Basın Özgürlüğünün Sınırları ve Manevi Tazminat Davaları – Hüseyin Kovan

Yazar uygulamanın içinde olan bir yargı mensubu olarak AİHM’in ifade ve basın özgürlüğüne bakışı ile mesleki tecrübelerini Yüksek Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin içtihatları ile harmanlayarak, Yüksek Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin, basın özgürlüğüne ve manevi tazminat davalarına bakış açısına bir ışık tutmaya çalışmıştır.

Kitabın Künyesi:

Yazar: Hüseyin KOVAN
Yayınevi: Adalet Yayınevi
ISBN: 978-605-146-677-4
Baskı tarihi: 2015-Eylül
Cilt: Karton Kapaklı
Boyut: 16 x 24 cm
Sayfa Sayısı: 163

487112233_400

İÇİNDEKİLER

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesi-1
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre ifade ve basın özgürlüğü-1
Tuşalp Türkiye Kararı-8
Pakdemirli Türkiye Kararı-27
AHİM İçtihatlarını Yargıtay tam olarak uyguluyor mu?-40
Hükümet ve Siyasi kişiler yönünden verilen bazı kararlara ilişkin Yargıtay içtihatları-42
Manevi zarar nedir?-49
Gerçek kişiler açısından manevi zarar-49
Tüzel kişiler açısından manevi zarar-50
Manevi tazminat-50
Manevi Tazminatın Türk Borçlar Hukukunda düzenleniş şekli-50
Manevi Tazminatın tekliği ve bölünmezliği ilkesi ne demektir? Bunun istisnaları var mıdır?-51
Manevi Tazminatın tekliği ve bölünmezliği ilkesinin istisnaları-56
Basın yolu ile kişilik haklarına saldırı nedeniyle açılan Manevi Tazminat davalarında Yargıtay’ın aradığı kriterler nelerdir?-57
Öz ile biçim arasındaki denge-57
Görünür gerçeğe uygunluk ne demektir?-61
Yargıtay’ın basın ile ya da yazılı olarak kişilik haklarına saldırı nedeniyle açılan davalarda aradığı kriterlerden biriside Matufiyet koşuludur-69
Matufiyet nedir?-69
Matufiyete ilişkin Yargıtay kararları-69
Basın yolu ile ya da yazı ile kişilik haklarına saldırı nedeniyle açılan manevi tazminat davalarında yazı içeriğini okuyan orta düzeydeki bir kişinin yazıda ya da konuşmada bahsedilen kişinin davacı olduğunu anlaması gerekir. Bunun aksinin tanık ile ispat edilmesi mümkün değildir-71
Bir başkası tarafından yazılan dava dilekçesinin yayınlanması kişilik haklarına saldırı teşkil eder mi?-74
Basın özgürlüğünün sınırları-74
Davacısı ve davalısı hukukçu olan, bir manevi tazminat davasında verilen kararın gerekçesi-78
Bir Kamu görevlisinin, kendisine verilen görev ve sorumluluk nedeniyle yaptığı eylem ve işlemlerden dolayı kişilik haklarına saldırıdan bahsedilemez-83
Basın yolu ile kişilik haklarına saldırı teşkil eden yazı ve haberler nedeni ile açılan, manevi tazminat davalarında kişinin, kendi eylem ve davranışları ile yazı veya haberin yapılmasına sebebiyet vermiş olması halinde, haberin veriliş biçimine göre, haber veya yazının kişilik haklarına saldırı teşkil edip etmediğinin irdelenmesi gerekir-85
Manevi Tazminat davaları yönünden muris mirasçı ilişkisi-89
Mağduru muris olan, eylemlerden dolayı mirasçıların faile karşı dava açıp açamayacakları-89
Murisin sebep olduğu eylem ve işlemlerden dolayı, mirasçılara karşı dava açılması-91
Muris Mirasçı ilişkisine ilişkin Yargıtay kararları-91
4. Hukuk Dairesinin uygulamalarına göre Islah yeni bir davamıdır?-95
Manevi Tazminat davalarında Zamanaşımı-97
Müteselsil sorumluluk hallerinde sorumlulardan birisi hakkında icra ya da dava yolu ile paranın istenmesi diğer sorumlulara karşı da zaman aşımını keser-103
Zamanaşımı kavramının hukuki niteliği-104
Tüzel kişilerin organları tarafından bir haksız fiil işlenmesi halinde fiilin aynı zamanda suç teşkil etmesi nedeni ile tüzel kişiye karşı ceza dava zamanaşımı süresi içinde manevi tazminat davası açılabilir mi -106
TRT aleyhine açılacak davalarda dava açma süresi nedir?-107
Kamu Görevlileri hakkında hizmet kusuru nedeni ile açılan manevi tazminat davaları-108
Vakıf üniversitelerine karşı açılacak manevi tazminat davaları, hangi mahkemede görülür-119
İdare Mahkemesi kararının uygulanmaması manevi tazminat gerektirir mi?-120
Şikâyet ve haksız fiiller ile sözleşmeye aykırılık manevi tazminat gerektirir mi?-123
Haksız fiillere ilişkin bazı Yargıtay kararları aşağıda sunulmuştur-130
Gizlice çekilen ses ve görüntü kaydının yayınlanması manevi tazminat gerektirir mi?-133
Gerçek kişinin veya tüzel kişinin malvarlığına, haksız olarak haciz konulması nedeni ile manevi tazminat talep edilebilir mi?-135
Ceza Mahkemesince verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı Hukuk Mahkemesini bağlar mı?-138
Evlenmek vaadi ile kızlık bozmak ve evlenmemek manevi tazminatı gerektirir mi?-140
Nişanlı olan tarafların, düğün yaparak gayri resmi olarak evlenmelerinden sonra, resmi nikâh yapılmaması halinde açılacak maddi ve manevi tazminat davalarına bakmakla görevli mahkeme hangisidir?-147
Turist olarak Türkiye’de bulunan bir yabancının, Türkiye’de maruz kaldığı bir olaydan dolayı, döviz olarak manevi tazminat talebinde bulunabilir mi?-148
Dava dilekçesinde, cevap dilekçesinde veya tarafların birbirlerine çektikleri ihtarlardaki sözler nedeni ile manevi tazminat davası açılabilir mi?-149
Reddi hakim dilekçesinde söylenen sözler nedeni ile manevi tazminat davası açılabilir mi?-150
Futbol maçını izleyen seyircinin, bıçaklanarak öldürülmesinden doğan maddi ve manevi tazminat davalarından kim veya kimler sorumludur?-150
Meslek anıları-152
Cuma namazını kaçıran İmam-153
Haksızlığı sevmeyen Avukat-154
Muzip Mübaşir-155
Tanığın ismini unutan Avukat-156
Hakim Amca, biz onları çok seviyoruz-156
Beş yıldır ben anamı görmüyorum- 157
Avukat Beyin Tahliye Şablonu- 158
Uyulsun Hakim Bey-159
Bir ananın feryadı-160
Ben deliyim!-161