THEMIS – İdare Hukuku – Prof. Dr. Zehra Odyakmaz, Ümit Kaymak, İsmail Ercan

Anayasa Hukuku ile İdare Hukuku alanında son aylarda, bugüne kadar nadir görülen düzeyde ve oldukça önemli konularda değişiklikler yapılmıştır. Bu basıda, esere, en başta 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 6099 sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 6111 sayılı Kanun, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 6214 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunlar olmak üzere tüm kanun değişiklikleri ile Haziran 2011’de 643 sayılı KHK başta olmak üzere idari teşkilat yapısında önemli değişiklikler yapan 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641 ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler işlenmiştir. Ayrıca bu basıda, imar hukuku, yapılaşma hukuku, özelleştirme, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kalkınma ajansları gibi konular geniş olarak ele alınmış, eser, yeni tablolar ve açıklamalarla zenginleştirilmiştir.

Kitabın Künyesi:

Yazar: Prof. Dr. Zehra Odyakmaz – Ümit Kaymak – İsmail Ercan
Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
ISBN: 978-605-152-247-0
Baskı tarihi: 2015-Mayıs
Cilt: Amerikan Cilt
Boyut: 16,5 x 23,5 cm
Sayfa Sayısı: XXII + 467

9786051522470

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ KISIM
İDARE HUKUKU(GENEL ESASLAR)

Birinci Bölüm
İdare Hukukuna Giriş
I. GENEL OLARAK İDARE
II. İDARE HUKUKUNUN ALANI
III. İDARİ NİTELİKLİ FAALİYETLER İÇİN AYRI BİR İDARİ YARGILAMA DÜZENİ GEREKLİ MİDİR?
IV. KAMU İDARELERİ ve İDARİ FAALİYET
V. TÜRKİYE İDARESİNİN GÖREVLERİ

İkinci Bölüm
Anayasa ve İdare
I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ
II. LAİKLİK İLKESİ
III. MERKEZDEN ve YERİNDEN YÖNETİM İLKELERİ
IV. KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ
V. İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ
VI. İDAREYE VE İDARE HUKUKUNA İLİŞKİN TÜM ANAYASAL HÜKÜMLER

Üçüncü Bölüm
Hukuk Kaynakları ve İdare
I. KANUN
II. KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
III. TÜZÜK
IV. YÖNETMELİK
V. İDARENİN DİĞER DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ
VI. HUKUKUN GENEL İLKELERİ
VII. YARGISAL İÇTİHATLAR
VIII. ÖĞRETİ (DOKTRİN)
IX. ÖRF VE ADET (GELENEK) HUKUKU

Dördüncü Bölüm
İdari İşlemler
I. GİRİŞ
II. İDARİ İŞLEMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
III. İDARİ İŞLEMLERİN TÜRLERİ
IV. İDARİ İŞLEMİN ÖGELERİ
V. İDARİ İŞLEMLERDEKİ SAKATLIKLARA UYGULANACAK YAPTIRIMLAR
VI. İDARİ İŞLEMLERİN SONA ERMESİ

Beşinci Bölüm
İdarenin Sözleşmeleri
I. İDARİ SÖZLEŞMELER
II. İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ (KAMU İHALELERİ)

Altıncı Bölüm
İdarenin Yetkileri
I. ÖRGÜTLENME YETKİSİ
II. RE’SEN İCRA YETKİSİ
III. İDARENİN MAL EDİNME YETKİSİ
IV. İMAR YETKİSİ ve YAPILAŞMA

Yedinci Bölüm
Kolluk Faaliyetleri
I. GENEL OLARAK
II. KAMU DÜZENİ KAVRAMI
III. KOLLUK TÜRLERİ
IV. KOLLUK MAKAMLARI VE PERSONELİ
V. ASKERİ BİRLİKLERDEN YARDIM İSTEME
VI. KOLLUK YETKİLERİNİN GENİŞLEMESİ: OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ

Sekizinci Bölüm
Kamu Hizmeti
I. GENEL OLARAK
II. KAMU HİZMETİNİN İLKELERİ
III. KAMU HİZMETİNİN TÜRLERİ
IV. KAMU HİZMETİNİN GÖRÜLME USULLERİ
V. KAMU HİZMETİ İMTİYAZ SÖZLEŞMELERİ
VI. YAP-İŞLET-DEVRET SÖZLEŞMELERİ
VII. YAP-İŞLET SÖZLEŞMELERİ

Dokuzuncu Bölüm
İdarenin Mali Sorumluluğu
VIII. GENEL OLARAK
IX. ANAYASAL ÇERÇEVE
X. SORUMLULUK NEDENLERİ
XI. İDARİ SORUMLULUĞUN KOŞULLARI
XII. İDARENİN SORUMLULUĞUNU KALDIRAN YA DA AZALTAN NEDENLER
XIII. İDARENİN USUL DIŞI FİİLLERİ ( FİİLİ YOL ) (İDARENİN HAKSIZ FİİLLERİ)

Onuncu Bölüm
Kamu Görevlileri (Devlet Memurları)
I. GENEL OLARAK
II. DEVLET MEMURLUĞUNUN TEMEL İLKE VE KURALLARI
III. MEMURLARIN SINIFLANDIRILMASI
IV. MEMURLUĞA GİRİŞ
V. İSTİSNAİ MEMURLUK
VI. GÖREVE BAŞLAMA
VII. KURUMLAR ARASI GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME
VIII. VEKALET GÖREVİ
IX. MEMURLARIN HUKUKSAL REJİMLERİ
X. MEMURLARIN HAKLARI
XI. KAMU GÖREVLİLERİ VE ETİK
XII. MEMURLARIN İLERLEMESİ
XIII. MEMURLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
XIV. DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI
XV. MEMUR STATÜSÜNDE KISINTI YAPAN DURUMLAR
XVI. MEMURLUĞUN SONA ERMESİ
XVII. MEMURLARIN ve DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI

İKİNCİ KISIM
İDARE HUKUKU(İDARİ TEŞKİLAT)

Birinci Bölüm
Merkezi İdare
I. CUMHURBAŞKANLIĞI
II. BAKANLAR KURULU
III. BAŞBAKAN ve BAŞBAKANLIK
IV. BAKAN ve YETKİLERİ
V. BAKANLIK TEŞKİLATI
VI. BAĞLI, İLGİLİ ve İLİŞKİLİ KURULUŞ
VII. BAKANLIKLAR İLE BAKANLIK BAĞLI, İLGİLİ VE İLİŞKİLİ KURULUŞLARI

İkinci Bölüm
Merkeze Yardımcı Kuruluşlar
I. DANIŞTAY
II. SAYIŞTAY
III. MİLLİ GÜVENLİK KURULU

Üçüncü Bölüm
Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı
I. MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİNİN KURULUŞLARI
II. İL (GENEL) İDARESİ
III. İLÇE İDARESİ
IV. BUCAK İDARESİ
V. BÖLGESEL ÖRGÜTLER

Dördüncü Bölüm
Yerinden Yönetimler (Mahalli İdareler)
I. İL ÖZEL İDARESİ
II. BELEDİYELER
III. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ
IV. MAHALLE YÖNETİMİ
V. KÖY İDARELERİ
VI. YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ (MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ)

Beşinci Bölüm
Hizmetsel Örgütler (Kamu Kurumları)
I. Ortak Özellikleri
II. Türleri

Altıncı Bölüm
Diğer İdari Örgütler
I. KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI
II. BÖLGESEL KAMU KURUMLARI
III. DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR (BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER) (ÜST KURULLAR)

ÜÇÜNCÜ KISIM
İDARE HUKUKU (ÖZEL MEVZUAT)
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
I. Amaç ve Kapsam
II. Dilekçe hakkı
III. Dilekçede Bulunması Zorunlu Şartlar
IV. İncelenemeyecek Dilekçeler
V. Dilekçenin İncelenmesi ve Sonucun Bildirilmesi
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
I. Amaç
II. Mal Bildiriminde Bulunacaklar
III. Hediye
IV. Haksız Mal Edinme
V. Mal Bildirimlerinin Konusu, Zamanı ve Yenilenmesi
VI. Bildirimlerin Verileceği Merciler
VII. Bildirimlerin Gizliliği
VIII. Ceza Hükümleri
IX. Soruşturma
X. Suçun İhbarı
XI. Soruşturma Usulü
XII. Bilgi Verme Zorunluluğu
XIII. Asker Kişilerin Soruşturması
XIV. Yönetmelik
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
I. Amaç ve Kapsam
II. Bilgi Edinme Hakkı ve Bilgi Verme Yükümlülüğü
III. Bilgi Edinme Başvurusu
IV. Bilgi veya Belgeye Erişim Süreleri
V. Başvuruların Cevaplandırılması ve Başvurunun Reddine İtiraz Usulü
VI. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu
VII. Bilgi Edinme Hakkının Sınırları
VIII. Ceza Hükümleri ve Diğer Hükümler
Kabahatler Kanunu
I. Amaç ve Kapsam
II. Tanım
III. Genel Kanun Niteliği
IV. Kanunilik İlkesi
V. Zaman Bakımından Uygulama
VI. Yer Bakımından Uygulama
VII. Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları
VIII. Sorumluluk
IX. Teşebbüs, İştirak ve İçtima
X. İdari Yaptırımlar, Yaptırım Türleri, Saklı Tutulan Hükümler
XI. Zamanaşımı
XII. Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yolları
XIII. Başvurunun İncelenmesi
XIV. İtiraz Yolu
XV. Vazgeçme ve Kabul
XVI. Çeşitli Kabahatler
Jandarma Teşkilat, Görev ve
Yetkileri Kanunu
I. Tanım
II. Bağlılık
III. Konuş ve Kuruluş
IV. Jandarmanın Genel Olarak Görevleri (md.7)
V. Jandarmanın Görev ve Sorumluluk Alanı
VI. İlişkiler, Çalışma ve İşbirliği Esasları
VII. Personel, Kaynakları ve Uygulanacak Mevzuat
VIII. Jandarma Subay, Astsubay ve Uzman Jandarmanın Atanma ve Yer Değiştirme Esasları
IX. Bütçe
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
I. Amaç ve Kapsam
II. Özel Güvenlik İzni
III. Özel Güvenlik Komisyonu
IV. Özel Güvenlik Şirketleri
V. Özel Güvenlik Görevlileri
VI. Silah Bulundurma ve Taşıma Yetkisi
VII. Özel Güvenlik Eğitimi
VIII. Tazminat
IX. Yasaklar, Ceza Hükümleri ve İdari Para Cezası Gerektiren Durumlar
X. Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası
XI. Denetim
XII. Ceza Uygulaması
XIII. Yürürlükten Kaldırma
Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
I. Amaç
II. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Görevleri
III. TFF Teşkilatı
IV. Tahkim Kurulu
V. Denetleme Kurulu
VI. Dış Denetim
VII. Genel Kurul Kararlarının İptali
Kamu Denetçiliği Kanunu
I. Amaç
II. Kapsam
III. Kamu Denetçiliği Kurumu
IV. Kamu Denetçiliği Kurumunun Görevleri
V. Kamu Başdenetçisinin Seçimi
VI. Kamu Denetçiliği Kurumuna Başvuru, Yapılacak İşlemler ve Dava Açma Süresi
VII. Başdenetçi ve Denetçiler Hakkında Ceza Soruşturması ve Kovuşturması