Tenkis, Mirasta Denkleştirme ve Muvazaa Davaları – Ali İhsan ÖZUĞUR

Miras Hukukumuzda ve özellikle bu hukuk içinde önemli bir yer tutan Tenkis, Mirasta Denkleştirme, Muris Muvazaası nedeniyle Tapu İptali ve bununla birlikte açılan tenkis davalarında, çeşitli maddelerde düzenlemeler yapılması, Usul uygulamaları ile ilgili özellikler, Medeni Kanundaki değişikliklere uygun miras payları, saklı payları, pay oranları, uygulanacak kanunlar karşısında, konuların çoğu kez İçtihadı birleştirme kararları ve İçtihatlar ışığı altındaki çözüme bağlanması zorunluluğu doğmuş konular ayrı ayrı incelenerek özenle açıklanmaları gerekmiştir. 

Türk Medeni Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 17. maddesi; -Mirasçılık ve mirasın geçişi miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir. – hükmünü getirmiştir.

O halde konuların, Türk Kanunu Medenisinin yürürlüğünden önce, Türk Kanunu Medenisinin yürürlük tarihinden sonra ve Türk Medeni Kanununun yürürlük tarihinden sonra olmak üzere ele alınması zorunludur. İşte bu nedenle, 1. 1. 2002 tarihinden ve 10. 5. 2007 tarihinde yürürlüğe giren 5650 sayılı kanundan sonra ölen miras bırakanlarla ilgili Tenkis davalarında, miras payları, saklı paylar, tasarruf edilebilir kısmın hesabı, Tenkise tabi kazandırmalar, tenkiste tertip, sabit tenkis oranı, tenkiste sıra, hak düşürücü süreler ve dava hakkı gibi konular, mirasta denkleştirme, muvazaa davaları koşulları, dava ve taraf ehliyeti bu davaların birlikte açılıp açılamayacakları, yetki, görev ve yargılama usulleri uygulayıcılara kolaylık sağlamak amacıyla ayrı ayrı Türk Medeni Kanunu ve bilimsel görüşler de esas alınarak incelenmiş, konularla ilgili en yeni Yargıtay İçtihadı Birleştirme, Hukuk Genel Kurulu ve Daire kararları tarihlerine göre dizilerek sunulmuştur.

Böylece, uygulamacı ve okuyucunun istediği konulara ait esaslı ve özlü bilgi edinmesi ilke edinilmiş, somut örneklerle de açıklanmıştır. Amacımız çalışmanın, hukuk çalışanları ve uygulayıcılara bilgi ve kolaylıklar sağlamasıdır.

Kitabın Künyesi:

Yazar: Ali İhsan ÖZUĞUR
Yayınevi: Adalet Yayınevi
ISBN: 605-146-663-7
Baskı tarihi: 2015-Temmuz
Cilt: Ciltli, I. Hamur
Boyut: 16 x 23 cm
Sayfa Sayısı: 1472

Tenkis-Mirasta-Denklestirme-ve-M_7210_1

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ KİTAP
TENKİS DAVASI
Birinci Bölüm
TENKİS DAVASININ KONUSU
I. -TENKİSE KONU TASARRUFLAR-3
A. -Ölüme Bağlı Kazandırmalar-3
B. -Sağlar Arası Kazandırmalar-4
1. -Sağlar Arası Tenkise Tâbi Kazandırmalar-4
a)-Miras bırakanın, mirasçılık sıfatını kaybeden yasal mirasçıya miras payına mahsuben yapmış olduğu sağlar arası kazandırmalar geri verilmemek kaydıyla altsoyuna malvarlığı devri veya borçtan kurtarma yoluyla yaptığı kazandırmalar ya da alışılmışın dışında verilen çeyiz ve kuruluş sermayesi (TMK. md. 565/1)-4
b)-Miras haklarının ölümden önce tasfiyesi maksadıyla yapılan kazandırmalar-5
c)-Miras bırakanın serbestçe dönme hakkını saklı tuttuğu bağışlamalar ve ölümünden önceki bir yıl içinde âdet üzere verilen hediyeler dışında yapmış olduğu bağışlamalar-6
ca)-Miras bırakanın serbestçe dönme hakkını saklı tutarak yaptığı karşılıksız kazandırmalar-6
cb)-Miras bırakanın ölümünden önceki bir yıl içinde âdet üzere verilen hediyeler dışında yapmış olduğu bağışlamalar-6
d)-Miras bırakanın saklı pay kurallarını etkisiz kılmak amacıyla yaptığı açık olan kazandırmaların tenkisi-7
2. -Miras Bırakanın Yaptığı Ölüme Karşı Sigortalar-8
3. -İntifa Hakkı veya İrat Borcu Nedeniyle Tenkis-10
4. -Art Mirasçı Bakımından Tenkis-11
5. -Mirastan Feragat Durumunda Tenkis-11
II. -TENKİSE TÂBİ (KONU) OLMAYAN (SAĞLAR ARASI) KAZANDIRMALAR-12
İkinci Bölüm
SAKLI PAY İLE TENKİS DAVASI ARASINDAKİ İLİŞKİ
I. -SAKLI PAY VE TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ-15
A. -Tasarruf Edilebilir Kısım-15
B. -Saklı Pay-15
II. -TÜRK MEDENÎ KANUNU’NA GÖRE SAKLI PAYLI MİRASÇILAR VE SAKLI PAYLARI-16
A. -Miras Bırakanın Altsoyu-16
1. -Tanım-16
2. -Altsoy İçin Saklı Pay-17
B. -Miras Bırakanın Ana ve Babası-17
C. -Miras Bırakanın Kardeşleri-17
D. -Sağ Kalan Eş-18
III. -TÜRK MEDENÎ KANUNU’NA GÖRE MAL ORTAKLIĞI REJİMİNDE SAKLI PAY-18
IV. -TÜRK MEDENÎ KANUNU’NA GÖRE SAKLI PAY SAHİBİ OLMAYAN MİRASÇILAR-18
Üçüncü Bölüm
MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA
I. -MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA NEDENLERİ-21
A. -Olağan Mirasçılıktan Çıkarma-21
B. -Borç Ödemeden Aciz Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma-21
II. -MİRASTAN ÇIKARILMANIN HÜKÜMLERİ-21
III. -OLAĞAN MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA-22
A. -Olağan Mirasçılıktan Çıkarma Nedenleri-22
B. -Olağan Mirasçılıktan Çıkarmanın Hükümleri-24
C. -Olağan Mirasçılıktan Çıkarmaya İtiraz-25
1. -İptal Davası-25
2. -Tenkis Davası-26
IV. -BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ SEBEBİYLE MİRASÇILIKTAN ISKAT (KORUYUCU ÇIKARMA)-27
A. -Koruyucu Çıkarma Nedenleri-27
B. -Koruyucu Çıkarmanın Koşulları-27
C. -Koruyucu Çıkarmanın Hükümleri-28
D. -Koruyucu Çıkarma Tasarrufunun İptali-28
E. -Koruyucu Çıkarılmanın Hükümsüz Hâle Gelmesi-29
Dördüncü Bölüm
TEREKE VE TEREKENİN TASARRUF EDİLEBİLİR KISMI
I. -TASARRUF EDİLEBİLİR KISIM (TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ)-31
A. -Kapsamı-31
B. -Saklı Pay-31
C. -Tasarruf Edilebilir Kısmın Hesabı-31
1. -Borçların İndirilmesi-31
2. -Sağlar Arası Kazandırmalar-32
3. -Sigorta Alacakları-32
II. -TEREKE-32
A. -Terekenin Tasarruf Edilebilir Kısmı-32
B. -Terekeye Eklenecek Değerler (Terekenin Aktifi)-33
1. -Türk Medenî Kanunu’nun 669/1 İnci Maddesi Gereğince, Mirasta Denkleştirmeye Konu Olan Kazandırma Değerleri-33
2. -Sağlar Arası Karşılıksız Kazandırma Değerleri-33
3. -Sigorta Alacağı Değerleri-34
C. -Terekeden İndirilecek Değerler (Terekenin Pasifi)-35
D. -Tasarruf Edilebilir Kısmın Hesabına Etki Eden Hukukî İşlemler-36
E. -Tasarruf Edilebilir Kısmın Hesabında Göz Önünde Tutulacak Esaslar-37
Beşinci Bölüm
TENKİS VE TENKİS DAVALARININHUKUKÎ NİTELİĞİ
I. -TENKİS-43
II. -TENKİS DAVALARININ HUKUKÎ NİTELİĞİ-43
III. -TENKİS İLE İLGİLİ MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR-46
A. -Tenkisle İlgili Medenî Kanunumuzun Sistemi-46
B. -Tereke Kavramı-46
C. -Mirasçı-47
D. -Ölüme Bağlı Tasarruflar-47
E. -Mirasın Açılması ve Kazanılması-47
F. -Saklı Pay, Saklı Paylı Mirasçı, Tasarruf Edilebilir Kısım Kavramları-48
1. -Saklı Pay ve Saklı Paylı Mirasçı-48
2. -Tasarruf Edilebilir Kısım-49
G. -Tenkis Davası Kavramı ve Tenkise Tâbi Tasarruflar-50
H. -Tenkis Davasının Konusu ve Tenkiste Tertip-50
I. -Miras Bırakanın Mal Temliki Yerine Alınan Malların Bedellerini Ödemesi Halinde Tenkis-50
İ. -Sabit Tenkis Oranı-Değişmez Tenkis Oranı-51
IV. -SAKLI PAYI ZEDELEYEN BELİRLİ MAL VASİYETİNİN TENKİSİ-52
A. -Değerinde Azalma Meydana Gelmeksizin Bölünmesine Olanak Bulunmayan Belirli Mal Vasiyetinin Tenkisindeki Esaslar ve Koşullar-52
B. -Türk Medenî Kanunu’nun 507 nci Maddesinin Niteliği-53
C. -Türk Medenî Kanunu’nun 564 üncü Maddesinin Niteliği-54
V. -TENKİS DAVALARININ ÖZELLİKLERİ-56
VI. -TENKİS HESABINDA GÖZÖNÜNDE TUTULACAK ESASLAR-59
VII. -TENKİSTE BİRDEN FAZLA KAZANDIRMALARDA ORAN-70
VIII. SAKLI PAYLI MİRASÇILAR LEHİNE KAZANDIRMALAR-70
IX. -TENKİSTE TERTİP-72
X. -TENKİSTE SIRA-72
A. -Genel Olarak-72
B. -Birden Çok Ölüme Bağlı Tasarrufların Tenkisinde Sıra-73
C. -Sağlar Arası Kazandırmaların Tenkisinde Sıra-74
D. -Miras Bırakanın Aynı Anda Yaptığı Sağlararası Kazandırmaların Tenkisinde Sıra-75
E. -Kendisine Mükellefiyet Yüklenenlerin Tenkis İstemi-77
F. -Kamu Yararına Yapılan Kazandırmalarla İlgili Tenkiste Sıra-80
XI. -BÖLÜNMEZ MAL VASİYETİNDE TENKİS (TMK. md. 564)-85
A. -Genel Olarak-85
B. -Temlik Konusu Taşınmazların Bir Kısmının Sabit Tenkis Oranına Göre Bölünmesinin Mümkün Olması, Bir Kısmının Sabit Tenkis Oranına Göre Bölünmesinin Mümkün Olmaması Hâlinde Tenkis-87
C. -Mirasçı Ataması Hâlinde Tenkis (Tmk. ’Nun 564 Üncü Maddesinin Uygulanması)-88
D. -Bölünmezlik Ortaya Çıkmadıkça, Tercih Hakkı Kullanılmayacağı, Kullanılsa Dahi Hukukî Sonuç Doğurmayacağı-89
E. -Davalının Tercih Hakkını Kullanmaktan Çekinmesi Hâlinde, Seçimlik Hakkın Davacı Tarafından Kullanılması-90
F. -Tmk. ’Nun 564 Üncü Maddesinin, 570 İnci Madde İle Uygulanması Hâlinde Tenkis İşlemi-90
XII. -İNTİFA HAKKI VEYA İRAT KAZANDIRMALARINDA TENKİS-91
XIII. -ART MİRASÇI BAKIMINDAN TENKİS-93
XIV. -ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKTİ-TENKİS İLİŞKİSİ-94
XV. -TENKİS DAVASI-MUVAZAA İLİŞKİSİ-95
XVI. -MİRASÇININ VE TENKİSTE KENDİSİNE KAZANDIRMA YAPILANIN GERİ VERME BORCU-97
A. -Genel Olarak-97
1. -Ölüme Bağlı Kazandırmalarda-98
2. -Sağlararası Kazandırmalarda-99
B. -Tenkiste Kendisine Kazandırma Yapılanın Geri Verme Borcunun Kapsamı-100
1. -Ölüme Bağlı Kazandırmalarda Geri Verme Borcunun Kapsamı-100
2. -Sağlararası Kazandırmalarda Geri Verme Borcunun Kapsamı-100
Altıncı Bölüm
TENKİS DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ
I. -TENKİS DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME-103
II. -TENKİS DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME-103
III. -TENKİS DAVASININ TARAFLARI-104
A. -Davacı (Olmak)-104
1. -Saklı Paylı Mirasçının Alacaklılarının Dava Açma Hakkı-104
2. -Vasiyet Borçlularının Dava Açma Hakkı-104
3. -Miras Sözleşmelerinden Doğan Dava Açma Hakkı-104
4. -Bedelli Miras Sözleşmesi Yapan Kişinin Dava Açma Hakkı-104
5. -Miras Payını Devralanın Dava Açma Hakkı (TMK. md. 677)-104
6. -Ölüme Bağlı Tasarrufla Kazandırma Elde Eden Kimsenin Dava Açma Hakkı-105
7. -İntifa ve İrat Teberrularında Saklı Paylı Mirasçıların Dava Açma Hakkı-105
8. -Mirası Art Mirasçıya Geçirme Yükümlüsü Saklı Paylı Ön Mirasçının Dava Açma Hakkı-105
9. -Mirastan Bedelli Feragat Eden Mirasçı veya Mirasçılara Ödenen Bedel veya Bedellerin Saklı Paya Tecavüzü Hâlinde Dava Açma Hakkı-106
10. – Saklı Paylı Mirasçıların Dava Açma Hakkı-106
B. -Davalı (Olmak)-107
IV. -TENKİS DAVALARINDA İSPAT YÜKÜ-108
A. -Objektif Kanıtlar-109
1. -Ölünceye Kadar Bakma Akitleri Yönünden-110
2. -Minnet Borcu Yönünden-110
3. -İkinci Eş Faktörü Yönünden-111
4. -Erkek Evlât Etkeni Yönünden-111
5. -Nedensiz Borçlanma veya Borç Ödeme İle İlgili Faktörler Yönünden-111
6. -Miras Bırakanın İsteği Dışında Evlenme, Konuşmama, Aile İlişkilerinin Sona Erdirilmesi Gibi Nedenler Yönünden-111
B. -Subjektif Kanıtlar-111
1. -Mirasa Hak Ehliyeti Yönünden-112
2. -Saklı Pay Kurallarını Etkisiz Kılma Amacının Kanıtlanması Yönünden-112
C. -Tenkis Davasında Davanın Tarafları ve Kanıt Yükü İle İlgili Gözönünde Tutulacak Hususlar-112
V. -TENKİS DAVASININ BAĞLI OLDUĞU SÜRELER-114
A. -Hak Düşürücü Süre-114
1. -Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı-115
2. -On Yıllık Sürenin Başlangıcı-116
B. -Bir Tasarrufun İptalinin Bir Öncekinin Yürürlüğe Girmesini Sağlaması Hâlinde Hak Düşürücü Süre-116
C. -Tenkis İddiasının Def’i Olarak İleri Sürülmesi-117
VI. -TENKİS DAVALARI – FAİZ İLİŞKİSİ-117
A. -Genel Olarak-117
B. -TMK. ’nun 564 Üncü Maddesinin Uygulanması Hâlinde Faiz Başlangıcı-118
VII. -TENKİS DAVALARINDA KANUNLAR İHTİLAFI-118
A. -Hukukî İşlemler Yönünden-118
B. -Miras Yönünden-118
C. -Aynî Haklar Yönünden-119
D. -Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre Yönünden-119
VIII. -TENKİS KARARININ HUKUKÎ NİTELİĞİ-119
IX. -TENKİS DAVALARINDA YARGILAMA GİDERİ VE AVUKATLIK ÜCRETİ-120
KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-123
SAKLI PAY VE SABİT TENKİS ORANI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-125
TENKİS DAVASI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-333
DİĞER TENKİSE TABİ KAZANDIRMALAR İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-361
BÖLÜNMEZ MAL VASİYETİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-367
SAKLI PAYLI MİRASÇILARA YAPILAN KAZANDIRMALARDA TENKİS İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-373
BEDEL VERİLEREK ALINAN MALLARLA İLGİLİ KAZANDIRMALARDA TENKİS İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-377
TENKİSTE SIRA İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-381
TENKİSTE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VE ZAMANAŞIMI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-385

İKİNCİ KİTAP
MİRASTA DENKLEŞTİRME DAVALARI
Birinci Bölüm
MİRASTA DENKLEŞTİRME
I. -GİRİŞ-397
II. -MİRASTA DENKLEŞTİRME VE TENKİS DAVASI ARASINDAKİ FARKLAR-398
A. -Kapsam Bakımından-398
B. -Nitelik Bakımından-399
C. -Davanın Tarafları Bakımından: -399
1. -Davacılar Bakımından-399
2. -Davalılar Bakımından-399
D. -Miras Bırakanın Tasarrufu Bakımından-399
E. -Dava Açma Süresi Bakımından-400
III. -MİRASTA DENKLEŞTİRME İLE YÜKÜMLÜ KİŞİLER-400
A. -Mirasçılar Arasında-400
B. -Mirasçılık Sıfatının Kaybı Hâlinde-400
1. -Altsoya Yapılan Kazandırmalar Bakımından-400
2. -Altsoy Dışındaki Mirasçılar ve Eş Bakımından-401
3. -Atanmış Mirasçılar Bakımından-402
4. -Mirası Reddetme (TMK. md. 605), Mirasçılıktan Çıkarılma (TMK. md. 510), Mirastan Yoksunluk (TMK. md. 578) ve Mirastan Feragat (TMK. md. 528), Sonucu Mirasçılık Sıfatını Kazanamayan veya Mirasçılık Sıfatını Yitirenler Bakımından-402
IV. -MİRASTA DENKLEŞTİRME KOŞULLARI-402
A. -Karşılıksız Bir Sağlar Arası Kazandırmanın Bulunması-402
B. -Karşılıksız Kazandırmanın Miras Bırakanın Sağlında ve Miras Bırakanın Terekesinden Yapılması-403
C. -Karşılıksız Kazandırmanın Kanunî Mirasçıya, Miras Payına Mahsuben Yapılması-403
D. -Miras Bırakanın Ölüme Bağlı Tasarruflarla Yaptığı Kazandırmalar Mirasta Denkleştirme Konusu Olamaz-403
E. -Mirasta Denkleştirmeyi, Mirasçı, Miras Taksim Edilmediği Sürece Talep Edebilir ve Miras Taksim Edilmediği Sürece İsteyebilir-403
F. -Mirasta Denkleştirme İstenebilmesi İçin Kazandırmanın Koşulsuz ve Doğrudan Yapılmış Olması Gerekmektedir-404
G. -Kazandırıcı İşlem Kanunî Mirasçıya Yapılmalıdır-404
H. -Kazandırıcı İşlem ve Tasarrufların Karşılıksız Olması Yanında Miras Bırakan Bunların Denkleştirmeye Tâbi Olmadıklarını Beyan Etmemiş, Açıklamamış Olmalıdır-404
I. -Mirasta Denkleştirmede, Sorumlu Olanlar Kanunî Mirasçılardır-404
V. -KANUNEN MİRASTA DENKLEŞTİRMEYE TÂBİ OLAN KAZANDIRMALAR-404
A. -Kuruluş Sermayesi-405
B. -Çeyiz İçin Verilen Sermaye-405
C. -Borçtan Kurtarmak, Borcunu İbra Etmek-405
D. -Malvarlığını Devretmek ve Benzeri Karşılıksız Kazandırmalar-405
VI. -KANUNEN MİRASTA DENKLEŞTİRMEYE TÂBİ OLMAYAN KAZANDIRMALAR-405
A. -Miras Bırakanın Alışılmış, Olağan Hediyeleri-405
B. -Evlenme Sırasında Yapılan Geleneğe Uygun Giderler-406
C. -Altsoy Hısımlarının Evlenmelerinde, Alışılmış Ölçülerde Yapılan Çeyiz Giderleri-406
D. -Miras Bırakanın Açıkça Yaptığı İrade Beyanı İle Denkleştirme Dışı Bıraktığı Karşılıksız Kazandırmaları-406
E. -Miras Bırakanın Çocukları İçin Yapmış Olduğu Eğitim ve Öğrenim Giderleri-406
VII. -MİRAS BIRAKANIN ALTSOYUNUN TAZMİNAT TALEP HAKKI-407
A. -Miras Bırakanın Ölümü Anında Henüz Eğitim ve Öğrenimini Tamamlamamış veya Sakatlıkları Bulunan Çocukların Tazminat Talep Hakkı-407
B. -Çalışmasını, Geliri ve Emeğini Aileye Özgüleyen Ergin Çocukların Tazminat Talep Hakları-408
İkinci Bölüm
MİRASTA DENKLEŞTİRME DAVASININ HUKUKÎ NİTELİĞİ VEUYGULANACAK USUL HÜKÜMLERİ
I. -MİRASTA DENKLEŞTİRME DAVASININ HUKUKÎ NİTELİĞİ-411
A. -Genel Olarak-411
B. -Mirasta Denkleştirme Şekli (Seçme Hakkı)-411
1. -Aynen Denkleştirme Usulü-412
2. -Karşılık Vermek Suretiyle Denkleştirme (Mahsuben Denkleştirme) Usulü-413
C. -Miras Bırakan Miras Payını Aşan Kısmın Davalı Mirasçıda Kalmasını İstemişse, Denkleştirme Söz Konusu Olmaz-413
D. -Mirasta Denkleştirmede Eşin Sorumluluğu-414
II. -MİRASTA DENKLEŞTİRME DAVALARINDA UYGULANACAK USUL HÜKÜMLERİ-415
A. -Mirasta Denkleştirme Davasının Tarafları-415
B. -Mirasta Denkleştirme Davasında Yetkili Mahkeme-415
C. -Mirasta Denkleştirme Davasında Görevli Mahkeme-416
D. -Mirasta Denkleştirme Davalarında Zamanaşımı-416
E. -Mirasta Denkleştirme Davalarında İspat Yükü-416
1. -Altsoy Mirasçılara Yapılan Karşılıksız Kazandırmalarda İspat Yükü-416
2. -Altsoy Dışındaki Mirasçılara Yapılan Karşılıksız Kazandırmalarda İspat Yükü-417
3. -Miras Bırakanın İrade Açıklamasının Şekli Yönünden İspat Kuralları-417
F. -Mirasta Denkleştirme Davalarında Kanunlar İhtilâfı-418
G. -Miras Denkleştirme Davalarında Yargılama Giderleri ve Avukatlık Ücreti-418
H. -Mirasta Denkleştirme Davalarında Faiz-418
I. -Mirasta Denkleştirme Davalarında Göz Önünde Tutulacak Hususlar-418
KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-423
MİRASTA DENKLEŞTİRME-425

ÜÇÜNCÜ KİTAP
MUVAZAA DAVALARI
Birinci Bölüm
MUVAZAA VE MUVAZAALI İŞLEMLER
I. -MUVAZAALI İŞLEM-459
A. -Tanımı ve Lügat Anlamı-459
B. -Muvazaalı İşlemin Koşulları-460
1. -Görünüşteki gerçeğe uygun olmayan işlem-460
2. -Muvazaa konusunda anlaşma-460
3. -Gizli işlem-461
4. -Üçüncü kişileri aldatmak niyeti-461
C. -Muvazaalı İşlem Çeşitleri-462
1. -Adî (mutlak) muvazaa-462
2. -Vasıflı (nisbî) muvazaa-462
a)-Sözleşmenin vasfı (mahiyeti) ile ilgili muvazaa-463
b)-Sözleşmenin konusunda veya şartlarında muvazaa (semende – bedelde muvazaa)-463
c)-Tarafların Şahsında Muvazaa (Sözleşmenin Taraflarında Muvazaa)-463
D. -Muvazaanın Hüküm ve Sonuçları-464
1. -Görünürdeki anlaşma yönünden muvazaalı işlemin sonuçları-464
2. -Gizli sözleşme yönünden muvazaanın hüküm ve sonuçları-465
a)-Gizli sözleşmenin geçerli olduğu durumlar-465
b)-Gizli sözleşmenin geçerli olmasının koşulları-466
c)-Gizli sözleşmenin geçersiz olduğu hâller-466
3. -Muvazaalı işlemin butlan ve sonuçları-466
E. -Muvazaanın İspatı-467
II. -ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE İLGİLİ MUVAZAALI SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ-469
A. -Önalım Davalarında Muvazaa-469
1. -Akitte Muvazaa-469
a)-Davacının akitte muvazaa iddiası-469
b)-Davalının akitte muvazaa iddiası-469
2. -Bedelde Muvazaa-469
a)-Davacının bedelde muvazaa iddiası-469
b)-Davalının bedelde muvazaa iddiası-469
B. -Kredi Sözleşmelerinde Muvazaa-470
C. -Satış Vaadi Sözleşmelerinde Muvazaa-470
D. -Karz Aktinde Muvazaa-470
E. -Mirasbırakan Muvazaası-470
F. -Kat Karşılığı Yapım Sözleşmelerde Muvazaa-471
G. -Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Muvazaa-471
H. -Paylı (Müşterek) Mülkiyette Muvazaa-471
III. -YENİ BORÇLAR KANUNUNA GÖRE MUVAZAA-471
IV. -MUVAZAALI İŞLEMLER İLE DİĞER SÖZLEŞME VE DAVALAR ARASINDAKİ FARKLAR-472
A. -İnanç Sözleşmesi Muvazaalı İşlemler Farkı-472
B. -İptal Davaları (İİK. nun 277 vd. ile 6183 s. K. ’un 24 üncü md. ’ne dayalı) İle Muvazaalı İşlem Farkı-474
C. -Nam-ı Müstear Muvazaalı İşlemler İlişkisi-475
1. -Genel olarak-475
2. -Nam-ı müstear’ın hukukî mahiyeti-475
D. -Kanuna Karşı Hile Muvazaalı İşlemler İlişkisi-476
İNANÇ SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-478
İkinci Bölüm
MİRAS BIRAKAN MUVAZAASI (MURİS MUVAZAASI)
I. -GENEL OLARAK-523
II. -MİRAS BIRAKAN (MURİS) MUVAZAASININ KOŞULLARI-526
A. -Görünüşteki Gerçeğe Uygun Olmayan İşlem-526
B. -Muvazaa Konusunda Anlaşma-526
C. -Mirasçıları Aldatma Amacı-526
D. -Gizli Sözleşme-527
E. -Mal Kaçırma Amacı-528
III. -MİRAS BIRAKAN MUVAZAANIN (MİRASÇILAR YÖNÜNDEN) HÜKÜMLERİ-529
IV. -MİRAS BIRAKANIN MUVAZAALI İŞLEMLERİ-531
A. -Bağışlamayı Satış Olarak Göstermek-531
B. -Bağışlamayı Ölünceye Kadar Bakma Akti Olarak Göstermek-531
C. -Miras Bırakanın Uzun Süreli Kira ve İntifa Hakkı Tesis Etmek-532
D. -Bağışlamayı, Diğer Taraf Adına Kurduğu Şirkete Satış Olarak Göstermek-532
V. -MİRAS BIRAKANIN KANUNDA ÖNGÖRÜLEN ŞEKİLDE YAPTIĞI TAPUSUZ TAŞINMAZ VE TAŞINIR MAL TEMLİKİNDE MUVAZAA İDDİASI-533
VI. -MİRAS BIRAKANIN PARASINI VEREREK ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDAN ALDIĞI VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS VEYA MİRASÇILARDAN BİRİ ADINA TAPUYA TESCİL ETTİRDİĞİ TAŞINMAZLARDA MUVAZAA İNCELEMESİ-533
VII. -MİRAS BIRAKANI MUVAZAALI İŞLEM YAPMAYA SEVKEDEN NEDENLER-534
A. -Miras Bırakan Kimsenin Yaşlılığında ve Ölümünden Çok Kısa Süre Önce Temlikte Bulunması-534
B. -Erkek Çocukların Kızlara Üstün Tutulması-534
C. -İkinci ya da Son Eş Faktörü-534
D. -Zayıf Durumda Bulunan Mirasçının Güçlendirilmesi-534
E. -Miras Bırakanın Kendisine Olumlu Yaklaşan Kişilere Temlikleri-535
F. -Psikolojik Etkenler-535
VIII. -MİRAS BIRAKAN MUVAZAA DAVASINDA USUL HÜKÜMLERİ-535
A. -Miras Bırakan Muvazaa Davasında Görevli Mahkeme-535
B. -Miras Bırakan Muvazaası Davasında Yetkili Mahkeme-536
C. -Miras Bırakan Muvazaası Davasında Taraflar-537
1. -Davacı-537
2. -Davalı-540
D. -Miras Bırakan Muvazaası Davasında İspat Yükü ve İspatı Gereken Hususlar-540
E. -Miras Bırakan Muvazaası Davasında Zamanaşımı-541
F. -Miras Bırakan Muvazaası Davasında Avukatlık Ücreti-541
G. -Miras Bırakan Muvazaası Davasında Gözönünde Tutulacak Hususlar-541
KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-553
MİRAS BIRAKAN MUVAZAASI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-554
İÇTİHATI BİRLEŞTİRME KARARLARI-554
SIRA CETVELİ MUVAZAALI ALACAKLARLA İLGİLİ İÇTİHATLAR-1093
ÖN ALIM HAKKI VE BEDELDE MUVAZAA İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1119
İSTİHKAK İDDİASI VE DAVALARINDA MUVAZAA İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1187
TAPU KAYDI VE SATIŞ VAADİ İŞLEMLERİNDE MUVAZAA İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1227
İŞYERİ VE İŞ AKİTLERİ İLE İLGİLİ MUVAZAA (MUVAZAA) İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1265
MUVAZAA – NAM-I MÜSTEAR İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1333
TASARRUF İPTALİNDE MUVAZAA İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1363
KİRACI TAHLİYESİNDE MUVAZAA İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1369
YOLSUZ TESCİL-TARAF MUVAZAASI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1373
SATIŞ AKTİNDE MUVAZAA İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1375
ÇEŞİTLİ İŞLEM VE SÖZLEŞMELERDE MUVAZAA İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1389
EVLENMENİN BUTLANI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1413
TAZMİNAT İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1419
MÜŞTEREK MÜLKİYETTE MUVAZAA İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1421
KARI KOCA MAL ORTAKLIĞINDA MUVAZAA İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1423
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE MUVAZAA İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1425
İLGİLİ MEVZUAT
TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN-1429
TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK-1433