Hukukun Güncel Sorunları Sempozyumu

Düzenleyen:

Hukukun Güncel Sorunları Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

05 – 06 Haziran 2018 – Saat: 10.00

Yer:

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mahmut Esat Bozkurt Konferans Salonu

Sempozyum konuları:

 • Özel Hukukun Güncel Sorunlarına İlişkin Tartışmalar
  • Boşanma Durumunda Birlikte Velayet
  • İsviçre ve Türk Yargı Kararlarında Eser Kavramı, Özellikle Estetik Operasyonu Konu Edinen Sözleşmenin Hukuki Niteliğine İlişkin Olarak Yargıtay’ın Yaklaşımı: Güncel Bir Bakış
  • Aile Hukukunda Zor Bir Dönemeç: Taşıyıcı Anneliğe İlişkin Güncel Gelişmeler
  • Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Yenilenen Kira Dönemlerinde Uygulanacak Kira Bedelinin Belirlenmesi
  • 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Kapsamında Derneklerin Sona Erme Nedenleri
  • Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nda 7099 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hakkında Değerlendirmeler
  • Acentelik Hukukuna İlişkin Çeşitli Sorunlar
  • Tanımış Markanın Koruma Kapsamı Zayıf Unsurları İçerir mi?
  • Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu
  • “6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’na Göre Borçlunun Temerrüdü Sonrası Rehin Alacaklısının Sahip Olduğu Hakların Kullanımı”
  • “6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Hükümlerinde 7099 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklerin İcra İflâs Hukuku Bakımından İncelenmesi”
  • “Daimi Yapısal İşbirliğinin AB Hukukundaki Yeri ve Etkisi”
  • “Lizbon Sonrası Kurucu Antlaşmaların Değiştirilme Usulleri”
  • “Uluslararası Denetim Mekanizmalarının Raporları Bağlamında Türkiye’nin İş Sağlığı ve Güvenliği
   Karnesi”
 • Kamu Hukukunun Güncel Sorunlarına İlişkin Tartışmalar
  • “298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme”
  • “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Üye Tamsayısı Kaçtır? (6771 sayılı Kanunun Anayasanın 75. Maddesinde Getirdiği Değişikliğin Zaman Bakımından Etkisi)”
  • “Etno-Kültürel Çeşitlilik ve Anayasal Tasarım”
  • “İdari Dava Açma Süresi Bildirilmeyen İdari İşlemlere Karşı Açılacak Davalarda Süre Sorunu: İdari Dava Açma Süresi Kısıtının Ortadan Kalktığı Bir İhtimal mi?”
  • “Yapı Kayıt Belgesi’nin Hukuki Niteliği”
  • “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının ‘Kamu İşyeri’ Niteliği Üzerine Bir Değerlendirme”
  • “Bir Önleme Tedbiri Olarak Durdurma (PVSK m. 4/A) ve Güncel Gelişmeler”
  • “6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu Sonrası Ceza Muhakemesinde Bilirkişilik Kurumundaki Güncel Gelişmeler”
  • “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık Suçunun İşlenmesi”
  • “Sıcak Takip Hakkının Devletlerin İşbirliği Doğrultusunda Kullanılmasının Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi”
  • “Siber Suçlarda Devletin Uluslararası Sorumluluğu: Olay İncelemesi”
  • “Uluslararası Adalet Divanı Kararları Işığında Teamül Hukukunun Belirlenmesinde Güncel Yaklaşımlar”
  • “İnsan Haklarına Yönelik Eleştiriler – Costas Douzinas’ın Görüşleri Çerçevesinde Bir İnceleme”
  • “Eleştirel Hukuk Çalışmaları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet ve Aile”
  • “Feminizm ve Hukuk Eğitimi”
  • “Feminist Hukuk Teorisi Bağlamında Kadın Emeği Tartışmalarına Eleştirel Bir Bakış”
  • “Eleştirel Irk Teorisi”

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Muharrem ÖZEN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Doç. Dr. Leyla Müjde KURT (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı)
 • Dr. Öğr. Üyesi S. Hülya İMAMOĞLU (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Şafak PARLAK BÖRÜ (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Umut ERKAN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Bahadır DEMİR (Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi SBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı)
 • Doç. Dr. Burçak YILDIZ (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Başak ŞİT İMAMOĞLU (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Ufuk TEKİN (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. İbrahim BEKTAŞ (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı)
 • Doç. Dr. Süleyman YILMAZ (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Doç. Dr. Kadir GÜRTEN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Hikmet BİLGİN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Hakan HASIRCI (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı)
 • Doç. Dr. İlke GÖÇMEN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Arş. Gör. Merve AĞZITEMİZ (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Emriye Özlem ŞEKER (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Çağla ERDOĞAN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim
  Dalı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ali Ersoy KONTACI (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Arş. Gör. Deniz POLAT AKGÜN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Ali Erdem DOĞANOĞLU (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Salim ORHAN (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)
 • Doç. Dr. K. Burak ÖZTÜRK (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Arş. Gör. Serdar YILMAZ (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Ilgın ÖZKAYA ÖZLÜER (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Mehmet İNANÇ (Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Dr. Fahri Gökçen TANER (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Yaprak ÖNTAN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Eylem BAŞ (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı)
 • Doç. Dr. Cavid ABDULLAHZADE (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Arş. Gör. Dr. Nasıh Sarp ERGÜVEN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Dr. Merve ERDEM (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Murat Can ARASAN (Çukurova Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Devletler
  Hukuku Anabilim Dalı)
 • Prof. Dr. Gülriz UYGUR (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Arş. Gör. Dr. Zeynep İSPİR (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Dr. Nadire ÖZDEMİR (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Dr. Olcay KARACAN (Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Funda KAYA (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı)
 • Arş. Gör. Elif Çağla YILDIZ (Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim
  Dalı)

İletişim:

 • + 90 312 595 50 00