2023 Yargı Vizyonu Niçin Önemli?

Yargı Reformu Strateji Belgesi hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda Türk adalet sisteminin demokratikleşme iradesinin bir yansımasıdır. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının geliştirilmesi için somut reform politikalarının öngörüldüğü belge ile performans ve hesap verebilirlik gibi ilkeler üzerinden yargısal düzenin kamusal denetime açılması ve şeffaflaşması amaçlanmaktadır.

  • Türkiye, bu Strateji Belgesi ile demokrasisini güçlendirmeye, hak ve özgürlükleri geliştirmeye ve genişletmeye güçlü bir şekilde vurgu yapmaktadır.
  • Bu Reform Belgesi ile Türkiye, Avrupa Birliği üyelik sürecine verdiği önemin altını çizmektedir.
  • Belge’nin birçok bölümünde adil yargılanma hakkına atıfta bulunulmuştur. Belge’de yer alan tüm çalışmalar hayata  geçirilirken bu hakkın geniş yorumu suretiyle oluşturulacak çerçeve esas olacaktır.
  • Bu Belge’de yer alan birçok faaliyet, “Hukuki dinlenilme hakkı”nın yeterince korunmasına ve hayata geçirilmesine hizmet etmek üzere belirlenmiştir. Mahkeme ve savcılıkların karşı karşıya kaldıkları ağır dosya yükü, kimi zaman tarafların yeterince dinlenilememesi sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle Yargı Reformu Stratejisi’nde bu hakkın önemine ve uygulamanın geliştirilmesine olan ihtiyaca işaret edilmektedir.
  • Belge’nin temel perspektiflerinden birini de yargı ve ekonomi ilişkisi oluşturmaktadır. Gerek hukuk yargılamaları alanındaki gerekse diğer bölümlerde yer alan öneri ve tedbirler bir bütün olarak ekonomik hayatı olumlu yönde geliştirmeye odaklanmıştır.

Yargı Reformu 3. Strateji Belgesinin ayrıntılı analizinizi buradan inceleyebilirsiniz.