Boşanma Sürecinde Müşterek (ortak) Velayet ve Toplumsal Bakış Açısı – Müge KİREMİTCİ

Bu çalışmada boşanma aşamasında olan bireylerin ortak velayete bakış açıları ve bu durumu etkileyen faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Çalışmada velayet ve ortak velayet kavramlarının Türk Hukukunda ve karşılaştırmalı Hukuktaki yeri, ortak velayetin boşanma sonrasında çocuk ve ebeveynlerin ruh sağlığı üzerindeki etkisi, ebeveynlerin ortak velayet seçimini etkileyen faktörlerden bahsedilmiştir.

Kitabın Künyesi:

Yazar: Müge KİREMİTCİ
Yayınevi: Legal Yayıncılık
ISBN: 978-605-315-058-9
Baskı tarihi: 2015-Haziran
Cilt: Karton Kapaklı
Boyut: 16 x 23 cm
Sayfa Sayısı: 110

bosanma-surecinde-musterek

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜRLER III
KISALTMALAR V
İÇİNDEKİLER VII
TABLOLAR LİSTESİ IX
ÖZET 1
ABSTRACT 3
1. GİRİŞ VE AMAÇ 5
1.1 Varsayımlar 7
1.2 Amaçlar 8

2. GENEL BİLGİLER 9
2.1 Türk Medeni Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukuk Sisteminde Ortak Velayet Kavramı 9
2.1.1 Türk Medeni Hukukunda Velayet ve Ortak Velayet Kavramı 9
2.1.1.a Türk Medeni Hukukunda Velayet Kavramı 9
2.1.1.b. Türk Medeni Hukukunda Ortak Velayet Kavramı 11
2.1.2. Karşılaştırmalı Hukuk Bakımından Ortak Velayet Kavramı 13
2.1.2.a. İsviçre Hukukunda Ortak Velayet 14
2.1.2.b. Almanya Hukukunda Ortak Velayet 14
2.1.2.c. Hollanda Hukukunda Ortak Velayet 15
2.1.2.d. Avustralya Hukukunda Ortak Velayet 15
2.1.2.e. Amerika Birleşik Devletlerinde Ortak Velayet Kavramı 16
2.1.2.f. Uluslararası Metinlerde Ortak Velayet Kavramı 18
2.1.3. Türk Hukuk Sisteminde Ortak Velayet Uygulamaları 19
2.1.3.a. Aile Mahkemelerince Verilen Ortak Velayet Kararları 19
2.1.3.b. Yargıtay’ın Yabancı Mahkemelerin Tenfizinde Ortak Velayete Dair Kararları 20
2.2. Müşterek Velayetin Çocuk ve Ebeveyn Üzerindeki Etkileri 22
2.3. Ebeveynlerin Ortak Velayete Dair Tutumlarını Etkileyen Faktörler 24
2.3.1. Ailenin Demografik Yapısı 24
2.3.2. Aile İçi İlişkiler 25
2.3.3. Anne Baba Tutumları ve Çocuk İle Görüşme Sıklıkları 26
2.3.4. Çocuğun Psikopatolojisi 27

3. GEREÇ VE YÖNTEM 29
3.1. Araştırma Modeli 29
3.2. Örneklem 29
3.3. Gereçler 29
3.4. Veri Toplama Araçları 30
3.4.1. Demografik Veri Formu 30
3.4.2. Ortak Velayete Bakış Açısı Anketi 30
3.4.3. Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumları (Parental Attitude Research Instrument -PARI) Ölçeği 31
3.4.4. Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ; Mc Master Family Assessment Device, FAD) 33
3.4.5. Uygulama ve Yönerge 35

4. BULGULAR 37
4.1. Sosyo – Demografik Özellikleri 37
4.2. Katılımcıların Bazı Demografik Özelliklerine Göre Müşterek Velayete Bakış Açıları 39
4.3.Katılımcıların Cinsiyetleri ile Müşterek Velayete İlişkin Bakış Açıları İlişkisi 54
4.4. Katılımcıların Sosyoekonomik ve Sosyokültürel Düzeyleri ile Müşterek Velayete Bakış Açıları İlişkisi 56
4.5. Katılımcıların Boşanma Türleri ile Müşterek Velayete Bakış Açıları İlişkisi 62
4.6. Katılımcıların Aile Değerlendirme Ölçeği Toplam ve Alt Puanlarının Müşterek Velayete Bakış Açıları ile İlişkisi 64
4.7. Katılımcıların Anne Baba Tutum Ölçeği Puanlarının Müşterek Velayete Bakış Açıları ile İlişkisi 75

5. TARTIŞMA 85
5.1 Boşanma Sürecindeki Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Müşterek Velayete Bakış Açılarının Karşılaştırılmasına İlişkin Bulguların Tartışılması 85
5.2 Boşanma Sürecindeki Katılımcıların Cinsiyetleri ile Müşterek Velayete Bakış Açılarının Karşılaştırılmasına İlişkin Bulguların Tartışılması 87
5.3 Boşanma Sürecindeki Katılımcıların Sosyoekonomik ve Sosyokültürel Düzeyleri ile Müşterek Velayete Bakış Açılarının karşılaştırılmasına İlişkin Bulguların Tartışılması 88
5.4 Boşanma Sürecindeki Katılımcıların Boşanma Türleri ile Müşterek Velayete Bakış Açılarının Karşılaştırılmasına İlişkin Bulguların Tartışılması 89
5.5 Boşanma Sürecindeki Katılımcıların Aile Fonksiyonları ile Müşterek Velayete Bakış Açılarının Karşılaştırılmasına İlişkin Bulguların Tartışılması 90
5.6 Boşanma Sürecindeki Katılımcıların Ebeveyn Tutumlarına göre ile Müşterek Velayete Bakış Açılarının Karşılaştırılmasına İlişkin Bulguların Tartışılması 93
5.7 Sonuç ve Öneriler 94

6. KAYNAKÇA 97
EK 105