Menfi Tespit ve İstirdat Davaları Eğitimi

Düzenleyen:

Menfi Tespit ve İstirdat Davaları Eğitimi, Lex Academy tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

11 Şubat 2017 / 09.30-17.30

Yer:

Mercure Istanbul City Bosphorus Hotel (Beşiktaş/İstanbul)

Eğitmen:

Prof. Dr. Adnan Deynekli

Eğitim konuları:

 • MENFİ TESPİT DAVALARI
  • Türk Hukukunda Menfi Tespit Davaları
  • İcra ve İflas Kanununda Düzenlenen Menfi Tespit Davaları
  • Diğer Kanunlarda Düzenlenen Menfi Tespit Davaları
  • Menfi Tespit Davasının Konusu
   • Davacının Borçlu Bulunmaması
   • Borcun Doğmamış Olması
   • Borcun Hükümsüzlüğü (Ahlaka aykırılık, muvazaa, kanuna karşı hile, hata, hile, ikrar, gabin)
   • Borcun Sona Ermesi (ifa, ibra, takas)
   • Borçlunun Defi Hakkına Sahip Olması
   • Alacağın Muaccel Olmadığı
   • Borçluya Süre Verildiği
   • Alacağın Zamanaşımına Uğradığı
   • Kambiyo Senetlerine Karşı Açılan Menfi Tespit Davalarının Konusu
   • Bedelsizlik İddiası (bedel kaydı ve talil-tek taraflı ve çift taraflı talil)
   • Hükümsüzlük İddiası
   • Sahtelik İddiası
   • Boş Senedin Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu İddiası
   • Hatır Senedi İddiası
   • Teminat Senedi İddiası
   • Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Menfi Tespit Davasının Konusu
   • Rehnin Hükümsüzlüğü
   • Rehinli Borcun Sona Ermesi
   • Menfi Tespit Davasının Şartları
   • Hukuki Yarar Şartı
   • Derdestlik
   • Kesin Hüküm
   • Menfi Tespit Davasında Yargılama Usulü
   • Menfi Tespit Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme
   • Menfi Tespit Davasının Tarafları
   • Menfi Tespit Davasının İcra Takibine Etkisi
   • Menfi Tespit Davasında İspat Yükü ve Deliller
   • Kural olarak ispat yükü davalı alacaklıdadır
   • İspat yükünün borçluda olduğu durumlar
   • Kambiyo senedinin bedelsizliğine yönelik menfi tespit davasında ispat yükü
   • İddianın hangi delillerle ispat edileceği
   • Hayatın olağan akışına aykırı durumun varlığının iddia edilmesi halinde ispat yükü
   • Menfi Tespit Davalarında Verilecek Kararlar ve Kararlara Karşı Kanuni Başvuru Yolları
   • Menfi Tespit Davasının Kabulü Kararı
   • Menfi Tespit Davasının Reddi Kararı
   • Menfi Tespit Davasında İhtiyati Tedbir Talebi ile İlgili Kararlar Yönünden İstinaf Kanun Yoluna Başvurulması
   • İSTİRDAT DAVALARI
   • İstirdat Davasının Hukuki Niteliği ve Açılma Zamanı
   • Menfi Tespit Davasının İstirdat Davasına Dönüşmesi
   • İstirdat Davasının Açılabilme Şartları
   • İstirdat Davasında Yargılama Usulü
   • İstirdat Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme
   • İstirdat Davasının Tarafları
   • İstirdat Davasında İspat Yükü
   • İstirdat Davası ile Sebepsiz Zenginleşme Davasının Yarışıp Yarışmayacağı
   • İstirdat Davasında Verilebilecek Kararlar ve Kararlara Karşı Kanuni Başvuru Yolları
   • İstirdat Davasında Verilebilecek Kararlar
   • Kararlara Karşı İstinaf Kanun Yoluna Başvurulması
   • UYGULAMADAKİ SORUNLARIN EMSAL KARARLAR İLE TARTIŞILMASI

Eğitim ücreti:

500 TL

Sertifika bilgisi:

Katılımcılara eğitim sonunda Katılım Sertifikası verilecektir.

İletişim / Başvuru: