Sorumluluk Hukuku ve Bilirkişilik Eğitimi

Afyon Barosu ve Reform Eğitim, “Sorumluluk Hukuku ve Bilirkişilik” konulu eğitim organize ediyor. Eğitim ücretinde Afyon barosuna kayıtlı avukatlara %20 indirim uygulanacak eğitimler 30-31 Ekim ve 1-6-7-8 Kasım 2015 tarihlerinde Çelik Ahmet Çelik yönetiminde gerçekleştirilecek.

Bedeni zararlar sebebiyle ortaya çıkan zararların hesaplanması konusunda gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılması, bilirkişilik yapılabilmesi ayrıca bilirkişi raporlarının müvekkillerinin davasını takip eden avukatlar ve adalete erişimi gerçekleştirecek olan hâkimler tarafından daha bilinçli olarak takip edilebilmesinin ve değerlendirebilmesinin sağlanması amacıyla başlatılacak “Sorumluluk Hukuku ve Bilirkişilik” eğitiminin konuları şu şekilde:

BİRİNCİ BÖLÜM

ÖLÜM VE BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI

I- GENEL BİLGİLER

1- Sorumluluk Hukukunun Temel ilkeleri

2- Yaşama hakkı ve insanın değeri kavramı

3- İnsan zararlarının gideriminde temel ölçü

4- İnsan zararlarının hukuksal değerlendirmesi nasıl yapılmalıdır

5- Zarar kavramı, olay ile zarar arasında nedensellik bağı

6- Tazminat isteme koşulları ve hukuksal değerlendirmeler

7- Manevi tazminatın ölçüsü

II- KUSUR VE SORUMLULUK

1- Genel olarak haksız eylem ve hukuka aykırı olaylardan sorumluluk

2- Kusur ve sorumluluklar nasıl belirlenmeli

3- Zarar görenin kusura katılımı yoksa, sorumlular arasındaki kusur oranlarının ayrıntılarıyla belirlenmesinin gerekmemesi

4) Kusur ve sorumluluk belirlemede ceza-hukuk ilişkisi

5- Trafik ve taşıma kazalarında kusur ve sorumluluk

6- İş kazaları ve meslek hastalıklarında kusur ve sorumluluk

III-İNSAN ZARARLARININ PARASAL DEĞERLENDİRMESİ

1- Hukuksal gerekçeler ve hesap unsurları:

a) Zararlandırıcı olay
b) Olay ile zarar arasındaki neden-sonuç ilişkisinin (nedensellik bağının) belirlenmesi
c) Zarar sorumlularının belirlenmesi

ç) Kusur ve sorumluluk derecelerinin saptanması

d) Zararın türü ve nitelikleri (Destekten yoksunluk, geçici veya kalıcı sakatlık vs.)
e) Zarar görenlerin kimlikleri, kişilikleri, nitelikleri
f) Zarar süreleri
g) Zararın “parasal” unsuru

2- Hesaplama yöntemleri

a) Yaşam tabloları, aktivite tabloları ve başka tablolar
b) Hesap formülleri
c) Aktif dönem – pasif dönem, işlemiş -işleyecek dönem ayrımları
d) Tazminattan indirimler
e) Tazminatın netleştirilmesi

IV- ÖLÜM NEDENİYLE DESTEKTEN YOKSUNLUK

1- Destekten yoksun kalma tazminatı

2- Yoksun kalınan nedir

3- Destekliğin türü

4- Kimler destek tazminatı isteyebilir

5- Hesap unsurları:

a) Zarar süreleri
b) Destek payları
c) Tazminatın parasal ölçüsü

V-BEDENSEL ZARARLAR

1- Sürekli kısmi veya sürekli tam işgöremezlik zararı

2- Geçici tam işgöremezlik zararı

3- Yaşam boyu bakım giderleri

4- Tedavi ve iyileşme giderleri

5- Estetik zararlar

6- Ekonomik geleceğin sarsılması

VI-TAZMİNAT HESAPLAMA İLKELERİ

1- Haksız eylemlerde zarar başlangıcı olay tarihidir.

2- Gerçek belli iken varsayımlara dayanılamaz

3- Tazminat, yaşam sürelerinin sonuna kadar hesaplanmalıdır.

4- Desteğin de (olası) yaşam süresinin sonuna kadar yakınlarına destek olacağı kabul olunarak “aktif dönem” ve “pasif dönem” zararları hesaplanmalıdır.

5- Destekten yoksun kalanlara ölüm dalından bağlanan dul ve yetim aylıkları tazminattan indirilmez

6- Kaza dalından bağlanan aylıkların da rücua tabi olmayan miktarları tazminattan indirilmez.

7- Gerçekleşmiş zarar kavramı

8- Bilinen (işlemiş) dönem kazançları

9- Bilinmeyen (işleyecek) dönem kazançları

10-Peşin değer hesabı

VII-TAZMİNAT HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

1- Genel açıklama

2- Yargı’da geçmişten bugüne hesaplama yöntemleri

a) Ortalama kazanç ve sabit rant yöntemi (%5 artırım ve iskonto değerli dönem)
b) Ortalama kazanç ve sabit rant yöntemi (%10 artırım ve iskonto değerli dönem)
c) Progressif rant hesabı dönemi

3- Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ve Sigorta Şirketlerinin yarattıkları karmaşa ve kurumlar arasında uyumsuzluk

4- Sigorta şirketlerinin uyguladıkları hesaplama yöntemi

VIII- UYGULAMA

1- Ölümlerde destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması

2- Bedensel zararlarda tazminat hesabı

IX-ÖLÜM VE BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI

1) Tazminat davalarında yargılama yöntemleri

2) Görev ve yetki

3) Davaların açılma ve izlenme yöntemleri

4) Belirsiz alacak davası ve uygulanması

5) Haksız ve hukuka aykırı eylemlerde zamanaşımı

6) Haksız eylemlerde faiz türleri ve faiz başlangıcı

SORULAR – YANITLAR

İKİNCİ BÖLÜM

SİGORTALAR

1- Genel olarak sigortalar

2- Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası

3- Zorunlu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

4- Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

5- Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

6- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

7- Uluslararası Yeşil Kart (Green Card) Sigortası

8- Güvence Hesabı

9- İsteğe Bağlı Sorumluluk Sigortası

10-Kasko sigortası

11-Paket poliçeler

12- Sigortacılıkta tahkim ve Sigorta Tahkim Komisyonu

a) Sigortacılıkta tahkim nedir
b) Sigorta Tahkim Komisyonuna hangi hallerde başvurulur
c) Tahkimde inceleme, karar, itiraz ve temyiz aşamaları
d) Tahkim kararlarının hukuksal nitelikleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI

I- SOSYAL GÜVENLİK YÖNÜNDEN İŞ KAZALARI

1- İş kazası tanımı

2- İş kazasının unsurları

3- Önceki yasalar ile 5510 sayılı Yasa arasındaki fark

4- Sosyal Güvenlik Yasalarına göre iş kazası nedeniyle gelir bağlanması

5- Kurum’un rücu hakkı

a) Kurumun işverene rücu hakkı
b) Kurumun üçüncü kişiye rücu hakkı
c) Kamu görevlilerinin yaptığı iş kazalarında Kurum’un rücu hakkı bulunmaması
d) Haksahiplerine rücu edilememesi

6- Kurum’un rücu edemeyeceği gelir ve aylıklar

II- İŞ HUKUKU YÖNÜNDEN İŞ KAZALARI

1- Tanım

2- İş Hukuku yönünden iş kazasının özelliği

3- İş kazası yönünden işyerleri

4- İş kazası yönünden iş süreleri

5- İşverenlerin iş kazasından sorumlu tutulabilmesinin koşulları

6- İşverenlerin önlem alma yükümlülükleri

7- İşveren sorumluluğunun hukuksal niteliği

8- Kaza ile zarar arasında nedensellik bağı

9- Kaza ile işverence yürütülen iş arasında nedensellik bağı

10-İşverenin sorumluluğu yönünden nedensellik bağının kesilmesi

III-İŞ KAZASININ KURUMA BİLDİRİLMESİ

1- Genel olarak

2- İşverenin iş kazasını bildirme yükümlülüğü

IV-İŞ KAZASI TESPİT DAVASI

1- Kurum tarafından iş kazası olarak kabul edilmemesi durumunda

2- İşgöremezlik oranının tespiti davası