİ HAKLARIN TAPUYA ŞERH VERİLMESİ-157
A. -Sözleşme Gereğince Şerh Edilecek Kişisel Hakkın Niteliği-158
B. -Şerhin Şartları ve Gerçekleşme Usulü-160
C. -Şerhi Etkisi-161
D. -Şerhin Süresi-162
2. -ŞERHİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER BAKIMINDAN SONUÇLARI-164

BEŞİNCİ BÖLÜM
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ
1. -SÖZLEŞMENİN FESHİNİN ARSA SAHİBİNİNDEN BAĞIMSIZ BÖLÜM ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER YÖNÜNDEN ETKİSİ-176
A. -Tapuda Pay Devri Suretiyle Devralan Üçüncü Kişiler-177
B. -Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi İle Devralan Üçüncü Kişiler-178
C. -Adi Yazılı Satış Sözleşmesi İle Devralan Üçüncü Kişiler-178
2. -SÖZLEŞMENİN FESHİNİN YÜKLENİCİDEN BAĞIMSIZ BÖLÜM ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER YÖNÜNDEN ETKİSİ-179
A. -Sözleşmenin Geriye Etkili Feshedilmesi Durumu-179
a)-Tapu Kaydı Devri Alan Üçüncü Kişilerin Durumu-182
b)-Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ile Bağımsız Bölüm Alan Üçüncü Kişilerin Durumu-184
c)-Adi Yazılı Satış Sözleşmesi İle Bağımsız Bölüm Alan Üçüncü Kişilerin Durumu-185
B. -Sözleşmenin İleriye Etkili Feshi Durumu-186

ALTINCI BÖLÜM
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN AÇACAĞI DAVALARDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
1. -GÖREVLİ MAHKEME-191
A. -Arsa Sahibinden Bağımsız Bölüm Alan Üçüncü Kişilerin Açtığı Davalarda Görev-192
B. -Yükleniciden Bağımsız Bölüm Alan Üçüncü Kişilerin Açtığı Davalarda Görev-194
2. -YETKİLİ MAHKEME-203

SONUÇ-205
KAYNAKÇA-207